Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, แผนประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์

 

 

 

 

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ (HSMHPDC)

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, วงเงินคุ้มครองสูง
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, คุ้มครองถึง 90 ปี
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, วงเงินฉีดวัคซีน, ตรวจสุขภาพประจำปี

สนใจแผนนี้

สุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์  ประกันสุขภาพที่ปลดล็อคค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็น เพื่อให้คุณได้เต็มที่กับการรักษายิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับค่ารักษาโรคร้ายแรงที่ไม่คาดฝัน
 • รับวงเงินผลประโยชน์แผนสูงสุด 30 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
 • เบิ้ลวงเงินผลประโยชน์สูงสุดเป็น 2 เท่า จาก 30 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ เมื่อได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเป็น 1 ใน 10 โรคร้ายแรง*เป็นครั้งแรก เช่น โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เป็นต้น
 • เหมาจ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าเอกซเรย์ ค่าแล็บ ค่าผ่าตัด ล้างไต เคมีบำบัด รังสีรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง และรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. รวมถึงค่ารักษาตัวใน ICU เป็นต้น
 • ดูแลต่อเนื่องหลังออกจาก รพ. ทั้งค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด หมอนัดติดตามอาการ (Follow up) ล้างแผล ตัดไหม เป็นต้น
 • ให้คุณสุขภาพดีด้วยการดูแลเชิงป้องกัน มอบค่าฉีดวัคซีนและ/หรือค่าตรวจสุขภาพประจำปี แผนสูงสุด 5,500 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์
  (สัญญาต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน)

*คำนิยามของโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง เป็นไปตามที่ระบุในหมวดคำนิยามของสัญญาเพิ่มเติมนี้

หมายเหตุ: การเพิ่มวงเงินผลประโยชน์สูงสุดเป็น 2 เท่า ต่อรอบปีกรมธรรม์ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามที่ระบุในกรมธรรม์เป็นครั้งแรก และการเพิ่มผลประโยชน์นี้จะเพิ่มต่อเนื่องไปอีก 4 รอบปีกรมธรรม์ถัดไป และสามารถเพิ่มได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 โรคร้ายแรง

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย

      - อายุ 1 เดือน 1 วัน – 10 ปี ซื้อได้แผน 1

      - อายุ 11 – 70 ปี ซื้อได้แผน 1 – แผน 3

      (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)

 • สามารถแนบได้กับสัญญาหลักที่บริษัทกำหนด โดยสัญญาหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขั้นไป
 • ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
 • สามารถซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แนบได้
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ถ้ามี)
 • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ และบันทึกสลักหลังผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ
 • การจ่ายผลประโยชน์ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ หลังจากหักด้วยจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกนอกประเทศไทยในแต่ละครั้ง (ตามวันและเวลาของประเทศไทย)
 • ความรับผิดส่วนแรก คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายในส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล โดยหักออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกจะไม่เกินจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
 • จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่รวมถึงผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ ตามข้อ 3.1 ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและ/หรือค่าฉีดวัคซีน
 • บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ เฉพาะการป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่ สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์
 • การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด ยกเว้น มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก (Choriocarcinoma)
เพราะเรารู้ว่าคุณอยากคุยกับตัวแทนที่รู้ใจ และเข้าใจความต้องการของคุณ และจะดีกว่าถ้ามีไลฟ์สไตล์แบบเดียวกัน
ลองค้นหาตัวแทน แค่เลือกพื้นที่ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความสนใจของเขาที่ตรงกับคุณ
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต