ประกันโรคร้ายแรง, แผนประกันคุ้มครองโรคร้าย มาย ซีไอ แคร์

 

 

 

 

ประกันคุ้มครองโรคร้าย มาย ซีไอ แคร์ A85/20

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ประกันโรคร้ายได้คุ้ม ป่วย หรือไม่ป่วยก็ได้เงินก้อน เบี้ยฯ คงที่ตลอดอายุสัญญา หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มที่ 1 เคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ อีกต่อไป แต่ยังคงคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

 • จ่ายเบี้ยฯ ไม่เสียเปล่า เป็นโรค หรือไม่เป็นก็ได้เงินก้อน คุ้มครองทั้งโรคร้าย เสียชีวิตทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ หรือได้รับเงินก้อนเมื่ออยู่ครบสัญญา
 • คุ้มครองต่อเนื่องโดยไม่ต้องชำระเบี้ยฯ เมื่อเป็นโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 เช่น มะเร็งระยะไม่ลุกลาม ไม่ต้องจ่ายเบี้ยต่ออีกโดยยังคงได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องจนครบสัญญาหรือจนกว่าได้รับผลประโยชน์ครบ 100%
 • เบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา และเบี้ยฯ ส่วนที่คุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 1. รับ 20% หากได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้าย (ตามที่ระบุในกลุ่ม 1) สูงสุด 1 ครั้งต่อโรค
 2. รับสูงสุด 100% เมื่อได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายระยะรุนแรง (ตามที่ระบุในกลุ่ม 2)
 3. รับสูงสุด 100% หากเสียชีวิตก่อนครบสัญญา
 4. รับสูงสุด 100% หากอยู่ครบสัญญา (อายุครบ 85 ปี)
 • % หมายถึง % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด 100% อย่างไรก็ตาม กรณีได้รับผลประโยชน์จากโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 แล้ว ผลประโยชน์จากโรคร้ายแรงกลุ่ม 2 หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือกรณีอยู่ครบสัญญาจะเท่ากับผลประโยชน์ส่วนที่เหลือจาก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดอายุกรมธรรม์
ประกันโรคร้ายแรง, ป่วยหลายโรคประกันก็จ่าย
ประกันโรคร้ายแรง, ป่วยต่อเนื่องประกันก็จ่าย
ประกันโรคร้ายแรง, หมดกังวลยามป่วยฉับพลัน
ประกันโรคร้ายแรง, จากไปก่อนวัยอันควรก็คุ้มครอง
ประกันโรคร้ายแรง, ไม่ป่วยยังไงก็คุ้ม
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 16-55 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด 4,000,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัย
 • ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • การจ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงใดๆตามที่ระบุไว้ในสัญญา อันมีสาเหตุโดยตรงจาก หรือสัมพันธ์กับ หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ดังตัวอย่างเช่น
  - อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย หรือหากมีการต่อ
    อายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันที่ บริษัทต่ออายุกรมธรรม์ครั้งหลังสุด หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย และเป็นสาเหตุ
    สัมพันธ์กับโรคร้ายแรงที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์
  - ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • โรคที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
  โรคร้ายแรงกลุ่ม 1 ได้แก่ การเข้ารับการผ่าตัดชิ้นเนื้องอกที่ต่อมพิทูอิตารี /โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม / โรคเยื่อหุ้มหัวใจ / การผ่าตัดตับ / การผ่าตัดปอดออกทั้งข้าง 1 ข้าง / โรค Refractory Angina ที่จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจด้วยวิธี Transmyocardial Laser Therapy เท่านั้น / ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง / การผ่าตัดฝัง Cochlear / การผ่าตัดใส่อุปกรณ์ระบายน้ำสมองและไขสันหลัง

  โรคร้ายแรงกลุ่ม 2
   ได้แก่ เนื้องอกสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งในกะโหลกศีรษะ /โรคมะเร็งระยะลุกลาม / โรคกล้ามเนื้อหัวใจ / อาการตับวายระยะสุดท้าย / โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย / ภาวะหมดสติ/ การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ / โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด / การผ่าตัดเปิดหัวใจเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ / ภาวะไตวายระยะสุดท้าย / การสูญเสียการได้ยิน / การทุพพลภาพถาวรทั้งหมดอย่างถาวร / การสูญเสียความสามารถในการพูด / การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก / โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต