ประกันโรคร้ายแรง, แผนประกันคุ้มครองโรคร้าย มาย ซีไอ แคร์

 

 

 

 

ประกันคุ้มครองโรคร้าย มาย ซีไอ แคร์ A85/20

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ประกันโรคร้ายได้คุ้ม ป่วย หรือไม่ป่วยก็ได้เงินก้อน เบี้ยฯ คงที่ตลอดอายุสัญญา หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มที่ 1 เคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ อีกต่อไป แต่ยังคงคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

 • จ่ายเบี้ยฯ ไม่เสียเปล่า เป็นโรค หรือไม่เป็นก็ได้เงินก้อน คุ้มครองทั้งโรคร้าย เสียชีวิตทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ หรือได้รับเงินก้อนเมื่ออยู่ครบสัญญา
 • คุ้มครองต่อเนื่องโดยไม่ต้องชำระเบี้ยฯ เมื่อเป็นโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 เช่น มะเร็งระยะไม่ลุกลาม ไม่ต้องจ่ายเบี้ยต่ออีกโดยยังคงได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องจนครบสัญญาหรือจนกว่าได้รับผลประโยชน์ครบ 100%
 • เบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา และเบี้ยฯ ส่วนที่คุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 1. รับ 20% หากได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้าย (ตามที่ระบุในกลุ่ม 1) สูงสุด 1 ครั้งต่อโรค
 2. รับสูงสุด 100% เมื่อได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายระยะรุนแรง (ตามที่ระบุในกลุ่ม 2)
 3. รับสูงสุด 100% หากเสียชีวิตก่อนครบสัญญา
 4. รับสูงสุด 100% หากอยู่ครบสัญญา (อายุครบ 85 ปี)
 • % หมายถึง % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด 100% อย่างไรก็ตาม กรณีได้รับผลประโยชน์จากโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 แล้ว ผลประโยชน์จากโรคร้ายแรงกลุ่ม 2 หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือกรณีอยู่ครบสัญญาจะเท่ากับผลประโยชน์ส่วนที่เหลือจาก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดอายุกรมธรรม์
ประกันโรคร้ายแรง, ป่วยหลายโรคประกันก็จ่าย
ประกันโรคร้ายแรง, ป่วยต่อเนื่องประกันก็จ่าย
ประกันโรคร้ายแรง, หมดกังวลยามป่วยฉับพลัน
ประกันโรคร้ายแรง, จากไปก่อนวัยอันควรก็คุ้มครอง
ประกันโรคร้ายแรง, ไม่ป่วยยังไงก็คุ้ม
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 16-55 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด 4,000,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัย
 • ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • โรคที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
  โรคร้ายแรงกลุ่ม 1 ได้แก่ การเข้ารับการผ่าตัดชิ้นเนื้องอกที่ต่อมพิทูอิตารี /โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม / โรคเยื่อหุ้มหัวใจ / การผ่าตัดตับ / การผ่าตัดปอดออกทั้งข้าง 1 ข้าง / โรค Refractory Angina ที่จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจด้วยวิธี Transmyocardial Laser Therapy เท่านั้น / ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง / การผ่าตัดฝัง Cochlear / การผ่าตัดใส่อุปกรณ์ระบายน้ำสมองและไขสันหลัง

  โรคร้ายแรงกลุ่ม 2
   ได้แก่ เนื้องอกสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งในกะโหลกศีรษะ /โรคมะเร็งระยะลุกลาม / โรคกล้ามเนื้อหัวใจ / อาการตับวายระยะสุดท้าย / โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย / ภาวะหมดสติ/ การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ / โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด / การผ่าตัดเปิดหัวใจเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ / ภาวะไตวายระยะสุดท้าย / การสูญเสียการได้ยิน / การทุพพลภาพถาวรทั้งหมดอย่างถาวร / การสูญเสียความสามารถในการพูด / การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก / โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต