ข้อมูลกองทุน

สำหรับผลิตภัณฑ์ ยูนิต ลิงค์

Swipe to view more

ชื่อกองทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
(Fund Fact Sheet
หนังสือชี้ชวน
(Prospectus)
รายงาน 6 เดือน
(Semi Annual Report)
รายงานประจำปี
(Annual Report)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBTEQ)         
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF)        
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)        
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (TMB50)        
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A)        
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ-ชนิดสะสมมูลค่า (ABSM)        
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A)        
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)        
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)        
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)        
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-HIT-A(A))        
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ (ABGEM)     ESG Funds        
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า (KT-PIF-A)        
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-SET50-A) NEW!        
24) บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ประกาศการแก้ไขชื่อกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
  1. ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 166 กองทุน คลิก
  2. ตารางรายชื่อแก้ไขโครงการ คลิก
  3. ตารางแก้ไขแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป คลิก
  4. ตารางแก้ไขแบบขอความเห็นชอบจากสำนักงาน คลิก
23) บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย)  ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด ของกองทุนรวมจำนวน 5 กองทุน ได้แก่ ABWOOF /ABGEM/ ABINNO-M /ABCNEXT-M /ABGDD-RMF มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป คลิกเพื่ออ่านประกาศ
22) บลจ. กรุงศรี  ประกาศการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 3 กองทุน ได้แก่ KFAFIX, KFAFIXRMF, KFSMART มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป  คลิกเพื่ออ่านประกาศ
21) บลจ. อเบอร์ดีน ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 29 กองทุน    มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2566  คลิกเพื่ออ่านประกาศ
20) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ  คลิกเพื่ออ่านประกาศ
19) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจำนวน 16 กองทุน   มีผลวันที่ 27 มกราคม  2566  คลิกเพื่ออ่านประกาศ
18) ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจำนวน 12 กองทุน เกี่ยวกับการแก้ไขแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและปรับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ/ขายคืน/หน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ   มีผลวันที่ 24 พฤศจิกายน  2565  คลิกเพื่ออ่านประกาศ
17) ประกาศ จาก บลจ. เกียรตินาคินภัทร เรื่อง การแก้ไขโครงการกองทุนภายใต้การจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน ( LMTs) มีผลบังคับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป   คลิกเพื่ออ่านประกาศ
16) ประกาศ จาก บลจ. กสิกรไทย เรื่อง การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 134 กองทุน มีผลบังคับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป   คลิกเพื่ออ่านประกาศ
15) ประกาศ  จาก บลจ. ทิสโก้   เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน ( LMTs) มีผลบังคับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป   คลิกเพื่ออ่านประกาศ
14) ประกาศ  จาก บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย)    เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุน ABGEM  มีผลบังคับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป   คลิกเพื่ออ่านประกาศ
13) ประกาศ  จาก บลจ. กสิกรไทย  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 20 กองทุน  มีผลบังคับตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป   คลิกเพื่ออ่านประกาศ
12) ประกาศ  จาก บลจ. ไทยพาณิชย์   เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 168 กองทุน โดยเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม  มีผลบังคับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  คลิกเพื่ออ่านประกาศ
11) ประกาศ  จาก บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย)   เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 32 กองทุน โดยเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม  มีผลบังคับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป   คลิกเพื่ออ่านประกาศ
10) ประกาศ  จาก บลจ. กรุงศรี   เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงกาเกี่ยวกับการเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง ( LMTs) มีผลบังคับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป   คลิกเพื่ออ่านประกาศ
9) ประกาศการควบรวม บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ธนชาต เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด   มีผลวันที่ 11 กรกฎาคม 2565  คลิกเพื่ออ่านประกาศ
8) ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมอลแค็พ (ABSM)  โดยวิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน   คลิกเพื่ออ่านประกาศ
7) ประกาศ  จาก บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)  เรื่อง การแก้ไขโครงการกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน กลต. รวมถึงเพื่อให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องสำหรับกองทุน
6) ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนภายใต้การจัดการ ของ บลจ. ทหารไทย และ การแก้ไขโครงการเรื่องเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
5) ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  คลิกเพื่ออ่านประกาศ
4) ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โลโก้ และโดเมนเนม ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
3) ประกาศการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม
สำหรับข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของ บลจ. โดยตรง หรือ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนฯ ของท่าน
2) ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนเปิดทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCOMS)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ
1) ประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM) ได้ตามปกติ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คลิกเพื่ออ่านประกาศ