ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, แผนประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า

 

 

 

 

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า (HSMHPSK)

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยนอน รพ. จ่ายเบี้ยฯ ไม่ถึงหมื่น* รับความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
เหมาจ่ายตามจริง เช่น ค่า Lab  X-Ray ผ่าตัด ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า อุบัติเหตุฉุกเฉินใน 24 ชม. ค่ารักษาใน ICU
รับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) ไม่มีค่าใช้จ่าย**
 • คุ้มสุดปัง กับค่าเบี้ยฯ สบายกระเป๋า จ่ายไม่ถึงหมื่น* รับความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
 • คุ้มเหมาเหมา กับค่า Lab  X-Ray ผ่าตัด ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า อุบัติเหตุฉุกเฉินใน 24 ชม.
 • คุ้มเกินคุ้ม กับค่ารักษาพยาบาลในห้อง ICU จ่ายให้ตามจริง
 • คุ้มแล้วคุ้มอีก กับค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. จ่ายให้ตามจริง
 • คุ้มเกินใคร กับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) ไม่มีค่าใช้จ่าย**

* กรณีผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี ซื้อ ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า แบบมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 9,539 บาท

**สิทธิพิเศษ บริการดูแลคุณยามพักฟื้น สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา หากท่านสนใจสามารถสแกนเพื่อศึกษารายละเอียด เงื่อนไข และผู้ให้บริการ ได้ที่นี่ คลิก อนึ่ง รายละเอียด เงื่อนไข และผู้ให้บริการ อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำนวณเบี้ยประกันภัย

ปี
ไม่พบประกันที่ตรงกับคุณ
บาท

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นการคำนวนจากแผนความคุ้มครองชีวิตแบบ มาย โฮล ไลฟ์ A90/21 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาทและผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในขั้นอาชีพที่ 1 และ 2  เลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เท่านั้น
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด ข้อยกเว้น เงื่อนไขและผลประโยชน์จากกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

Swipe to view more

ความคุ้มครอง  ผลประโยชน์ (บาท)
วงเงินความคุ้มครองต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000
1. ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน (ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ) ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อวัน
    (สูงสุด 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ รวมกรณี ICU)
2,000
1.2 ค่าบริการทางการพยาบาล ต่อวัน
    (สูงสุด 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ รวมกรณี ICU)
500
1.3 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาลในห้อง ICU ต่อวัน
    (สูงสุด 60 วันต่อรอบปีกรมธรรม์)
จ่ายตามจริง
1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษา ต่อวัน
    (สูงสุด 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์)
1,000
1.5 ค่ายากลับบ้าน ต่อครั้ง
    (ไม่เกิน 7 วันต่อการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง)
1,000
1.6 ค่ารักษาพยาบาลในรายการอื่นๆ ตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
    - ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา
    - ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
    - ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
    - ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)


จ่ายตามจริง
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
2.1 ค่าเคมีบำบัดและรังสีรักษาโรคมะเร็ง ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
จ่ายตามจริง
2.2 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชม. ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง 
2.3 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี และค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
     (เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และภายใน 60 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น)
2.4 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 
2.5 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก เช่น ผ่าฝี หูด ริดสีดวงทวาร เป็นต้น
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 11 - 69 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)
 • สามารถแนบได้กับสัญญาหลักที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตมาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
 • การจ่ายผลประโยชน์ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า หลังจากหักด้วยจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้ายกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย
 • ความรับผิดส่วนแรก คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายในส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล โดยหักออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกจะไม่เกินจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์
 • เบี้ยประกันภัยบนเว็บไซต์นี้ เป็นเบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า เท่านั้น ทั้งนี้ยังไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก/ เบี้ยประกันภัยแตกต่างกันตามเพศ ช่วงอายุ/ เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครองข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต