ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, แผนประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์

 

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ (HSMHPDC)

1 เบี้ยเริ่มต้น แผนความคุ้มครอง1 กรณีผู้ขอเอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี ซื้อประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ แบบมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

2 การเพิ่มวงเงินผลประโยชน์สูงสุดเป็น 2 เท่า ต่อรอบปีกรมธรรม์ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามที่ระบุในกรมธรรม์

เบิ้ลวงเงินผลประโยชน์สูงสุดเป็น 2 เท่า
จาก 30 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท/รอบปี
กรมธรรม์ เมื่อได้รับวินิจฉัยและยืนยันว่าเป็น 1 ใน 10 โรคร้ายแรงตามที่กำหนดเป็น
ครั้งแรก
เหมาจ่ายตามจริง เช่น ค่า Lab  X-Ray ผ่าตัด ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบ
มุ่งเป้า อุบัติเหตุฉุกเฉินใน 24 ชม. ค่ารักษาใน ICU
มีวงเงินค่าฉีดวัคซีน ค่าตรวจสุขภาพประจำปี แผนสูงสุด 5,500 บาท/รอบปีกรมธรรม์
 • รับวงเงินผลประโยชน์แผนสูงสุด 30 ล้านต่อรอบปีกรมธรรม์
 • เบิ้ลวงเงินผลประโยชน์เป็น 2 เท่า จาก 30 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท/รอบปีกรมธรรม์ เมื่อวินิจฉัยและยืนยันว่าเป็น 1 ใน 10 โรคร้ายแรงตามที่กำหนดเป็นครั้งแรก
 • เหมาจ่ายตามจริง เช่น ค่า Lab  X-Ray ผ่าตัด ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า  อุบัติเหตุฉุกเฉินใน 24 ชม. ค่ารักษาใน ICU
 • ดูแลต่อเนื่องหลังออกจาก รพ. ทั้งค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด หมอนัดติดตามอาการ
 • มีวงเงินค่าฉีดวัคซีน ค่าตรวจสุขภาพประจำปี แผนสูงสุด 5,500 บาท/รอบปีกรมธรรม์

คำนวณเบี้ยประกันภัย

ปี
ไม่พบประกันที่ตรงกับคุณ
บาท

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นการคำนวนจากแผนความคุ้มครองชีวิตแบบ มาย โฮล ไลฟ์ A90/21 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาทและผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในขั้นอาชีพที่ 1 และ 2  เลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เท่านั้น
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด ข้อยกเว้น เงื่อนไขและผลประโยชน์จากกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ตารางเปรียบเทียบ
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย
  - อายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี  ซื้อได้เฉพาะแผน 1 แบบมีความรับผิดส่วนแรก
  - อายุ 6 – 10 ปี  ซื้อได้แผน 1
  - อายุ 11 – 70 ปี ซื้อได้แผน 1 – แผน 3
  (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)
 • สามารถแนบได้กับสัญญาหลักที่บริษัทกำหนด โดยสัญญาหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขั้นไป
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ
  - ผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี สามารถซื้อได้เฉพาะประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์
    แบบมีความรับผิดส่วนแรก เท่านั้น โดยผู้ชำระเบี้ยประกันภัยต้องมีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ
    (ผู้ป่วยใน) แบบใดแบบหนึ่งกับบริษัทก่อนด้วย
  - สามารถซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แนบได้
  - กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ถ้ามี)
 • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ และบันทึกสลักหลังผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ
 • การจ่ายผลประโยชน์ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ หลังจากหักด้วยจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกนอกประเทศไทยในแต่ละครั้ง (ตามวันและเวลาของประเทศไทย)
 • ความรับผิดส่วนแรก คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายในส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล โดยหักออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกจะไม่เกินจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
 • จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่รวมถึงผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ ตามข้อ 3.1 ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและ/หรือค่าฉีดวัคซีน
 • บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ เฉพาะการป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่ สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์
 • การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด ยกเว้น มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก (Choriocarcinoma)
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต