ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, แผนประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์

 

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ (HSMHPDC)

1 เบี้ยเริ่มต้น แผนความคุ้มครอง1 กรณีผู้ขอเอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี ซื้อประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ แบบมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

2 การเพิ่มวงเงินผลประโยชน์สูงสุดเป็น 2 เท่า ต่อรอบปีกรมธรรม์ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามที่ระบุในกรมธรรม์

เบิ้ลวงเงินผลประโยชน์สูงสุดเป็น 2 เท่า
จาก 30 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท/รอบปี
กรมธรรม์ เมื่อได้รับวินิจฉัยและยืนยันว่าเป็น 1 ใน 10 โรคร้ายแรงตามที่กำหนดเป็น
ครั้งแรก
เหมาจ่ายตามจริง เช่น ค่า Lab  X-Ray ผ่าตัด ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบ
มุ่งเป้า อุบัติเหตุฉุกเฉินใน 24 ชม. ค่ารักษาใน ICU
มีวงเงินค่าฉีดวัคซีน ค่าตรวจสุขภาพประจำปี แผนสูงสุด 5,500 บาท/รอบปีกรมธรรม์
 • รับวงเงินผลประโยชน์แผนสูงสุด 30 ล้านต่อรอบปีกรมธรรม์
 • เบิ้ลวงเงินผลประโยชน์เป็น 2 เท่า จาก 30 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท/รอบปีกรมธรรม์ เมื่อวินิจฉัยและยืนยันว่าเป็น 1 ใน 10 โรคร้ายแรงตามที่กำหนดเป็นครั้งแรก
 • เหมาจ่ายตามจริง เช่น ค่า Lab  X-Ray ผ่าตัด ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า  อุบัติเหตุฉุกเฉินใน 24 ชม. ค่ารักษาใน ICU
 • ดูแลต่อเนื่องหลังออกจาก รพ. ทั้งค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด หมอนัดติดตามอาการ
 • มีวงเงินค่าฉีดวัคซีน ค่าตรวจสุขภาพประจำปี แผนสูงสุด 5,500 บาท/รอบปีกรมธรรม์

คำณวนเบี้ยประกันภัย

ปี
ไม่พบประกันที่ตรงกับคุณ
บาท

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นการคำนวนจากแผนความคุ้มครองชีวิตแบบ มาย โฮล ไลฟ์ A90/21 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาทและผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในขั้นอาชีพที่ 1 และ 2  เลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เท่านั้น
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด ข้อยกเว้น เงื่อนไขและผลประโยชน์จากกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ตารางเปรียบเทียบ
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย
  - อายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี  ซื้อได้เฉพาะแผน 1 แบบมีความรับผิดส่วนแรก
  - อายุ 6 – 10 ปี  ซื้อได้แผน 1
  - อายุ 11 – 70 ปี ซื้อได้แผน 1 – แผน 3
  (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)
 • สามารถแนบได้กับสัญญาหลักที่บริษัทกำหนด โดยสัญญาหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขั้นไป
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ
  - ผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี สามารถซื้อได้เฉพาะประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์
    แบบมีความรับผิดส่วนแรก เท่านั้น โดยผู้ชำระเบี้ยประกันภัยต้องมีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ
    (ผู้ป่วยใน) แบบใดแบบหนึ่งกับบริษัทก่อนด้วย
  - สามารถซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แนบได้
  - กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ถ้ามี)
 • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ และบันทึกสลักหลังผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ
 • การจ่ายผลประโยชน์ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ หลังจากหักด้วยจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกนอกประเทศไทยในแต่ละครั้ง (ตามวันและเวลาของประเทศไทย)
 • ความรับผิดส่วนแรก คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายในส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล โดยหักออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกจะไม่เกินจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
 • จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่รวมถึงผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ ตามข้อ 3.1 ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและ/หรือค่าฉีดวัคซีน
 • บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ เฉพาะการป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่ สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์
 • การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด ยกเว้น มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก (Choriocarcinoma)
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต