ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ2คุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ2

ภัยเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แต่วางแผนรับมือได้

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

  • คุ้มครองการเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะ 2 ข้างขี้นไป 100% 
  • คุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีเกิดอุบัติเหตุจากสาธารณภัย

Swipe to view more

คุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ2
1. คุ้มครองกรณีจากไปก่อนเวลาอันควรเนื่องจากอุบัติเหตุ 100%*
2. คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ และสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
2.1 มือ เท้า หรือสายตา 2 ข้างขึ้นไป 100%*
2.2 มือ เท้า หรือสายตา 1 ข้าง 60%*
2.3 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน 25%*
3. ความคุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่าของผลประโยชน์ตามตาราง สำหรับรายการทดแทนในข้อ 1-3 กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากสาธารณภัย

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี) 
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุด 30 ล้านบาท
  • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต