ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ2คุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ2

ภัยเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แต่วางแผนรับมือได้

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

  • คุ้มครองการเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะ 2 ข้างขี้นไป 100% 
  • คุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีเกิดอุบัติเหตุจากสาธารณภัย

Swipe to view more

คุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ2
1. คุ้มครองกรณีจากไปก่อนเวลาอันควรเนื่องจากอุบัติเหตุ 100%*
2. คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ และสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
2.1 มือ เท้า หรือสายตา 2 ข้างขึ้นไป 100%*
2.2 มือ เท้า หรือสายตา 1 ข้าง 60%*
2.3 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน 25%*
3. ความคุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่าของผลประโยชน์ตามตาราง สำหรับรายการทดแทนในข้อ 1-3 กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากสาธารณภัย

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี) 
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุด 30 ล้านบาท
  • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต