ประกันชีวิตระยะยาว, แผนประกันชีวิต อยุธยาชีวิตมั่นคง

 

 

 

ประกันชีวิต

อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

คุ้มครองชีวิตยาวจนถึงอายุ 85 ปี จ่ายเบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา ตามงบที่คุณกำหนด เพิ่มเติมคือมีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติม และสามารถซื้อเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพ และอุบัติเหตุได้

  • จ่ายเบี้ยฯ เริ่มต้นในราคาเบาๆ เพียง 225 บาทต่อเดือน (ตัวอย่างเบี้ยฯ เพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 64,958 บาท ระยะเวลาชำระเบี้ย 25 ปี)
  • เลือกจ่ายเบี้ยฯ ตามงบที่กำหนด เพราะเรามีระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ให้เลือกได้ 10, 15, 20 หรือ 25 ปี คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 85 ปี
  • มีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
ประกันชีวิต, ความคุ้มครองและผลประโยชน์

1 จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นเงินปันผลในรูปแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ: บริษัทอาจจะพิจารณาเงินปันผลในรูปแบบของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่งแบบประกันภัยนี้จะพิจารณาจ่ายในอัตราปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 - 4 และหลังจากนั้นบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นรายปี หนึ่ง เงินปันผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

  • อายุผู้ขอเอาประกันภัยภัยสำหรับแผนที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10, 15 และ 20 ปี  1 เดือน 1 วัน ถึง 65 ปี สำหรับแผนที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 25 ปี คือ 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยรายปีขั้นต่ำ 2,500 บาท
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต