ประกันชีวิตระยะยาว, แผนประกันชีวิต อยุธยาชีวิตมั่นคง

 

 

 

ประกันชีวิต

อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

คุ้มครองชีวิตยาวจนถึงอายุ 85 ปี จ่ายเบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา ตามงบที่คุณกำหนด เพิ่มเติมคือมีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติม และสามารถซื้อเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพ และอุบัติเหตุได้

  • จ่ายเบี้ยฯ เริ่มต้นในราคาเบาๆ เพียง 225 บาทต่อเดือน (ตัวอย่างเบี้ยฯ เพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 64,958 บาท ระยะเวลาชำระเบี้ย 25 ปี)
  • เลือกจ่ายเบี้ยฯ ตามงบที่กำหนด เพราะเรามีระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ให้เลือกได้ 10, 15, 20 หรือ 25 ปี คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 85 ปี
  • มีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
ประกันชีวิต, ความคุ้มครองและผลประโยชน์

1 จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นเงินปันผลในรูปแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ: บริษัทอาจจะพิจารณาเงินปันผลในรูปแบบของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่งแบบประกันภัยนี้จะพิจารณาจ่ายในอัตราปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 - 4 และหลังจากนั้นบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นรายปี หนึ่ง เงินปันผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

  • อายุผู้ขอเอาประกันภัยภัยสำหรับแผนที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10, 15 และ 20 ปี  1 เดือน 1 วัน ถึง 65 ปี สำหรับแผนที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 25 ปี คือ 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยรายปีขั้นต่ำ 2,500 บาท
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต