ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, แผนประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส บีดีเอ็มเอส

 

 

 

 

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส (HSMFCP_S/ HSMFCB_S)

หมายเหตุ: สิทธิพิเศษ บริการดูแลตลอดการเจ็บป่วย สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา หากท่านสนใจสามารถสแกนเพื่อศึกษารายละเอียด เงื่อนไข และผู้ให้บริการ ได้ที่นี่ คลิก อนึ่งรายละเอียด เงื่อนไข และผู้ให้บริการ อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วงเงินผลประโยชน์สูงสุด 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ สำหรับความคุ้มครองสุขภาพ ในรพ. หรือคลินิกของเครือ BDMS ในประเทศไทยและกัมพูชา
ครอบคลุมการรักษาทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา คลอดบุตร  ค่าผ่าตัด Lab & Xray ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า และค่ารักษาโรคทางจิตเวช 
คุ้มครองค่ารักษาเชิงป้องกัน ทั้งค่าฉีดวัคซีน และ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

ดูแลค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยต้องนอน หรือไม่นอน รพ. แบบเหมาจ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ที่โรงพยาบาลเครือบีดีเอ็มเอส กว่า 44 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยและกัมพูชา

มีให้เลือก 2 แผนความคุ้มครอง แผนบียอนด์ แพลทินัม (วงเงินผลประโยชน์ 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์) และ แผนแพลทินัม (วงเงินผลประโยชน์ 60 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์)

Swipe to view more

จุดเด่น
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ต่อรอบปีกรมธรรม์
แผนบียอนด์ แพลทินัม
สูงสุด 120 ล้านบาท
แผนแพลทินัม
สูงสุด 60 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาล – ผู้ป่วยใน
(มีการจำกัดวงเงินผลประโยชน์ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวัน ค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อการดูแล กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 16 ปี ค่ารักษาโรคทางจิตเวช เป็นต้น)

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาล – ผู้ป่วยนอก
(สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์)
จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

สามารถเลือกซื้อเพิ่มได้

ค่าฉีดวัคซีน* 80,000 บาท 50,000 บาท
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี*
(สูงสุด 1 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์)
30,000 บาท 15,000 บาท
ค่าตรวจรักษาทันตกรรม
(ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล)
100,000 บาท

45,000 บาท
(เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ 60 ล้านบาท)

สามารถเลือกซื้อเพิ่มได้

ค่าตรวจรักษาสายตา*
(ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล)
15,000 บาท ไม่คุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรต่อครั้ง** คลอดบุตรปกติ 200,000 บาท
ภาวะแทรกซ้อน 400,000 บาท
ไม่คุ้มครอง
*ผลประโยชน์สามารถใช้ได้หลังจากสัญญามีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน
**ผลประโยชน์สามารถใช้ได้หลังจากสัญญามีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 10 เดือน สำหรับการคลอดบุตร และมากกว่า 3 เดือน สำหรับการแท้งบุตร

คำนวณเบี้ยประกันภัย

ปี
ไม่พบประกันที่ตรงกับคุณ
บาท

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นการคำนวนจากแผนความคุ้มครองชีวิตแบบ มาย โฮล ไลฟ์ 90/21 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาทและผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในขั้นอาชีพที่ 1 และ 2  เลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เท่านั้น
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด ข้อยกเว้น เงื่อนไขและผลประโยชน์จากกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ตารางเปรียบเทียบ

Swipe to view more

สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 120 ล้านบาท
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 60 ล้านบาท
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล
20,000 บาทต่อวัน
9,000 บาทต่อวัน
1.2 ค่าบริการทางการพยาบาล
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.3 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาลในห้อง ICU
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษา
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.5 ค่ายากลับบ้าน
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.6 ค่ารักษาพยาบาลในรายการอื่นๆ ตามที่กำหนดในสัญญา
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
2.1 ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ค่าเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ค่ารังสีรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
2.2 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชม.
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
2.3 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี และค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และภายใน 60 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
2.4 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
2.5 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
2.6 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
3.1 ค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อการดูแล กรณีผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 16 ปี
3,000 บาทต่อวัน
2,000 บาทต่อวัน
3.2 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
3.3 ค่าศัลยกรรมตกแต่ง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือโรคมะเร็ง***
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
3.4 ค่ารักษาทางทันตกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ***
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
3.5 ค่ารักษาโรคทางจิตเวช***
500,000 บาท
ตลอดสัญญาเพิ่มเติม
และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้
400,000 บาท
ตลอดสัญญาเพิ่มเติม
และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้
3.6 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร**
- กรณีคลอดบุตรปกติ
200,000 บาท
ไม่คุ้มครอง
- กรณีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ หรือภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด
400,000 บาท
ไม่คุ้มครอง
3.7 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง

เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
3.8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู และค่ากายภาพบำบัด
40,000 บาท
20,000 บาท
3.9 ค่าเครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน
40,000 บาท
10,000 บาท
3.10 ค่าฉีดวัคซีน*
80,000 บาท
50,000 บาท
3.11 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี*
30,000 บาท
15,000 บาท
3.12 ค่าตรวจรักษาทันตกรรม (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล)
100,000 บาท
45,000 บาท
(เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ 60 ล้านบาท)

เลือกซื้อความคุ้มครองทันตกรรมเพิ่มได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
3.13 ค่าตรวจรักษาสายตา* (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล)
15,000 บาท
ไม่คุ้มครอง
4.1 กรณีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส
100% ของค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1 - 3
100% ของค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1 - 3
4.2 กรณีการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส
- กรณีการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ให้ความคุ้มครอง เฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือฉุกเฉินวิกฤติ เท่านั้น
100% ของค่ารักษาพยาบาล
ตามจำนวนเงินผลประโยชน์
ข้อ 1.1 – 1.6
ข้อ 2.2 – 2.6
ข้อ 3.1 – 3.2
และข้อ 3.4 – 3.7
100% ของค่ารักษาพยาบาล
ตามจำนวนเงินผลประโยชน์
ข้อ 1.1 – 1.6
ข้อ 2.2 – 2.6
ข้อ 3.1 – 3.2
และข้อ 3.4 – 3.5
- กรณีการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ให้ความคุ้มครอง เฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ**** เท่านั้น
100% ของค่ารักษาพยาบาล
ตามจำนวนเงินผลประโยชน์
ข้อ 1.1 – 1.6
ข้อ 2.2 – 2.6
ข้อ 3.1 – 3.2
และข้อ 3.4 – 3.6
และไม่เกิน 5,000,000 บาท
ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็น
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
100% ของค่ารักษาพยาบาล
ตามจำนวนเงินผลประโยชน์
ข้อ 1.1 – 1.6
ข้อ 2.2 – 2.6
ข้อ 3.1 – 3.2
และข้อ 3.4 – 3.5
และไม่เกิน 3,000,000 บาท
ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็น
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
* ผลประโยชน์สามารถใช้ได้หลังจากสัญญามีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน
**ผลประโยชน์สามารถใช้ได้หลังจากสัญญามีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 10 เดือน สำหรับการคลอดบุตร และมากกว่า 3 เดือน สำหรับการแท้งบุตร
***บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ข้อ 1, 2.5, 3.1, และ 3.2
****การเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลในต่างประเทศ โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางออกนอกประเทศไทยในแต่ละครั้ง (ตามวันและเวลาของประเทศไทย)
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สามารถตรวจสอบเงื่อนไขและรายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกในเครือบีดีเอ็มเอสทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ

Swipe to view more

การพิจารณารับประกันภัย
ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส
แผนบียอนด์ แพลทินัม
(120 ล้านบาท)
แผนแพลทินัม
(60 ล้านบาท)
สมัครได้ตั้งแต่อายุ 6 – 70 ปี
ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
สัญญาหลักที่สามารถแนบได้
 • อยุธยาชั่วระยะเวลา

จำนวนเงินเอาประกันภัย

100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย

50,000 บาท

 • มาย โฮล ไลฟ์ A90/21

มีกฎเกณฑ์ดังนี้

 1. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท หรือ
 2. เบี้ยประกันภัยรายปีขั้นต่ำ 6,000 บาท โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
 • สัญญาหลักอื่นๆ ที่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพได้ตามที่บริษัทกำหนด
จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
เงื่อนไขอื่นๆ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนแพลทินัม (60MB) หรือประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนบียอนด์ แพลทินัม (120MB) ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี สามารถสมัครแผนแพลทินัม เมื่อบิดา มารดา หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย มีประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส หรือประกันสุขภาพตามที่บริษัทกำหนด
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตมาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนแพลทินัม (60MB) และ ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนบียอนด์ แพลทินัม (120MB) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัม (สำหรับโรงพยาบาล/คลินิกที่กำหนด) และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัม (ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ) และ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนบียอนด์ แพลทินัม (สำหรับโรงพยาบาล/คลินิกที่กำหนด) และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนบียอนด์ แพลทินัม (ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ)
 • บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ เฉพาะการป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • การจ่ายผลประโยชน์ตามประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนแพลทินัม (60MB) หรือ ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนบียอนด์ แพลทินัม (120MB) รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ ทั้งนี้ การรักษาพยาบาลนอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือคลินิกเครือบีดีเอ็มเอส ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า บริษัทจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เฉพาะการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลในประเทศไทย และ เฉพาะการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิฤกติในโรงพยาบาลในต่างประเทศ
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังอาจแตกต่างกันตามเพศ ช่วงอายุ ขั้นอาชีพ และแผนความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรือ อาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต