ประกันชีวิตบำนาญ, ประกันเกษียณ, แผนประกัน มาย บำนาญ พลัส

 

 

 

 

ประกันเกษียณอายุ ประกันบำนาญ

มาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

เกษียณ แบบมั่นใจ พึ่งตัวเองได้ มีเงินใช้ทุกปี ง่าย...ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

  • รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ปี ถึงอายุ 85 ปี
  • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี
  • โอกาสรับเพิ่มเงินบำนาญเพิ่มเติมปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม
  • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
ผลประโยชน์การจ่ายเงินบำนาญ มาย บำนาญ พลัส

1 จำนวนเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ: บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ต้นปีที่ 3 เป็นต้นไป โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างตามประเภทประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวนจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษพิจารณาในแต่ละปี

2 เงินบำนาญรายปี: 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี)

  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 25 - 50 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 5,500,000 บาท (ต่อผู้เอาประกันภัย) โดยรวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัย มาย บำนาญ (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต