ประกันชีวิต, แผนประกันเพื่อการลงทุน ยูนิตลิงค์ มาย โพรเทค

 

 

 

#ให้เงินดูแลสุขภาพคุณ

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ประกันชีวิตควบการลงทุน ตอบโจทย์ความต้องการใน 1 กรมธรรม์ ทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และการลงทุน

 • เลือกความคุ้มครองชีวิตได้สูงสุด 250 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (เบี้ย RPP)1 พร้อมรับผลตอบแทนจากกองทุนรวมชั้นนำ
 • ปรับเปลี่ยนได้ทุกจังหวะชีวิต

        - เพิ่ม หรือ ลด ความคุ้มครองชีวิต

        - ถอนเงินบางส่วนออกมาใช้ได้ยามฉุกเฉิน2

        - รับความคุ้มครองต่อเนื่อง แม้หยุดพักชำระเบี้ยชั่วคราวเมื่อจำเป็น3

        - ปรับสัดส่วนการลงทุนได้เอง ให้เหมาะกับสภาวะตลาด

        - เลือกรับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยการเพิ่มเบี้ยส่วนการลงทุน (เบี้ย Top Up) ได้สูงสุด 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

 • เมื่อมูลค่าบัญชีกรมธรรม์มากพอ สามารถถอนเงินบางส่วน2 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ เช่น ค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ ค่าเบี้ยประกันภัย
 • การันตีความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพต่อเนื่อง 10 ปีแรก นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง4

Swipe to view more

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

 จำนวนเงินเอาประกันภัย บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา

 มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญา

สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระการค่าประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (Unit Deducting Rider: UDR) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ออกแบบมาสำหรับแนบกับ
มาย สไตล์ โพรเทค (ยูนิต ลิงค์) โดยมีการคำนวณรวมค่าใช้จ่ายทั้งสัญญาหลัก และสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR เข้าด้วยกันซึ่งค่าเบี้ย RPP หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกรมธรรม์แล้ว เบี้ยส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวม ทั้งนี้ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR คู่กับ มาย สไตล์ โพรเทค (ยูนิต ลิงค์) ณ วันทำสัญญาประกันภัย เท่านั้น 
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง และ ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี
 • เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี
  (ทั้งนี้ สามารถกำหนดเบี้ย RPP5 ที่ชำระได้ขั้นต่ำที่ 6,000 บาทต่อปีและเมื่อรวมกับเบี้ยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR แล้วจะต้องไม่ตํ่ากว่า 12,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด)
 • เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (RSP) ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) ที่ชำระรายปี5
 • เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (Top Up) ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (Unit Deducting Rider: UDR) เพื่อแนบกับ มาย สไตล์ โพรเทค (ยูนิต ลิงค์) ณ วันทำสัญญาประกันภัย เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR (Premium Paying Rider) หรือที่เรียกว่า สัญญาเพิ่มเติมแบบดั้งเดิม (Traditional Rider) แนบได้  โดยการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR จะแยกต่างหากจากเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก มาย สไตล์ โพรเทค (ยูนิต ลิงค์) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด  เช่น

กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์ จำนวนที่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายในส่วนของความคุ้มครองชีวิตซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

กรณีแนบสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR: ค่าการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยการลงทุน (Cost of Rider: COR) ในส่วนที่เข้าเงื่อนไขของกรมสรรพากร (ฉบับที่ 383) สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ โดยนำไปรวมกับเบี้ยประกันภัยสุขภาพกรณีแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพอื่นๆ (ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์ และเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์อื่นๆ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

1 ไม่รวมเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR โดยจำนวนเท่าของเบี้ย RPP ที่สามารถเลือกได้ขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ ทั้งนี้ เป็นไปตามการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

การถอนเงินบางส่วนจะทำให้มูลค่าบัญชีของกรมธรรม์ลดลง ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน

หยุดพักชำระเบี้ย RPP ได้ เมื่อชำระเบี้ย RPP ตามงวดการชำระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปี ส่วนเบี้ย RSP หยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อไรก็ได้ โดยกรมธรรม์มีผลบังคับ ตราบเท่าที่กรมธรรม์มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอในการชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน

แม้มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีไม่เพียงพอต่อการชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือนในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR ซึ่งถึงกำหนดชำระ โดยมีเงื่อนไขของความคุ้มครองต่อเนื่อง ดังนี้ 1. มีการชำระเบี้ย RPP ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน) และตามจำนวนที่บริษัทกำหนดโดยรวมถึงกรณีที่มีการปรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และ 2. ไม่เคยถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ย RPP และ 3. ไม่เคยลดเบี้ย RPP

ไม่รวมเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR

หมายเหตุ
 • มาย สไตล์ โพรเทค เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฎในกรมธรรม์ คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์ แบบ มาย สไตล์ โพรเทค (ยูนิต ลิงค์)
 • กฎเกณฑ์การรับประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ รวมทั้งเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเลือกกองทุนของผู้เอาประกันภัยและผลประกอบการของกองทุนรวม
 • การลงทุนในกองทุนรวมในบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนนั้น มีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนของผลประโยชน์ที่จะได้รับค่อนข้างสูง และอาจเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่คุ้มกับมูลค่าที่ลงทุนไป ขณะที่กองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็จะต่ำกว่าเช่นกัน
 • อัตราผลตอบแทนที่แสดงในเอกสารนี้ เป็นการแสดงเพื่อความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแสดงผลตอบแทนจริงที่ได้รับจากกรมธรรม์ ดังนั้นตัวเลขจริงที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ทางการตลาด กองทุนรวมที่ผู้เอาประกันภัยเลือก และผลประกอบการของกองทุนรวมดังกล่าว
 • การที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า อาจไม่ได้เกิดจากการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองที่สูงที่สุด แต่อาจเกิดจากการเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง การชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองกับการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาอย่างรอบคอบในอัตราส่วนการชำระเบี้ยประกันภัยของทั้งสองประเภทจากตัวอย่างในการคำนวณหลายๆ แบบ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ ได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต