ประกันชีวิต, แผนประกันเพื่อการลงทุน ยูนิตลิงค์ มาย สไตล์ สมาร์ต เพย์ 15

 

 

 

 

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

  • วางแผนง่าย ชำระเบี้ย RPP เพียง 15 ปี รับความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรวมชั้นนำ
  • อิสระเลือกรับความคุ้มครองชีวิตได้ตั้งแต่ 5 - 250 เท่าของเบี้ย RPP ที่ชำระ… (ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ)
  • การันตีความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์1
  • ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ เช่น เพิ่ม – ลด ความคุ้มครองชีวิต ถอนเงินบางส่วนยามฉุกเฉิน2 หยุดพักชำระเบี้ยเมื่อจำเป็น3
  • รับผลประโยชน์เพิ่มเติม 5 เท่าของเบี้ย RPP สูงสุด 5 ล้านบาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายใน 20 ปีแรกนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์5
  • พิเศษ รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 10% สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย (RPP) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป6
  • เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้น ด้วยเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม โดยสามารถชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ย RPP หรือที่ชำระเป็นครั้งๆ ตามความต้องการ
  • อุ่นใจเพิ่มขึ้น เมื่อซื้อความคุ้มครองสุขภาพ และโรคร้ายแรง ด้วยสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR (Premium Paying Rider)

 

1แม้มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีไม่เพียงพอต่อการชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน ในส่วนจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองซึ่งถึงกำหนดชำระ

2การถอนเงินบางส่วนจะทำให้มูลค่าบัญชีของกรมธรรม์ลดลง ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน

3หยุดพักชำระเบี้ย RPP ได้ เมื่อชำระเบี้ย RPP ตามงวดการชำระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปี โดยกรมธรรม์มีผลบังคับตราบเท่าที่กรมธรรม์มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอในการชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน

4รวมถึงการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตจากความบาดเจ็บดังกล่าวนั้นเมื่อใดก็ดี

5และก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 75 ปี โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบ มาย สไตล์ สมาร์ต เพย์ 15 (ยูนิต ลิงค์) ทุกฉบับที่มีผลบังคับรวมกัน ทั้งนี้ เงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

6โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดดังกล่าว อนึ่ง หากในปีกรมธรรม์ใดที่จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง ลดต่ำกว่า 10 ล้านบาท ส่วนลดค่าการประกันภัยดังกล่าวจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
  • เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (Regular Protection Premium: RPP)
    - ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองที่ต้องการชำระได้เอง ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี
  • เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (Top Up Premium: Top Up)
    - ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ที่ชำระพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก (RTU) ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่องวด และไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
    - ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ที่ผู้เอาประกันภัยชำระในเวลาใดๆ (TUP) ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  • สามารถซื้อความคุ้มครอง เช่น ความคุ้มครองสุขภาพ และโรคร้ายแรง ด้วยสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR (Premium Paying Rider) หรือที่เรียกว่าสัญญาเพิ่มเติมแบบดั้งเดิม (Traditional Rider) แนบได้  โดยการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR จะแยกต่างหากจากเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก มาย สไตล์ สมาร์ต เพย์ 15 (ยูนิต ลิงค์) ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 
กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์ จำนวนที่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายในส่วนของความคุ้มครองชีวิตซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
หมายเหตุ
  • มาย สไตล์ สมาร์ต เพย์ 15 เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ กรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ แบบ มาย สไตล์ สมาร์ต เพย์ 15 (ยูนิต ลิงค์)
  • กฎเกณฑ์การรับประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ รวมทั้งเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเลือกกองทุนของผู้เอาประกันภัยและผลประกอบการของกองทุนรวม
  • การลงทุนในกองทุนรวมในบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนนั้น มีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนของผลประโยชน์ที่จะได้รับค่อนข้างสูง และอาจเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่คุ้มกับมูลค่าที่ลงทุนไป ขณะที่กองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็จะต่ำกว่าเช่นกัน
  • อัตราผลตอบแทนที่แสดงในเอกสารนี้ เป็นการแสดงเพื่อความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแสดงผลตอบแทนจริงที่ได้รับจากกรมธรรม์ ดังนั้นตัวเลขจริงที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ทางการตลาด กองทุนรวมที่ผู้เอาประกันภัยเลือก และผลประกอบการของกองทุนรวมดังกล่าว
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ ได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

- กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

- กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

- กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามความจริง โดยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางการค้าปกติของบริษัท สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ โดยบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัย

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองผลประโยชน์เพิ่มเติม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
- การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
- การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
- การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือ ขณะถูกจับกุม หรือ หลบหนีการจับกุม  
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต