ประกันชีวิต, แผนประกันเพื่อการลงทุน ยูนิตลิงค์ มาย สไตล์ สมาร์ต เพย์ 15

 

 

 

 

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 • วางแผนง่าย ชำระเบี้ย RPP เพียง 15 ปี รับความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรวมชั้นนำ
 • อิสระเลือกรับความคุ้มครองชีวิตได้ตั้งแต่ 5 - 250 เท่าของเบี้ย RPP ที่ชำระ… (ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ)
 • การันตีความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์1
 • ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ เช่น เพิ่ม – ลด ความคุ้มครองชีวิต ถอนเงินบางส่วนยามฉุกเฉิน2 หยุดพักชำระเบี้ยเมื่อจำเป็น3
 • รับผลประโยชน์เพิ่มเติม 5 เท่าของเบี้ย RPP สูงสุด 5 ล้านบาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายใน 20 ปีแรกนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์5
 • พิเศษ รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 10% สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย (RPP) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป6
 • เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้น ด้วยเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม โดยสามารถชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ย RPP หรือที่ชำระเป็นครั้งๆ ตามความต้องการ
 • อุ่นใจเพิ่มขึ้น เมื่อซื้อความคุ้มครองสุขภาพ และโรคร้ายแรง ด้วยสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR (Premium Paying Rider)

 

1แม้มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีไม่เพียงพอต่อการชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน ในส่วนจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองซึ่งถึงกำหนดชำระ

2การถอนเงินบางส่วนจะทำให้มูลค่าบัญชีของกรมธรรม์ลดลง ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน

3หยุดพักชำระเบี้ย RPP ได้ เมื่อชำระเบี้ย RPP ตามงวดการชำระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปี โดยกรมธรรม์มีผลบังคับตราบเท่าที่กรมธรรม์มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอในการชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน

4รวมถึงการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตจากความบาดเจ็บดังกล่าวนั้นเมื่อใดก็ดี

5และก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 75 ปี โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบ มาย สไตล์ สมาร์ต เพย์ 15 (ยูนิต ลิงค์) ทุกฉบับที่มีผลบังคับรวมกัน ทั้งนี้ เงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

6โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดดังกล่าว อนึ่ง หากในปีกรมธรรม์ใดที่จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง ลดต่ำกว่า 10 ล้านบาท ส่วนลดค่าการประกันภัยดังกล่าวจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
 • เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (Regular Protection Premium: RPP)
  - ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองที่ต้องการชำระได้เอง ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (Top Up Premium: Top Up)
  - ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ที่ชำระพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก (RTU) ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่องวด และไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
  - ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ที่ผู้เอาประกันภัยชำระในเวลาใดๆ (TUP) ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • สามารถซื้อความคุ้มครอง เช่น ความคุ้มครองสุขภาพ และโรคร้ายแรง ด้วยสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR (Premium Paying Rider) หรือที่เรียกว่าสัญญาเพิ่มเติมแบบดั้งเดิม (Traditional Rider) แนบได้  โดยการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR จะแยกต่างหากจากเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก มาย สไตล์ สมาร์ต เพย์ 15 (ยูนิต ลิงค์) ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 
กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์ จำนวนที่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายในส่วนของความคุ้มครองชีวิตซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
หมายเหตุ
 • มาย สไตล์ สมาร์ต เพย์ 15 เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ กรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ แบบ มาย สไตล์ สมาร์ต เพย์ 15 (ยูนิต ลิงค์)
 • กฎเกณฑ์การรับประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ รวมทั้งเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเลือกกองทุนของผู้เอาประกันภัยและผลประกอบการของกองทุนรวม
 • การลงทุนในกองทุนรวมในบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนนั้น มีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนของผลประโยชน์ที่จะได้รับค่อนข้างสูง และอาจเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่คุ้มกับมูลค่าที่ลงทุนไป ขณะที่กองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็จะต่ำกว่าเช่นกัน
 • อัตราผลตอบแทนที่แสดงในเอกสารนี้ เป็นการแสดงเพื่อความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแสดงผลตอบแทนจริงที่ได้รับจากกรมธรรม์ ดังนั้นตัวเลขจริงที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ทางการตลาด กองทุนรวมที่ผู้เอาประกันภัยเลือก และผลประกอบการของกองทุนรวมดังกล่าว
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ ได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

- กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

- กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

- กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามความจริง โดยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางการค้าปกติของบริษัท สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ โดยบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัย

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองผลประโยชน์เพิ่มเติม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
- การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
- การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
- การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือ ขณะถูกจับกุม หรือ หลบหนีการจับกุม  
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต