ประกันโรคร้ายแรง, คุ้มครองโรคร้ายแรง 48 บียอนด์

 

 

 

 

ประกันภัยคุ้มครองมะเร็ง

 

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 บียอนด์ (CI48 Beyond)

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ครอบคลุมความคุ้มครอง 75 โรคร้าย เบี้ยไม่แพงเมื่อเทียบกับความคุ้มครอง เหมาะกับผู้ที่มีประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก

  • ตรวจพบโรคร้าย มีเงินก้อนรักษาทันที*
  • คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึงอายุ 85 ปี
  • เบี้ยไม่แพง คุ้มครองครอบคลุมสูงถึง 75 โรค/อาการ

Swipe to view more

ตรวจพบเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก เมื่อจ่ายผลประโยชน์แล้ว
1. โรคร้ายแรงกลุ่ม 1** หรือ กลุ่ม 2** หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรับ 100% สัญญาสิ้นผลบังคับ
2. โรคร้ายแรงกลุ่ม 3** หรือ กลุ่ม 4 หรือ กลุ่ม 5 รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไข ดังนี้


สัญญามีผลบังคับต่อ
- กรณีเป็นโรคร้ายแรงกลุ่ม 3** รับ 50% 
- กรณีเป็นโรคร้ายแรงกลุ่ม 4 รับ 10% 
- กรณีเป็นโรคร้ายแรงกลุ่ม 5 รับ 10% 

หมายเหตุ:

% หมายถึง % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย • *บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหลัง 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองโรคร้ายแรงบางโรคที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ • **หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากกว่า 1 โรค บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพียงโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 2 ข้างต้นได้เพียง 1 ครั้งตลอดอายุกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ แม้ว่าจะมีการต่ออายุสัญญา • หากผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตามกลุ่ม 1 และ/หรือ กลุ่ม 2 และ/หรือ กลุ่ม 3 และ/หรือ กลุ่ม 5 สำหรับอวัยวะเดียวกัน หรืออวัยวะข้างเดียวกัน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยในครั้งเดียวกัน หรือได้รับการผ่าตัดในครั้งเดียวกัน หรือเกิดจากอุบัติเหตุในครั้งเดียวกัน บริษัทจะจ่ายตามผลประโยชน์ข้อที่สูงสุดเพียงรายการเดียว • บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ และเสียชีวิตก่อนการจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว 

  1. อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน -70 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี) 
  2. สัญญาเพิ่มเติมนี้ต้องซื้อแนบกับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต