ประกันชีวิต มะเร็ง, ประกันมะเร็งหายห่วง

 

 

 ประกันมะเร็งหายห่วง (CBN)

ประกันที่ดูแลทุกขั้นตอนการรักษาโรค

คำนวณเบี้ยประกันภัย

ปี
ไม่พบประกันที่ตรงกับคุณ
บาท

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นการคำนวนจากแผนความคุ้มครองชีวิตแบบ มาย โฮล ไลฟ์ 90/21 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาทและผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในขั้นอาชีพที่ 1 และ 2  เลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เท่านั้น
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด ข้อยกเว้น เงื่อนไขและผลประโยชน์จากกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ประกันที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาโรคมะเร็งในทุกขั้นตอนของการรักษา เป็นแล้วเป็นอีก ก็ดูแลอย่างต่อเนื่อง สูงสุด 3 ล้านบาทต่อโรคมะเร็ง และตลอดสัญญาสูงสุด 9 ล้านบาท หรือจนถึงอายุ 85 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุณจ่ายไหว

 • เบิกค่ารักษาโรคมะเร็งได้ตามจริง ตั้งแต่วันแรกที่ตรวจพบ จัดเต็มค่ารักษา คุ้มครองแบบครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย  การรักษา ติดตามผล สำหรับมะเร็งทุกระยะ
 • ไม่ต้องนอน รพ. ก็เบิกได้ เช่น การทำเคมีบำบัด การฉายแสง 
 • รับเงินก้อน กรณีเสียชีวิต ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

Swipe to view more

List of companies and their prices. Column one contains the official codes used in financial markets.
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผนความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจวินิจฉัย การตรวจรักษา และการติดตามผลการรักษาสำหรับโรคมะเร็ง (ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)   
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน 3,000 4,000 5,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เช่น ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายากลับบ้าน ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด ค่าแพทย์วางยาสลบ ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน และ ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ เป็นต้น จ่ายตามจริง
1.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ สำหรับการศัลยกรรมตกแต่งเต้านม และ/หรืออวัยวะตั้งแต่คอขึ้นไป
วงเงินความคุ้มครองต่อมะเร็ง 1 ชนิด* 1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
รวมวงเงินความคุ้มครองสูงสุดตลอดสัญญา 3 ล้าน 6 ล้าน 9 ล้าน
พิเศษ ผลประโยชน์เพิ่มเติม (จากวงเงินข้อ 1)
2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย (กรณีผู้ป่วยนอก)
2.1 ค่าปรึกษาแพทย์จากภาวะแทรกซ้อน ต่อครั้ง
(ช่วง 60 วัน หลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวใน รพ.)
1,500
(สูงสุด 10 ครั้ง)
2,000
(สูงสุด 20 ครั้ง)
2,500
(สูงสุด 30 ครั้ง)
2.2 ค่าปรึกษาทางจิตวิทยา ต่อครั้ง
(ครอบคลุมถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร)
1,500
(สูงสุด 10 ครั้ง)
1,500
(สูงสุด 20 ครั้ง)
1,500
(สูงสุด 30 ครั้ง)
2.3 ค่ากายภาพบำบัด ต่อครั้ง 1,500
(สูงสุด 10 ครั้ง)
1,500
(สูงสุด 20 ครั้ง)
 1,500
(สูงสุด 30 ครั้ง)
3. คุ้มครองการเสียชีวิต (ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ) 15,000 30,000 60,000
*ทุกๆ 5 ปี หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก และผู้เอาประกันภัยยังมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการตรวจรักษาโรคมะเร็งดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยจะได้ผลประโยชน์ตามวงเงินใหม่ รวมกับผลประโยชน์ที่เหลือจาก 5 ปีก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดไม่เกินวงเงินที่กำหนดตลอดสัญญา
 • หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรก เมื่อพ้นระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม สำหรับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Carcinoma In Situ) และ/ หรือ โรคมะเร็งระยะลุกลาม (InvasiveCancers) บริษัทจะให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต ตามเงื่อนไขทีกำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วง
 • *วงเงินต่อโรคมะเร็งโรคใดโรคหนึ่ง หมายถึง วงเงินต่อโรคมะเร็งโรคใดโรคหนึ่งที่ปรากฏในกรมธรรม์ ซึ่งวงเงินนี้ ทุกๆ 5 ปี หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกและผู้เอาประกันภัยยังมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการตรวจรักษาโรคมะเร็งดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยจะได้ผลประโยชน์ตามวงเงินใหม่รวมกับผลประโยชน์ที่เหลือจาก 5 ปีก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้อ 1 ตามจริง ในวงเงินความคุ้มครองต่อโรคมะเร็ง 1 ชนิดแต่ไม่เกินจำนวนวงเงินความคุ้มครองสูงสุดตลอดสัญญา
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้อ 2 ตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้งและจำนวนครั้งต่อโรคมะเร็ง 1 ชนิด
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามความคุ้มครอง ข้อ 2.1 และ 2.3 เพียงผลประโยชน์ละ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น
 • เมื่อบริษัทอนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามข้อ 1 ครบจำนวนวงเงินผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญาหรืออนุมัติจ่ายผลประโยชน์ข้อ 3 หรือ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี แล้วสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 16-60 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

ตัวอย่างข้อยกเว้น สำหรับการตรวจรักษาโรคมะเร็ง

 • อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม และเป็นสาเหตุสัมพันธ์กับโรคมะเร็งที่ระบุอยู่ในสัญญา รวมถึงมะเร็งที่เกิดขึ้นซ้ำ (Recurrent cancer) หรือแพร่กระจายจากส่วนอื่นโดยที่มะเร็งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกนั้น เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 • การปนเปื้อนทางนิวเคลียร์ สารชีวภาพ หรือสารเคมี ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็ง
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป ไม่ว่าจะปรากฎผลการตรวจเป็นบวกเกี่ยวกับโรคมะเร็งหรือไม่ก็ตาม การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษา โดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์หาโรคมะเร็งเพื่อการป้องกัน โดยไม่มีสัญญาณหรือประวัติของโรคมะเร็งมาก่อน การใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจรักษาที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า

ข้อยกเว้นความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

 • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 • ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ยกเว้นในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยตามส่วนเมื่อหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัย ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระมาแล้วทั้งหมดด้วย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต