ประกันสุขภาพชดเชยรายวัน, คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ

 

 

 

 

ประกันสุขภาพชดเชยรายวัน

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมกรณี ICU) ผลประโยชน์ชดเชยรายวันจะจ่ายให้ตามผลประโยชน์พื้นฐานต่อวัน และยังมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมในรูปแบบเงินชดเชยเป็นรายวันสำหรับการผ่าตัดใหญ่ และการผ่าตัดซับซ้อน และกรณีเข้าพักรักษาตัวในห้อง ICU ตามจำนวนวันที่รักษาไม่เกิน 500 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง

 • ไม่ต้องกลัว ขาดรายได้เมื่อต้องนอน รพ. ด้วยผลประโยขน์ชดเชยรายวัน สูงสุด 500 วันต่อครั้งเมื่อเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยในต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ
 • รับผลประโยชน์ชดเชยรายวันเพิ่มเมื่อเข้าพักรักษาตัวในห้อง ICU หรือ ผ่าตัดใหญ่ สูงสุด 40,000 บาท หรือ ผ่าตัดซับซ้อน สูงสุด 80,000 บาท
 • มีวงเงินให้เลือกตั้งแต่ 500 จนถึง 4,000 บาทต่อวัน (ผลประโยชน์เพิ่มขั้นละ 100 บาท)

Swipe to view more

ตารางผลประโยชน์
รายละเอียดความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
 แผน 500  แผน 600  แผน 700    .....     แผน 4000
1. ผลประโยชน์พื้นฐานต่อวัน          
1.1 เงินชดเชยรายวันขณะเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของ รพ. วันละ (สูงสุด 500 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ รวมกรณี (ไอ.ซี.ยู.))   500 600 700   4,000
2. ผลประโยชน์เพิ่มเติม          
2.1 เงินชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) วันละ  500 600 700    
2.2 การผ่าตัดใหญ่ ต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ  5,000 6,000 7,000   40,000
2.3 การผ่าตัดซับซ้อน ต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ 10,000 12,000 14,000   80,000
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 ปี 1 วัน -60 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี)
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การรับตัวเป็นผู้ป่วยในเพื่อการพักฟื้น การรักษาอาการอ่อนเพลีย หรือเพื่อการตรวจวินิจฉัยเป็นหลัก รวมถึงบริการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงทางการแพทย์ อาทิ หนังสือพิมพ์ สื่อ สารสนเทศ บันเทิง แต่งผม รวมถึงอาหารที่สั่งเป็นพิเศษ
 • การตรวจรักษาที่เกี่ยวข้องกับฟัน รากฟัน เหงือก และ ทันตกรรม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น อันสืบเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการทำหรือการซ่อมฟันปลอม การอุดฟัน การครอบฟัน และการรักษารากฟัน
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต