ประกันสุขภาพชดเชยรายวัน, คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ

 

 

 

 

ประกันสุขภาพชดเชยรายวัน

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมกรณี ICU) ผลประโยชน์ชดเชยรายวันจะจ่ายให้ตามผลประโยชน์พื้นฐานต่อวัน และยังมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมในรูปแบบเงินชดเชยเป็นรายวันสำหรับการผ่าตัดใหญ่ และการผ่าตัดซับซ้อน และกรณีเข้าพักรักษาตัวในห้อง ICU ตามจำนวนวันที่รักษาไม่เกิน 500 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง

  • ไม่ต้องกลัว ขาดรายได้เมื่อต้องนอน รพ. ด้วยผลประโยขน์ชดเชยรายวัน สูงสุด 500 วันต่อครั้งเมื่อเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยในต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ
  • รับผลประโยชน์ชดเชยรายวันเพิ่มเมื่อเข้าพักรักษาตัวในห้อง ICU หรือ ผ่าตัดใหญ่ สูงสุด 40,000 บาท หรือ ผ่าตัดซับซ้อน สูงสุด 80,000 บาท
  • มีวงเงินให้เลือกตั้งแต่ 500 จนถึง 4,000 บาทต่อวัน (ผลประโยชน์เพิ่มขั้นละ 100 บาท)

Swipe to view more

ตารางผลประโยชน์
รายละเอียดความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
 แผน 500  แผน 600  แผน 700    .....     แผน 4000
1. ผลประโยชน์พื้นฐานต่อวัน          
1.1 เงินชดเชยรายวันขณะเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของ รพ. วันละ (สูงสุด 500 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ รวมกรณี (ไอ.ซี.ยู.))   500 600 700   4,000
2. ผลประโยชน์เพิ่มเติม          
2.1 เงินชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) วันละ  500 600 700    
2.2 การผ่าตัดใหญ่ ต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ  5,000 6,000 7,000   40,000
2.3 การผ่าตัดซับซ้อน ต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ 10,000 12,000 14,000   80,000
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 ปี 1 วัน -60 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี)
  • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต