ประกันชีวิต, แผนประกันเพื่อการลงทุน ยูนิต ลิงค์ มาย สไตล์ ซิงเกิล เพย์

ยูนิต ลิงค์ มาย สไตล์ ซิงเกิล เพย์

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 • เบี้ยประกันภัยหลักชำระครั้งเดียว เริ่มต้น 200,000 บาท ได้รับความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทน
  จากกองทุนรวมชั้นนำ
 • เบี้ยประกันภัยหลักชำระครั้งเดียวไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยก่อนนำไปลงทุน1
 • เพิ่มเงินลงทุนได้… โดยเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
 • เพิ่มสภาพคล่องได้… ด้วยการถอนเงินจากกรมธรรม์โดยการขายคืนหน่วยลงทุนออกมาใช้ยามฉุกเฉิน2

1 โปรดศึกษาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ในเอกสารโบรชัวร์

การถอนเงินจากกรมธรรม์บางส่วนจะทำให้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ลดลง ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 75 ปี
 • กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี หรือตราบเท่าที่กรมธรรม์มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอในการชำระ
  ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย:  ชำระเบี้ยประกันภัยหลักชำระครั้งเดียว
 • เบี้ยประกันภัยหลักชำระครั้งเดียว (เบี้ย SP):  ขั้นต่ำ 200,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
 • เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (เบี้ย Top Up): ขั้นต่ำ 5,000 บาท/ครั้ง และ ไม่เกิน 15 เท่าของเบี้ย SP (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
  ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาท/รอบปีกรมธรรม์
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักชำระครั้งเดียว เท่ากับ 150% ของเบี้ย SP
  (ทั้งนี้ ไม่สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้)
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม (ความคุ้มครอง) เพื่อแนบกับ มาย สไตล์ ซิงเกิล เพย์ ได้
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • มาย สไตล์ ซิงเกิล เพย์  เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ กรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ แบบ มาย สไตล์ ซิงเกิล เพย์ A99/1 (ยูนิต ลิงค์)
 • กฎเกณฑ์การรับประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรทําความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทําประกันภัย
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ รวมทั้งเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเลือกกองทุนของผู้เอาประกันภัยและผลประกอบการของกองทุนรวม
 • การลงทุนในกองทุนรวมในบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนนั้น มีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนของผลประโยชน์ที่จะได้รับค่อนข้างสูง และอาจเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่คุ้มกับมูลค่าที่ลงทุนไป ขณะที่กองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็จะต่ำกว่าเช่นกัน
 • อัตราผลตอบแทนที่แสดงในเอกสารนี้ เป็นการแสดงเพื่อความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแสดงผลตอบแทนจริงที่ได้รับจากกรมธรรม์ ดังนั้นตัวเลขจริงที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ทางการตลาด กองทุนรวมที่ผู้เอาประกันภัยเลือก และผลประกอบการของกองทุนรวมดังกล่าว
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ ได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต