ประกันสุขภาพชดเชยรายวัน, แผนประกันชดเชยสบายกระเป๋า

 

 

 

 

ประกันสุขภาพชดเชยรายวัน

ประกันชดเชยสบายกระเป๋า (HBCI)

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

หมดห่วงเรื่องรายได้เมื่อเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยความคุ้มครองชดเชยรายได้รายวัน สูงสุดวันละ 4,000 บาท นานสูงสุด 1,500 วัน หากเจ็บป่วยพักห้อง ICU รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด วันละ 8,000 บาท นานสูงสุด 500 วัน

 • ชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาล นานสูงสุด 1,500 วัน
 • โรคร้ายแรง* หรือนอนห้อง ICU รับสูงสุดวันละ 8,000 บาท
 • รักษาแบบไม่นอนโรงพยาบาล (Day Case) ก็คุ้มครอง
 • รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด วันละ 8,000 บาท นานสูงสุด 500 วัน เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) จากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 5 โรค* หรือพักรักษาตัวในห้องไอซียู
 • รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุดวันละ 4,000 บาท นานสูงสุด 1,500 วัน เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) จากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ รวมถึงผู้ป่วยในที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day case)
 • รับเงินก้อนกรณีผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดซับซ้อน (กรณีใดกรณีหนึ่ง) สูงสุด 80,000 บาทต่อครั้ง
 • เพิ่มความคุ้มครองกรณีทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต
หน่วย: บาท

Swipe to view more

List of companies and their prices. Column one contains the official codes used in financial markets.
ความคุ้มครองและผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
1. เงิดชดเชยรายได้ (ต่อวัน)
     1.1 กรณีผู้ป่วยในหรือกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสำหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ (Day Case) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
     1.2 กรณีผู้ป่วยในที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในห้อง ICU 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
     1.3 กรณีผู้ป่วยในจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
2. เงินชดเชยรายได้ (ต่อครั้งและสูงสุด 1 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) กรณีเข้ารับการผ่าตัด
    2.1 กรณีผ่าตัดใหญ่ 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
    2.2 กรณีผ่าตัดซับซ้อน 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
3. ผลประโยชน์เงินก้อน
    3.1 เงินก้อนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000
    3.2 เงินก้อนกรณีเสียชีวิต 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 ปี 1 วัน -70 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 84  ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี) 
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
 • อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม และเป็นสาเหตุสัมพันธ์กับโรคร้ายแรงที่ระบุอยู่ในสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • ประกันชดเชยสบายกระเป๋า เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันและ 5 โรคร้ายแรง
 • * 5 โรคร้ายที่ได้รับการคุ้มครอง คือ โรคมะเร็งระยะลุกลาม (invasive cancer) การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-pass Surgery) โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack) การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organ Transplantation or Bone Marrow Transplantation) โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต