ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ1
มีไว้ อุ่นใจ เมื่อภัยมา

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ดูแลการรักษาพยาบาลทั้ง เจ็บเล็ก หรือเจ็บใหญ่ ที่เกิดจากอุบัติเหตุโดยให้ความคุ้มครองทั้งกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชดเชยรายได้เนื่องจากทุพพลภาพ

  • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ 2 ข้างขี้นไป 100%
  • ชดเชยการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 20 สัปดาห์
  • ให้การบำบัดรักษาโรคกลัวน้ำด้วยเซรุ่ม
  • คุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีเกิดอุบัติเหตุจากสาธารณภัย

Swipe to view more

คุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ1
1. คุ้มครองกรณีจากไปก่อนเวลาอันควรเนื่องจากอุบัติเหตุ 100%*
2. คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ และสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
2.1 มือ เท้า หรือสายตา 2 ข้างขึ้นไป 100%*
2.2 มือ เท้า หรือสายตา 1 ข้าง 60%*
2.3 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน 25%*
3. คุ้มครองกรณีทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
3.1 ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง สูงสุด 52 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 0.70%*
3.2 ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน สูงสุด 52 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 0.30%*
3.3 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูงสุด 10 ปี ปีละ 10%*
4. ชดเชยการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สูงสุด 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 0.2%*
5. การบำบัดรักษาโรคกลัวน้ำด้วยเซรุ่ม 1.0%*
6. ชดเชยการผ่าตัดจากอุบัติเหตุ
7. ความคุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่าของผลประโยชน์ตามตาราง สำหรับรายการทดแทนในข้อ 1 - 3 กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากสาธารณภัย

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย  16 - 60 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี)
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุด 6 ล้านบาท
  • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต