ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ3
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ3

คุ้มครองทั่วไทย ใช้ชิวิตแบบที่เป็นโดยไม่ติดเงื่อนไข

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

  • ดูแลคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองการเสียชีวิต 100% 
  • คุ้มครองหลักแสน จ่ายเบี้ยหลักร้อย
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อเสียชีวิต
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี)
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุด 30 ล้านบาท
  • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต