ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ3
คุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ3

คุ้มครองทั่วไทย ใช้ชิวิตแบบที่เป็นโดยไม่ติดเงื่อนไข

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

  • ดูแลคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองการเสียชีวิต 100% 
  • คุ้มครองหลักแสน จ่ายเบี้ยหลักร้อย
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อเสียชีวิต
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี)
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุด 30 ล้านบาท
  • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต