ประกันชีวิตสุขภาพ, แผนประกันชีวิต มาย โฮล ไลฟ์

 

 

 

 

ประกันชีวิต มาย โฮล ไลฟ์ A90/21

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 • เบี้ยไม่แพง เหมาะสำหรับเป็นสัญญาหลัก
 • ต้องซื้อคู่กับความคุ้มครองสุขภาพเท่านั้น
 • คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ครบสัญญามีเงินคืน
 1. คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และโอกาสรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป
 2. กรณีอยู่ครบสัญญา

   2.1 รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

   2.2 โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา และโอกาสรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป
ประกันชีวิตสุขภาพ, ความคุ้มครองและผลประโยชน์

% หมายถึง % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ: บริษัทอาจจะพิจารณาเงินปันผลในรูปแบบของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ หากมีการพิจารณาจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 6 เป็นต้นไป อนึ่ง เงินปันผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษํทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

**เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 69 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยรายปีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 6,000 บาท โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ทั้งนี้ต้องซื้อแนบกับประกันสุขภาพ เอชเอส (HS_S) หรือ ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ (HSMHPDC) หรือ ประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม (80MB) (HSMFCP_S) หรือ ประกันสุขภาพ แผนบียอนด์ แพลทินัม (100MB) (HSMFCB_S) หรือ ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนแพลทินัม (60MB) (HSMFCP_S) หรือ ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนบียอนด์ แพลทินัม (120MB) (HSMFCB_S) หรือ ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (HSMMK_S) หรือ ประกันมะเร็งหายห่วง (CBN)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท ทั้งนี้ต้องซื้อแนบกับประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า (HSMHPSK) เท่านั้น 
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต