ประกันสุขภาพ, คุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยนอก

 

 

 

 

ประกันสุขภาพ

บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก – OPDHSS, OPDMDC, OPDMSK)

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

เพิ่มตัวช่วยเวลาหาหมอแบบไม่นอน รพ. เมื่อเจ็บป่วยนิดหน่อย สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เอชเอส (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) (OPDHSS) และสูงสุด 4,000 บาท/ครั้ง สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) (OPDMDC) และ สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า (ผู้ป่วยนอก แบบ ข) (OPDMSK) สูงสุด 30 ครั้ง/รอบปีกรมธรรม์

 • หาหมอแบบไม่นอน รพ. ได้สูงสุด 30 ครั้ง/รอบปีกรมธรรม์
 • สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • เลือกได้หลายแผน 400 - 4,000 บาท/ครั้ง

อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน –  60 ปี  (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี)

 • สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) (OPDMDC)

อายุผู้ขอเอาประกันภัย 11 ถึง 60 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี) 

 • สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เอชเอส (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) (OPDHSS) และสำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า (ผู้ป่วยนอก แบบ ข) (OPDMSK)
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต