ประกันสุขภาพ, คุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยนอก

 

 

 

 

ประกันสุขภาพ

บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก – OPDHSS, OPDMDC, OPDMSK)

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

เพิ่มตัวช่วยเวลาหาหมอแบบไม่นอน รพ. เมื่อเจ็บป่วยนิดหน่อย สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เอชเอส (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) (OPDHSS) และสูงสุด 4,000 บาท/ครั้ง สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) (OPDMDC) และ สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า (ผู้ป่วยนอก แบบ ข) (OPDMSK) สูงสุด 30 ครั้ง/รอบปีกรมธรรม์

  • หาหมอแบบไม่นอน รพ. ได้สูงสุด 30 ครั้ง/รอบปีกรมธรรม์
  • สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องสำรองจ่าย
  • เลือกได้หลายแผน 400 - 4,000 บาท/ครั้ง

อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน –  60 ปี  (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี)

  • สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) (OPDMDC)

อายุผู้ขอเอาประกันภัย 11 ถึง 60 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี) 

  • สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เอชเอส (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) (OPDHSS) และสำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า (ผู้ป่วยนอก แบบ ข) (OPDMSK)
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต