ประกันโรคร้ายแรง, แผนประกันโรคร้าย มัลติ แคร์

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

มั่นใจ…พร้อมสู้กับโรคร้ายค่ารักษาสูง… ให้คุณมีเงินก้อนไปวางแผนการรักษา  พร้อมรับความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี

 • คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 81 โรค/อาการ ตั้งแต่วัยเด็ก ถึง วัยสูงอายุ
 • รับเงินก้อนรวมสูงสุด 840% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันว่าเป็นโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เคลมซ้ำได้ สำหรับ 3 โรคร้ายแรงท็อปฮิต
  - โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  - กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  - โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน  
 • ไม่ต้องชำระเบี้ยฯ ประกันโรคร้าย มัลติ แคร์ แต่ยังคงรับความคุ้มครองต่อเนื่อง เมื่อได้รับวินิจฉัยและ/หรือยืนยันว่าเป็นโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 เป็นครั้งแรกตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period): สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคร้ายแรงในลำดับโรคที่ 1.1 – 1.6 ลำดับโรคที่ 2.1 – 2.20 และผลประโยชน์ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
 • ช่วงเวลาที่ไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ได้ (No Claim Period) :
  - สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครอง หากวันที่ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์ว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 หรือการเจ็บป่วยด้วย
    โรคร้ายแรงกลุ่ม 2 เกิดขึ้นภายใน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
    กลุ่ม 1 ครั้งล่าสุด  
  และบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงดังกล่าวนั้นแล้ว
  - การจ่ายผลประโยชน์สำหรับโรคร้ายแรงกลุ่ม 1  จะจ่ายสูงสุดโรคละ 1 ครั้ง รวมสูงสุด 6 ครั้งตลอดสัญญาแม้จะมีการต่ออายุสัญญา**
 • **รวมการกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรง (Re-diagnosed CI)  ได้อีกโรคละ 1 ครั้ง ได้แก่ 1.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม 1.2 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 1.3 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน  ทั้งนี้ผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรง (Re-diagnosed CI) จะไม่นำช่วงเวลาที่ไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ได้ (No Claim Period) มาพิจารณา
 • เงื่อนไขการเคลมกรณีกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 (Re-diagnosed CI) 
***ผู้เอาประกันภัยจะต้องนำส่งหลักฐาน ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา ที่ยืนยันการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่ามีการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งระยะลุกลาม พร้อมกับผลจากทางรังสีและ/หรือผลจากทางห้องปฏิบัติการ การรักษาด้วยรังสีบำบัด หรือเคมีบำบัด หรือผ่าตัด เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยว่า มีการกลับมาเป็นซ้ำ ทั้งนี้ การรักษาเชิงป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งระยะลุกลามในทุกวิธี ซึ่งรวมถึงการการป้องกันโดยการใช้ยาทาม็อกซิเฟน (Tamoxifen) หรือราโลซิฟีน (Raloxifene) จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้
 • เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ตามเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ข้อ 1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 โดยรวมถึงกรณีการกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรง (Re-diagnosed CI) ครบจำนวน 6 ครั้ง หรือเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตแล้วสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับ
 • หากผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตามข้อ 1 และ/หรือข้อ 2 และ/หรือข้อ 4 จากสาเหตุเดียวกัน หรืออวัยวะเดียวกัน หรืออวัยวะข้างเดียวกัน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยในครั้งเดียวกัน หรือได้รับการผ่าตัดในครั้งเดียวกัน หรือเกิดจากอุบัติเหตุในครั้งเดียวกัน บริษัทจะจ่ายตามผลประโยชน์ข้อที่สูงสุดเพียงรายการเดียว
 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่เสียชีวิตก่อนการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ ในการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น  บริษัทมีสิทธิหักหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่
  (ถ้ามี) ออกก่อน
 • บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 2 หากโรคร้ายแรงกลุ่ม 2 ดังกล่าว อยู่ในหมวดหมู่โรคร้ายแรงเดียวกันกับโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 ที่บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ไปแล้วตามรายการที่กำหนด  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับ 6 โรคร้ายแรงหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ และพบภาวะและ/หรืออาการของโรคที่กำหนดในสัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่ได้รับการวินิจฉัยและ/หรือ ยืนยันจากแพทย์ในครั้งเดียวกัน อนึ่ง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียง 1 ครั้งตลอดอายุกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่แม้ว่าจะมีการต่ออายุสัญญา
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 98 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์: 100,000 บาท
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
ลดหย่อนภาษีได้บางส่วน  โดยเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ประกันโรคร้าย มัลติ แคร์ เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง
  โรคร้ายแรง มัลติ แคร์
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  - ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่ม
    เติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอา
    ประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้  ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครอง
    เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
    เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
  - ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
  - สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม

  กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  - การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  - การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  - ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
  - ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ

  กรณีเสียชีวิต
  -ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
  -ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข
  ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต