ประกันโรคร้ายแรง, แผนประกันโรคร้าย มัลติ แคร์

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

มั่นใจ…พร้อมสู้กับโรคร้ายค่ารักษาสูง… ให้คุณมีเงินก้อนไปวางแผนการรักษา  พร้อมรับความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี

 • คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 81 โรค/อาการ ตั้งแต่วัยเด็ก ถึง วัยสูงอายุ
 • รับเงินก้อนรวมสูงสุด 840% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันว่าเป็นโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เคลมซ้ำได้ สำหรับ 3 โรคร้ายแรงท็อปฮิต
  - โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  - กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  - โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน  
 • ไม่ต้องชำระเบี้ยฯ ประกันโรคร้าย มัลติ แคร์ แต่ยังคงรับความคุ้มครองต่อเนื่อง เมื่อได้รับวินิจฉัยและ/หรือยืนยันว่าเป็นโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 เป็นครั้งแรกตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period): สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคร้ายแรงในลำดับโรคที่ 1.1 – 1.6 ลำดับโรคที่ 2.1 – 2.20 และผลประโยชน์ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
 • ช่วงเวลาที่ไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ได้ (No Claim Period) :
  - สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครอง หากวันที่ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์ว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 หรือการเจ็บป่วยด้วย
    โรคร้ายแรงกลุ่ม 2 เกิดขึ้นภายใน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
    กลุ่ม 1 ครั้งล่าสุด  
  และบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงดังกล่าวนั้นแล้ว
  - การจ่ายผลประโยชน์สำหรับโรคร้ายแรงกลุ่ม 1  จะจ่ายสูงสุดโรคละ 1 ครั้ง รวมสูงสุด 6 ครั้งตลอดสัญญาแม้จะมีการต่ออายุสัญญา**
 • **รวมการกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรง (Re-diagnosed CI)  ได้อีกโรคละ 1 ครั้ง ได้แก่ 1.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม 1.2 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 1.3 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน  ทั้งนี้ผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรง (Re-diagnosed CI) จะไม่นำช่วงเวลาที่ไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ได้ (No Claim Period) มาพิจารณา
 • เงื่อนไขการเคลมกรณีกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 (Re-diagnosed CI) 
***ผู้เอาประกันภัยจะต้องนำส่งหลักฐาน ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา ที่ยืนยันการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่ามีการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งระยะลุกลาม พร้อมกับผลจากทางรังสีและ/หรือผลจากทางห้องปฏิบัติการ การรักษาด้วยรังสีบำบัด หรือเคมีบำบัด หรือผ่าตัด เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยว่า มีการกลับมาเป็นซ้ำ ทั้งนี้ การรักษาเชิงป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งระยะลุกลามในทุกวิธี ซึ่งรวมถึงการการป้องกันโดยการใช้ยาทาม็อกซิเฟน (Tamoxifen) หรือราโลซิฟีน (Raloxifene) จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้
 • เมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ตามเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ข้อ 1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 โดยรวมถึงกรณีการกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรง (Re-diagnosed CI) ครบจำนวน 6 ครั้ง หรือเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตแล้วสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับ
 • หากผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตามข้อ 1 และ/หรือข้อ 2 และ/หรือข้อ 4 จากสาเหตุเดียวกัน หรืออวัยวะเดียวกัน หรืออวัยวะข้างเดียวกัน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยในครั้งเดียวกัน หรือได้รับการผ่าตัดในครั้งเดียวกัน หรือเกิดจากอุบัติเหตุในครั้งเดียวกัน บริษัทจะจ่ายตามผลประโยชน์ข้อที่สูงสุดเพียงรายการเดียว
 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่เสียชีวิตก่อนการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ ในการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น  บริษัทมีสิทธิหักหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่
  (ถ้ามี) ออกก่อน
 • บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 2 หากโรคร้ายแรงกลุ่ม 2 ดังกล่าว อยู่ในหมวดหมู่โรคร้ายแรงเดียวกันกับโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 ที่บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ไปแล้วตามรายการที่กำหนด  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับ 6 โรคร้ายแรงหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ และพบภาวะและ/หรืออาการของโรคที่กำหนดในสัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่ได้รับการวินิจฉัยและ/หรือ ยืนยันจากแพทย์ในครั้งเดียวกัน อนึ่ง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียง 1 ครั้งตลอดอายุกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่แม้ว่าจะมีการต่ออายุสัญญา
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 98 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์: 100,000 บาท
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
ลดหย่อนภาษีได้บางส่วน  โดยเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ประกันโรคร้าย มัลติ แคร์ เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง
  โรคร้ายแรง มัลติ แคร์
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  - ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่ม
    เติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอา
    ประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้  ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครอง
    เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
    เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
  - ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
  - สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม

  กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  - การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  - การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  - ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
  - ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ

  กรณีเสียชีวิต
  -ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
  -ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข
  ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต