ประกันอัลติเมต เฮลธ์

 

แผนประกันอัลติเมต เฮลท์

เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 14 บาท (สำหรับชำระแบบรายปี เพศชาย อายุ 35 ปี)

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แค่ตอบคำถามสุขภาพ

เพิ่มผลประโยชน์ 2 เท่า ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล กรณีไอซียู

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 • เบิกค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในรพ. ได้สูงสุดวันละ 3,000 บาท นานถึง 180 วัน (รวมกรณี ICU 15 วัน) พิเศษ เพิ่มจำนวนเงินผลประโยชน์เป็น 2 เท่า กรณี ICU
 • เบิกค่าบริการทางการพยาบาล ได้สูงสุดวันละ 1,500 บาท นานถึง 180 วัน (รวมกรณี ICU 15 วัน) พิเศษ เพิ่มจำนวนเงินผลประโยชน์เป็น 2 เท่า กรณี ICU
 • เบาใจ...เบิกค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริง ได้สูงสุดถึง 250,000 บาท เช่น ค่าแพทย์ตรวจรักษา ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น พิเศษ เพิ่มจำนวนเงินผลประโยชน์อีก 50% สูงสุดถึง 375,000 บาท กรณีเจ็บป่วยด้วย 1 ใน 3 โรคร้ายท๊อปฮิต หรือ กรณีที่มีการผ่าตัด

        โรคร้ายแรงได้แก่

            - โรคมะเร็ง

            - โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

            - กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด

 • เบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้สูงสุดวันละ 1,000 บาท ต่อครั้ง (สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) พิเศษ เพิ่มจำนวนเงินผลประโยชน์เป็น 2 เท่า กรณีมีการตรวจเอกซเรย์และแล็บ
 • รับเงินก้อนกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุสูงสุด  200,000 บาท
 • รับเงินก้อนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 400,000 บาท พิเศษ รับเงินก้อนเพิ่มเป็น 2 เท่า... กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฉพาะ* เช่น อุบัติเหตุในอาคารสาธารณะ / ลิฟท์

อุบัติเหตุเฉพาะ ได้แก่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

 • อุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล ซึ่งผู้ทำการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้างทำการขนส่งบนเส้นทางขนส่งที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้หรือขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยูในในลิฟท์ (ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือ
 • การเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรมหรืออาคารสาธารณะอื่นใด ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นขณะที่เริ่มไฟไหม้
แผนที่ 1-5

Swipe to view more

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงกรณีที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุุบัติเหตุ)

1.1 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ กรณีเจ็บป่วยด้วย 1 ใน 3 โรคร้ายแรง หรือ กรณีที่มีการผ่าตัด

26,250

75,000

105,000

135,000

270,000

1.2 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

17,500

50,000

70,000

90,000

180,000

1.3 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลประจำวัน ต่อวัน (สูงสุด 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งรวมกรณี ไอ.ซี.ยู.)

300

500

700

1,000

2,000

1.4 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวันกรณี ไอ.ซี.ยู. (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

600

1,000

1,400

2,000

4,000

1.5 ค่าบริการทางการพยาบาล ต่อวัน

(สูงสุด 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งรวมกรณี ไอ.ซี.ยู.)

200

200

300

500

1,000

1.6 ค่าบริการทางการพยาบาล กรณี ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

400

400

600

1,000

2,000

2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก สูงสุด 1 ครั้ง / วันและสูงสุด 30 ครั้ง / รอบปีกรมธรรม์

3.1 กรณีที่ไม่มีการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

300

300

300

500

500

3.2 กรณีที่มีการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

600

600

600

1,000

1,000

4. ผลประโยชน์กรณีสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และสายตาจากอุบัติเหตุ

4.1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

4.2 การสูญเสียอวัยวะและสายตา

4.2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

4.2.2 มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือ มือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง หรือ เท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

4.2.3 มือ 1 ข้าง หรือ เท้า 1 ข้าง หรือ สายตา 1 ข้าง

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

4.2.4 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ผลประโยชน์ข้อ 4.1 เพิ่มเป็น 200% กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเฉพาะ

แผนที่ 6-10

Swipe to view more

ความคุ้มครอง

แผน 6

แผน 7

แผน 8

แผน 9

แผน 10

1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงกรณีที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุุบัติเหตุ)

1.1 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ กรณีเจ็บป่วยด้วย 1 ใน 3 โรคร้ายแรง หรือ กรณีที่มีการผ่าตัด

375,000

105,000

135,000

270,000

375,000

1.2 ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1.3 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลประจำวัน ต่อวัน (สูงสุด 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งรวมกรณี ไอ.ซี.ยู.)

3,000

700

1,000

2,000

3,000

1.4 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวันกรณี ไอ.ซี.ยู. (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

6,000

1,400

2,000

4,000

6,000

1.5 ค่าบริการทางการพยาบาล ต่อวัน

(สูงสุด 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งรวมกรณี ไอ.ซี.ยู.)

1,500

300

500

1,000

1,500

1.6 ค่าบริการทางการพยาบาล กรณี ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

3,000

600

1,000

2,000

3,000

2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก สูงสุด 1 ครั้ง / วันและสูงสุด 30 ครั้ง / รอบปีกรมธรรม์

3.1 กรณีที่ไม่มีการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

500

500

1,000

1,000

1,000

3.2 กรณีที่มีการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

4. ผลประโยชน์กรณีสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และสายตาจากอุบัติเหตุ

4.1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือ

200,000

400,000

400,000

400,000

400,000

4.2 การสูญเสียอวัยวะและสายตา

4.2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง

200,000

400,000

400,000

400,000

400,000

4.2.2 มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือ มือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง หรือ เท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง

200,000

400,000

400,000

400,000

400,000

4.2.3 มือ 1 ข้าง หรือ เท้า 1 ข้าง หรือ สายตา 1 ข้าง

120,000

240,000

240,000

240,000

240,000

4.2.4 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ผลประโยชน์ข้อ 4.1 เพิ่มเป็น 200% กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเฉพาะ

 • อายุ 6 – 19 ปี สามารถซื้อความคุ้มครองได้ตั้งแต่แผน 1-4, 7-8
 • อายุ 20 – 60 ปี สามารถซื้อความคุ้มครองได้ตั้งแต่แผน 1-10
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • โครงการ อัลติเมต เฮลท์ เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฎในใบรับรองการเอาประกันภัยคือ กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา แบบ 2, สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม เพิ่มผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ จากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง, บันทึกสลักหลังกลุ่มคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก เพิ่มผลประโยชน์กรณีแล็บ และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อ 2.1 (การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะและสายตา)
 • บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ตามตารางผลประโยชน์ เฉพาะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วันนับแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับ
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารสรุปสาระสำคัญและข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต