Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

เทคนิคการออมเงินวางแผนเกษียณอายุ

คุณคิดเรื่องการวางแผนเกษียณอายุไว้แล้วหรือยัง ไม่ว่าจะวางแผนเกษียณไว้ที่อายุเท่าไร สิ่งที่คุณต้องการแน่นอนคือการหยุดพักผ่อน การให้เวลากับครอบครัว หรือการให้รางวัลกับตัวเอง และสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้ก็อาจจะช่วยให้คุณวางแผนการเกษียณอายุได้อย่างมีหลักการและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น...
เทคนิคออมเงินเพื่อวางแผนเกษียณอายุ

ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่กล่าวว่า คนเกษียณต้องการใช้เงินประมาณ 80% ของรายได้ต่อการเกษียณและหลังการหักภาษี บางครั้งคุณอาจใช้มากกว่านี้ ในช่วงแรกเพื่อการท่องเที่ยวหรืออื่นๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆ ลดลง โดยเฉพาะเมื่อคุณ มีเงินสำรองสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอ ดังนั้นคุณควรสำรวจแหล่งรายได้ และค่าใช้จ่ายของคุณ ในขณะนี้ จากนั้นวางแผนแหล่งรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณหลังเกษียณ ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณในหลายๆ กรณี สามารถกลายเป็นแหล่งรายได้ หลังเกษียณ เช่น แผนประกันชีวิต หรือ กองทุนเพื่อการเกษียณต่างๆ หลังจากนั้น นำตัวเลขมาคำนวณในตารางรายรับ-รายจ่าย ซึ่งรายจ่ายนี้ควรมีค่าใกล้เคียงกับเงินก้อน 80% ของรายได้ข้างต้น จากนั้นลองถามตัวเองดูว่าคุณจะสามารถมีชีวิตอย่างสุขสบาย ในอนาคตด้วยเงินคงเหลือจากตารางนี้หรือไม่

คุณควรเริ่มบริหารเงินออมของคุณด้วยการลงทุนในรูปแบบต่างๆ โดยใช้หลักการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งควรเน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้น หรือจะเป็นแผนการออมเพื่อการเกษียณ มาย รีไทร์เมนท์ ของอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และจากการวิจัยยังพบว่า ช่วง 5 ปีหลังจากเกษียณ หากคุณทำงาน Part-time และมีรายได้แค่เพียง 40% ของรายได้ก่อนการเกษียณ คุณจะสามารถเพิ่มมูลค่า ให้กับเงินออมเพื่อการเกษียณของคุณได้มากถึง 30% เลยทีเดียว

เพียงปฎิบัติตามแผนที่คุณวางไว้ และหมั่นตรวจสอบระยะเวลาในการลงทุนต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจต้องเสียภาษีสำหรับกำไรที่ได้จากการลงทุน และสุดท้ายคุณควรทำการปรับปรุงแผนการลงทุนของคุณทุกๆ 6 เดือน เพราะผลประกอบการ ของการลงทุนต่างๆ อาจให้ผลที่แตกต่างกัน เพียงเท่านั้นคุณก็สามารถวางแผน การเกษียณอายุได้อย่างมั่นใจไร้กังวล