ประกันชีวิตปีต่อปี, แผนประกันชีวิต มาย เวลท์ เลกาซี A99/6 (มีเงินปันผล)

 

 

 

 

ประกันชีวิต

มาย เวลท์ เลกาซี A99/6 (มีเงินปันผล)

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

วางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคนข้างหลัง อย่างมีประสิทธิภาพ และคลายกังวลเรื่องภาษี

 • วางแผนง่าย… ชำระเบี้ยฯ สั้น เพียง 6 ปี คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี
 • หมดกังวล…รับเงินก้อนใหญ่ ส่งต่อความมั่งคั่ง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
  กรณีเสียชีวิต หรืออยู่จนครบกำหนดสัญญายังมีเงินก้อนใหญ่ไว้ส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนที่คุณรัก หรือต่อยอดธุรกิจให้กับครอบครัว
 • เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ… สามารถกู้เงินจากกรมธรรม์สูงสุด 75% ของเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 5.5% ต่อปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • อุ่นใจยิ่งขึ้น… เมื่อซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง
(คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี)

1 เงินปันผลเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต: หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อเสียชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทได้พิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทกำหนด รวมทั้งขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ

2 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน): บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทได้พิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทกำหนด รวมทั้งขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ 

 1. อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์: 10,000,000 บาท
 3. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อกรมธรรม์และต่อผู้เอาประกันภัย:
  - ผู้เยาว์ (อายุ 1 เดือน 1 วัน – 15 ปี): 15,000,000 บาท
  - อายุ 16 ปีขึ้นไป: 300,000,000 บาท
  หมายเหตุ: กรณีผู้เยาว์  บริษัทจะพิจารณาอาชีพ รายได้ ความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยของบิดา และ/หรือ มารดา ของผู้เยาว์ด้วย
 4. สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทกำหนด
 5. กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
 
 1.  
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้มีผลนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แล้วแต่กรณี
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง
  ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต