ประกันชีวิตปีต่อปี, แผนประกันชีวิต มาย เวลท์ เลกาซี A99/6 (มีเงินปันผล)

 

 

 

 

ประกันชีวิต

มาย เวลท์ เลกาซี A99/6 (มีเงินปันผล)

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

วางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคนข้างหลัง อย่างมีประสิทธิภาพ และคลายกังวลเรื่องภาษี

 • วางแผนง่าย… ชำระเบี้ยฯ สั้น เพียง 6 ปี คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี
 • หมดกังวล…รับเงินก้อนใหญ่ ส่งต่อความมั่งคั่ง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
  กรณีเสียชีวิต หรืออยู่จนครบกำหนดสัญญายังมีเงินก้อนใหญ่ไว้ส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนที่คุณรัก หรือต่อยอดธุรกิจให้กับครอบครัว
 • เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ… สามารถกู้เงินจากกรมธรรม์สูงสุด 75% ของเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 5.5% ต่อปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • อุ่นใจยิ่งขึ้น… เมื่อซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง
(คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี)

1 เงินปันผลเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต: หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อเสียชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทได้พิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทกำหนด รวมทั้งขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ

2 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน): บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทได้พิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทกำหนด รวมทั้งขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ 

 1. อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์: 10,000,000 บาท
 3. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อกรมธรรม์และต่อผู้เอาประกันภัย:
  - ผู้เยาว์ (อายุ 1 เดือน 1 วัน – 15 ปี): 15,000,000 บาท
  - อายุ 16 ปีขึ้นไป: 300,000,000 บาท
  หมายเหตุ: กรณีผู้เยาว์  บริษัทจะพิจารณาอาชีพ รายได้ ความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยของบิดา และ/หรือ มารดา ของผู้เยาว์ด้วย
 4. สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทกำหนด
 5. กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
 
 1.  
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้มีผลนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แล้วแต่กรณี
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง
  ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต