ประกันชีวิตผู้สูงอายุ, แผนประกันชีวิต สูงวัย สบายสบาย

 

 

 ประกันชีวิต สูงวัย สบายสบาย (เพื่อผู้สูงอายุ)

ทำง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพ เบี้ยฯ ไม่เพิ่มตามอายุ แบ่งจ่ายสบายๆ เป็นรายเดือน

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 • จ่ายเบี้ยเพียง 10 ปีคุ้มครองยาว ถึงอายุ 90 ปี
 • ค่าเบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา 
 • สบายๆ แบ่งจ่ายค่าเบี้ยฯ เป็นรายเดือนได้
 • ค่าเบี้ยฯ เริ่มต้นเพียงวันละ 25 บาท (คำนวนจากค่าเบี้ยฯ รายปีสำหรับเพศหญิง อายุ 50 ปี แผน 1)
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ อยู่ครบสัญญา รับเงินก้อน สูงสุด 360,000 บาท กรณีเสียชีวิตมีมรดกให้ลูกหลาน สูงสุด 300,000 บาท (สำหรับความคุ้มครองแผน 5) 
 • เมื่อซื้อให้ตัวเอง สามารถนำค่าเบี้ยฯ ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัย สร้างเป็นมรดกเงินก้อนไว้ให้ลูกหลาน ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 - 300,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ในระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 2%*
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 2%* และรับเงินผลประโยชน์เพิ่มเติมอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป รับเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ากรณีอยู่ครบสัญญา เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย มีอายุครบ 90 ปี รับเงินผลประโยชน์ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ บันทึกสลักหลังอื่นๆ และ/หรือ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 50-70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • ค่าเบี้ยฯ ส่วนความคุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท  และเฉพาะกรณีซื้อให้ตนเองเท่านั้น กรณีลูกซื้อให้พ่อแม่ จะไม่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
 • คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น ในขณะที่รู้สึกผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • แผนประกันชีวิต สูงวัย สบายสบาย (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฎในกรมธรรม์ คือ มาย สบาย สบาย A90/10
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินจึงไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต