เนื่องจากบริการพิเศษนี้ เป็น “Marketing Campaign” เพื่อมอบให้กับผู้เอาประกันภัยในผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพในบางแบบประกันของช่องทาง Agency, Banca, DM  ค่ะ/ครับ

ไม่ใช่ค่ะ/ครับ

บริการนี้เป็นบริการเสริมพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่มีแบบประกันตามที่กำหนดกับอลิอันซ์ อยุธยา และเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป หรือ ในกรณีเข้ารับการผ่าตัด หรือเข้าพักรักษาตัวในห้อง I.C.U., หรือเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพ. ด้วยโรคหัวใจ, โรคเส้นเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง, โรคเกี่ยวกับกระดูก, โรคเกี่ยวกับกระดูกแตกหัก, โรคมะเร็ง โดยไม่ต้องรอการอนุมัติสินไหมทดแทนจากอลิอันซ์ อยุธยา ค่ะ/ครับ

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ SMS เพื่อแจ้งสิทธิ์ ค่ะ/ครับ โดยเมื่อถือประกันสุขภาพในบางแบบประกัน (ตามรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขการได้รับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น) และเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับครั้งแรกหลังจากที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป และจะได้รับ SMS อีกครั้ง ในวันรุ่งขึ้นหลังออกจากโรงพยาบาล โดยไม่ต้องรอการอนุมัติสินไหมหรือได้รับการติดต่อจากบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแจ้งสิทธิในการใช้บริการหลังผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล ค่ะ/ครับ
ไม่ได้ค่ะ/ครับ เพราะการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  หรือ Day Case ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ใช้วิทยาการสมัยใหม่ ทำให้ฟื้นตัวได้โดยเร็ว จนไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือได้รับการดูแลเพิ่มเติมเป็นพิเศษหลังการผ่าตัด ดังนั้นบริการการดูแลคุณยามพักฟื้นนี้จึงไม่ครอบคลุมถึงการผ่าตัดในลักษณะนี้

ไม่ใช่ค่ะ/ครับ อาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขออนุญาติอธิบายนะคะ/ครับ จำนวนครั้งสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการรวมทุกบริการ ไม่เกิน 14 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งโดยแต่ละบริการใช้ได้ 1 ครั้งต่อวัน

Swipe to view more

การบริการ จำนวนบริการ
(1) การบริการทางการแพทย์โดยพยาบาล  
ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
จำนวนสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 ครั้ง
(2) การบริการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด  
ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง
จำนวนสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 ครั้ง
การบริการตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้นรวมกันสูงสุดไม่เกิน 7 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง
(3) การบริการทางการแพทย์โดยผู้ช่วยพยาบาล  
ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
จำนวนสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 ครั้ง
(4) การบริการดูแลสุขภาพทั่วไป  
ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
จำนวนสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 ครั้ง
การบริการตามข้อ (3) และ (4) ข้างต้นรวมกันสูงสุดไม่เกิน 7 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง
ทั้งนี้การบริการตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) ข้างต้น รวมกันสูงสุดไม่เกิน 14 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง
เวลาให้บริการในแต่ละวันต้องอยู่ระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น.

ขึ้นอยู่กับอาการและความจำเป็นของผู้เอาประกันภัยค่ะ ซึ่งทางบริษัท เอ ดับเบิลยู พี (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้พิจารณาเลือกแผนให้กับผู้เอาประกันภัย เช่น อาจเป็นแผนที่จัดส่งพยาบาลที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นแผนที่จัดส่งผู้ช่วยพยาบาลไปดูแล รวมไปถึงจำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนบริการดูแลผู้เอาประกันภัยค่ะ/ครับ ทาง อลิอันซ์ อยุธยาไม่ได้เป็นผู้พิจารณาในกรณีดังกล่าวค่ะ/ครับ
ได้ค่ะ/ครับ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้าเอ ดับเบิลยู พี โทร 02-342-3278 โดยผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการส่วนที่เพิ่มเติมเอง โดยเป็นไปตามที่ตกลงกับ เอ ดับเบิลยู พี

การเข้าบริการของเจ้าหน้าที่แต่ละคน จะอยู่ระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. เท่านั้นค่ะ/ครับ
ได้ค่ะ/ครับ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะอาศัยอยู่ ณ ที่พักซึ่งไม่ใช่บ้านของตนเองแต่เป็นที่อยู่ประจำ หรืออาศัยอยู่กับเครือญาติของผู้เอาประกันภัย แต่ต้องเป็นที่อยู่ในประเทศไทย
ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดหยุดให้บริการนี้ หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ/ครับ
ไม่ได้ค่ะ/ครับ เนื่องจากบริการการดูแลคุณยามพักฟื้นนี้เป็นการให้บริการเพิ่มพิเศษ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ/ครับ ดังนั้น จึงไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้ และไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ได้รับตามกรมธรรม์ด้วยค่ะ/ครับ

ใช่ค่ะ/ครับ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางตัวที่ทางผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าใช้จ่ายเองค่ะ/ครับ ได้แก่   

 1. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยัน รถเข็นผู้เอาประกันภัย อุปกรณ์ออกซิเจน เป็นต้น และรวมถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา เป็นต้น
 2. ค่าเดินทางเพื่อพาไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดหมาย
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นใด นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์การดูแลคุณยามพักฟื้น

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องทำแผลทั่วไป ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • ต้องทำความสะอาดถุงของเสียหน้าท้อง
 • ต้องให้อาหารผ่านทางท่อสายยาง
 • ทำแผล
 • อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ป้อนอาหาร รวมถึงให้อาหารผ่านทางสายยาง
 • จัดยาตามแพทย์สั่ง
 • ดูแลทำความสะอาดถุงท่อระบายหน้าท้อง
 • ดูแลเรื่องการขับถ่าย
 • ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องทำแผลขนาดใหญ่ เสี่ยงติดเชื้อ
 • ต้องทำหัตถการ เช่น ให้ยา/สารอาหารผ่านสายน้ำเกลือ เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เป็นต้น
 • ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น
 • ต้องมีการตรวจเช็คสภาพร่างกายหรือบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อการรักษาพยาบาล
 • ผู้ป่วยที่ต้องมีการเฝ้าระวังอาการ

ทำเช่นเดียวกับผู้ช่วยพยาบาล เพิ่มเติมในส่วนของ

 • การตรวจเบื้องต้น การจดบันทึกข้อมูล และการประเมินสุขภาพ
 • การดูแลสายสวนปัสสาวะ ถุงท่อระบายหน้าท้อง เปลี่ยนสายยางให้อาหาร เปลี่ยนเชือกหลอดผูกท่อ หลอดลมคอ ทำความสะอาดท่อหลอดลมด้านใน รวมถึงการให้ยา/สารอาหารผ่านทางสายน้ำเกลือ

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อ หลังการเจ็บป่วยหรือผ่าตัด เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เองตามปกติ
 • ได้รับการผ่าตัดเนื่องจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ หรือการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูก
 • มีปัญหาด้านการทรงตัว การเดิน การลุก หรือการนั่ง

การบำบัดโดยใช้การเคลื่อนไหวออกแรงหรือกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายและการรักษาเพิ่มเติม เช่น การนวดเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง รักษาและบรรเทาอาการปวดหลังจากการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือการผ่าตัด

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย
 • ไม่สามารถดูแลหรือทำความสะอาดเตียงนอน ของใช้ส่วนตัว ห้องน้ำ หรือเสื้อผ้าของตนเองได้
 • ไม่สามารถทำอาหารได้ด้วยตัวเอง
 • ไม่สามารถล้างทำความสะอาดภาชนะของตนเอง
 • ไม่สามารถทานอาหารด้วยตนเอง จำเป็นต้องมีคนช่วยป้อน
 • เตรียมอาหารให้ผู้เอาประกันภัย
 • ป้อนอาหาร เตือนให้ทานยา
 • อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ดูแลเรื่องการขับถ่าย
 • ซัก-รีดเสื้อผ้าของผู้เอาประกันภัย
 • ทำความสะอาดบ้านในพื้นที่ที่ผู้เอาประกันภัยใช้
 • ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย
ไม่ได้ค่ะ/ครับ เพราะการบริการนี้ เป็นการให้บริการที่อยู่นอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือคลินิกค่ะ/ครับ และให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ใช้ได้ค่ะ/ครับ

อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยจะต้องตอบรับการใช้บริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล และใช้บริการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยตอบรับแผนการดูแลคุณยามพักฟื้นกับบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AWP): เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (กลุ่ม AGA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2517 ซึ่งแรกเริ่มกลุ่ม AGA ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทางแก่นักเดินทาง หรือนักท่องเที่ยวทั่วโลก อย่างไรก็ตามกลุ่ม AGA ได้มีการขยายประเภทของการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการให้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น หลังออกจากโรงพยาบาล

ดังนั้น AWP นับเป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านผู้ช่วยเหลือ (assistance) มายาวนาน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก AWP นำเสนอการบริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการบริการ เช่น บริการด้านการดูแลสุขภาพ บริการด้านการประกันการท่องเที่ยว หรือ การบริการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เป็นต้น


ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อโดยตรงไปยังศูนย์ดูแลลูกค้า ของ เอ ดับเบิลยู พี ที่เบอร์ 02-342-3278

 “การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง”
นั้น ปรากฎอยู่ในตารางแสดงรายละเอียด “การบริการดูแลคุณยามพักฟื้น หลังจากออกโรงพยาบาล” ตามเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นการแสดงถึงจำนวนครั้งสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ หลังออกจากโรงพยาบาลในแต่ละครั้ง หากการออกจากโรงพยาบาลครั้งนั้นเข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิการดูแลคุณยามพักฟื้น ค่ะ/ ครับ


บริการด้านสุขภาพผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Healthy Living สังคมออนไลน์เพื่อคนรักสุขภาพ ไม่มีค่าใช้จ่ายสมาชิก โดยอัพเดทคอนเท้นต์สุขภาพดีๆ บริการคุยกับหมอผ่านเว็บบอร์ด หรือผ่านบริการ Healthy Living Talk (Telemedicine Service) กิจกรรมสะสมแต้ม แลกรับของรางวัล

 

 

หรือสมัครและเชื่อมต่อ Healthy Living บนแอปพลิเคชัน My Allianz หรือบน Line @Azayfan


บริการ Healthy Living Talk เป็นหนึ่งในบริการพิเศษประเภท Telemedicine จาก Healthy Living โดยให้บริการอยู่บนแอปพลิเคชันชื่อ Healthy Living Talk โดยล็อคอินเข้าใช้บริการด้วยบัญชี Healthy living ซึ่งสมาชิก Healthy living สามารถใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยความร่วมมือกับบริษัทชีวี บริรักษ์ จำกัด ผู้นำด้าน Telemedicine เพื่อรับคำแนะนำจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญแบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Healthy Living Talk ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ Healthy Living Talk  
ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสมาชิกสามารถทำการนัดหมายได้ 3 ครั้ง/เดือน/ท่าน ศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งาน และติดตามคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม

บริการ Healthy Forum เป็นบริการบนแอปพลิเคชัน Healthy living ในรูปแบบเว็บบอร์ด สามารถตั้งกระทู้ถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และได้รับคำตอบภายใน 24 ชั่วโมง หรือรีวิวประสบการณ์ของตัวเองได้ ส่วน Healthy Living Talk เป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการด้าน Telemedicine ที่ให้คุณสามารถแชท โทร วีดีโอคอลกับแพทย์แบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการนี้สามารถเข้าใช้งานได้บนเว็บไซต์
ใช่ โดยเป็นแพทย์ที่ให้บริการจากโรงพยาบาลสมิติเวช สาขา ศรีนครินทร์
รับบริการได้ส่วนค่าใช้จ่ายหรือสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย ขึ้นกับประเภทและสัญญากรมธรรม์ของท่าน

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับบริการพบแพทย์ โดยระยะเวลาในการพบแพทย์ 15 นาที มีค่าใช้จ่าย 500 บาท

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ลูกค้าสามารถชำระตามจริง หรือใช้สิทธิเบิกจ่ายตามสัญญาในกรมธรรม์ (ถ้ามี) 

สามารถติดต่อได้ที่ สมิติเวช 02-022-2222 ตลอด 24 ชม. หรือ หากระหว่างสนทนากับพยาบาลหรือแพทย์ผ่าน Samitivej Virtual Hospital แล้วลูกค้ามีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทางโรงพยาบาลจะโทรกลับ

ทั้งนี้ หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อได้ที่ Samitivej Virtual Hospital 02-378-9124

การคิดค่าใช้จ่ายจะเริ่มต้นเมื่อพบแพทย์ และสนทนากับแพทย์จนครบถ้วน หากระหว่างการสนทนา เกิดปัญหาการสนทนายังไม่จบ จะมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลติดต่อกลับไปยังลูกค้าและแนะนำให้คนไข้ติดต่อเข้ามาใหม่โดยเป็นการคิดค่าบริการแบบต่อเนื่อง ไม่คิดค่าบริการใหม่
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 ต่อ 15 นาที แต่หากพบอาการที่คนไข้ควรจะพบแพทย์เฉพาะทาง หรือเป็นการรักษาต่อเนื่อง ค่าแพทย์สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท ต่อ 15 นาที กรุณาสอบถามค่าบริการอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อรับบริการกับทางโรงพยาบาล

หลังรับคำปรึกษาจากแพทย์ ลูกค้าจะได้รับเอกสารดังนี้

 • เอกสารชื่อ “Summary Report” ให้กับลูกค้า โดยจะระบุข้อมูลผู้ป่วย, ข้อมูลแพทย์, อาการนำ, การวินิจฉัยเบื้องต้น, คำแนะนำของแพทย์ รวมถึงรายละเอียดของยาที่ได้รับ (กรณีมียา)
 • ใบเสร็จรับเงินตัวจริง (กรณีคนไข้ชำระเอง) หรือ สำเนาใบแจ้งหนี้ (กรณีใช้สิทธิ์ประกันหรือบริษัทคู่สัญญา)
ทางโรงพยาบาลจะส่งข้อความผ่านทาง SMS หรืออีเมล์ที่ลูกค้าใช้ลงทะเบียนใช้งาน พร้อมแนบ Payment Link (เว็บไซต์ในการชำระค่าบริการ) ให้กับลูกค้าโดยตรง และเมื่อชำระเสร็จสิ้น จะได้รับใบเสร็จรับเงินตัวจริง โดยมีตราประทับจากโรงพยาบาล ซึ่งจะส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งโรงพยาบาลไว้
ในการให้บริการ จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลรอรับสายที่เพียงพอ แต่หากมีผู้ใช้บริการมาก โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนในสายเมื่อลูกค้ารอนานเกิน 2 นาที เพื่อให้เลือก รอสาย หรือ ฝากข้อความ หากลูกค้าเลือกรอสาย ระบบจะเตือนทุก ๆ 2 นาที แต่หากลูกค้าเลือกฝากข้อความ สามารถระบุรายละเอียดอาการ เบอร์ติดต่อกลับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและรับคำปรึกษา

กรณีที่มีการจัดส่งยา

 • ส่งยาในวันเดียวกับที่รับคำปรึกษา ให้บริการผ่าน GRAB ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรีบางพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ส่งยาในวันถัดไป ให้บริการตามความสามารถของบริการส่งสินค้าโดย Thai Post และ SCG

หมายเหตุ พื้นที่สีแดง อาจจะใช้เวลามากกว่า 2 วัน (ยะลา ,ปัตตานี , นราธิวาส)

หากลูกค้าได้รับยาเรียบร้อยแล้วจะมีการติดต่อจากเภสัชกรภายใน 1 ชั่วโมง แต่หากลูกค้าไม่สะดวก สามารถติดต่อกลับมาที่เบอร์ 02-022-2222 ได้ตลอดเวลาค่ะ โดยมีเจ้าหน้าที่เฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ที่ดูแลบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital วันละ 9 ท่าน
ลูกค้าสามารถสนทนากับแพทย์เพื่อขอทราบรายการยาที่ต้องการไปซื้อเองได้ โดยแพทย์จะระบุยาที่ต้องซื้อเป็นลักษณะชื่อยาทั่วไปแบบ Generic Name รวมถึงปริมาณยา วิธีรับประทาน หรือใช้ ซึ่งจะระบุอยู่ใน Summary Report  
แพทย์จะวินิจฉัยตามอาการจากการสนทนาและซักประวัติ โดยไม่จ่ายยาเกิน 7 วัน หากไม่ใช่กรณีการรักษาต่อเนื่อง โดยระหว่าง 7วันนี้ จะมีพยาบาลโทรติดตามอาการป่วยกับคนไข้ หากอาการไม่ดีขึ้นจะแนะนำให้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ลูกค้าสามารถใช้ใน Summary report  เดิม แทนประวัติการรักษาได้
หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับยา อาทิ ยาไม่ครบ ยาชำรุดหรือเสียหาย สามารถแจ้งโรงพยาบาลได้โดยตรงที่หมายเลข 02-022-2222 ตลอด 24 ชั่วโมง หากตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดปัญหา ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งยาชุดใหม่ไปให้ ไม่เกิน 90 นาทีในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรีบางพื้นที่  โดยขั้นตอนการรับยาอยู่ในความรับผิดชอบของทางโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับคนไข้กรณีที่พบว่าเกิดปัญหาจากการจัดส่งยา
เมื่อได้รับยาแล้วพบว่ามีอาการแพ้ยา ลูกค้าสามารถติดต่อโรงพยาบาลสมิติเวชที่โทร. 02-022-2222 ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อติดต่อแจ้งเรื่องสงสัยแพ้ยา โดยขั้นตอนต่างๆ จะเป็นไปตามหลักการดำเนินการที่ทางโรงพยาบาลกำหนดและรองรับ 

ยาบางประเภทจะไม่สามารถสั่งจ่ายผ่านบริการ Telemedicine ได้ อาทิ

 • ยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท/ยาที่มีความเสี่ยงสูง : กลุ่มยา Sedative drug ยาจิตเวช ,Narcotic drug เช่น มอร์ฟีน    
 • ยาที่แพทย์จำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยจากทางร่างกายโดยตรงก่อน (Physical Examination) จึงจะสั่งยาได้ 
 • ยาที่รักษาสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น กลุ่มยาโรคหัวใจ เบาหวาน จิตเวช เป็นต้น 

โดยในการรับยาครั้งแรก จะต้องเข้ามาตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่หากต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้บริการ Samitivej Virtual Hospital ในการสั่งยาได้ตามการวินิจฉัยของแพทย์อีกครั้ง 

หากมีกรณีดังกล่าวนี้ ขอแนะนำให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรงก่อน เพื่อการดูแลได้ทันท่วงนี้ ได้แก่

 • ความเจ็บป่วยที่ต้องการดูแลรักษาอย่างฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ
 • ความเจ็บป่วยที่ไม่ใช่ non-minor conditions หรือ serious healthcare issues
 • ความเจ็บป่วยที่มีลักษณะเรื้อรังซึ่งยังไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยร่างกายจากแพทย์มาก่อน
 • ความเจ็บป่วยอื่นใดที่จำเป็นต้องตรวจร่างกายโดยละเอียดเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

* Simple disease เช่น โรคหวัด โรคคออักเสบ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคท้องร่วง โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ภูมิแพ้ ผื่นแพ้ ปวดศีรษะ ปวดท้องประจำเดือน เวียนศีรษะ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ขึ้นกับสัญญาที่ผู้ถือกรมธรรม์ตามสิทธิ์ได้ซื้อไว้ว่าครอบคลุมการรักษาที่ต่างประเทศ หรือการรักษาตามเงื่อนไขของสัญญาหรือไม่ โดยการรักษาผ่านระบบ Telemedicine-Samitivej Virtual Hospital นั้น ลูกค้าต้องสำรองจ่ายก่อน แล้วนำค่าใช้จ่ายมาเบิกภายหลัง และการพิจารณาจะขึ้นกับข้อกำหนดในสัญญา

* Online Banking (ชำระผ่านบัตรเดบิต)

* Credit Card (ชำระผ่านบัตรเครดิต) 

โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ส่งข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินให้ลูกค้าโดยตรง หลังจากที่ได้รับการปรึกษาแล้ว