Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

การขอรับหนังสือรับรองชำระเบี้ยประกันภัย

หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยได้ ดังนี้

  1. ผ่าน Application My Allianz
  2. บริษัท จะส่งลิงค์ผ่านทาง SMS เพื่อให้ท่านดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันประจำปี
  3. ผ่าน My Insurance เพื่อดาวโหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ 
ทุกช่องทางการขาย และ ทุกกรมธรรม์