ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัย
อลิอันซ์ อยุธยา มีช่องทางการชำระที่หลากหลาย พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า เลือกจ่ายได้ตามความต้องการ 

ธนาคารที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ชำระเป็นเงินสด และ/หรือ เช็คสั่งจ่าย "บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต" โดยเขียน A/C PAYEE ONLY และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" บนหน้าเช็ค และระบุเลขที่กรมธรรม์หรือชื่อผู้เอาประกันภัยด้านหลังเช็ค* * กรุณาขอใบรับเงินชั่วคราวทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระโดยบัตรเครดิต* ณ ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ หรือ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ หรือ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ

 • บัตรวีซ่า (ทุกธนาคาร)
 • บัตรมาสเตอร์ (ทุกธนาคาร)
 • บัตรเครดิต JCB
 • บัตรเครดิต AMEX

ชำระเป็นเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร 8 แห่งทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารธนชาต

ขั้นตอนการชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร

 1. กรอกรายละเอียดในใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย “ส่วนที่ 3 (สำหรับธนาคาร)” โดยระบุ สาขาผู้รับฝาก และวันที่ชำระเบี้ยฯ
 2. นำใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว พร้อมเงินสดไปชำระ ณ เคาน์เตอร์ธนาคารที่ท่านสะดวก
 3. ธนาคารจะฉีก ส่วนที่3 (สำหรับธนาคาร) เก็บไว้ และ ประทับตราพร้อมเซ็นชื่อลงบนส่วนที่ 1 (สำหรับผู้เอาประกันภัย) หรือออกชุดชำระเงิน หรือสำเนาใบบันทึกรายการให้ท่านเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 4. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของกรมธรรม์หลังจากที่ธนาคารทำรายการเรียบร้อยแล้ว
 5. ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทั้ง 6 แห่ง โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยของท่านหรือผู้อื่น ผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร ดังนี้

  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 6. - ธนาคารกสิกรไทย
 7. - ธนาคารไทยพาณิชย์
 8. - ธนาคารทหารไทย
 9. - ธนาคารกรุงไทย
 10. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
 • ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-2777-7777
 • ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
 • ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 0-2626-7777

ณ สถานที่ที่มีเครื่องหมายดังนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และรับชำระเบี้ยประกันภัยได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งหนี้

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • ทำการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • สำนักงานบริการ เอไอเอส/ร้านเทเลวิช ทุกสาขา ที่มีเครื่องหมาย

* โปรดเก็บใบรับเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน

ชำระทางไปรษณีย์ เป็นเช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต" โดยขีดคร่อมเช็ค Account Payee Only  และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมแนบใบแจ้งส่วนที่ 2 ส่งมายังฝ่ายการเงิน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชั้น 14

จำนวนดอกเบี้ยของหนี้สินที่ปรากฏในใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยนั้น เป็นดอกเบี้ยที่คิด ณ วันครบกำหนดชำระ หากท่านชำระเงินไม่ตรงวันครบกำหนดชำระ ดอกเบี้ยของหนี้สินจะเปลี่ยนไป โดยบริษัทฯ จะยึดจากวันที่ที่ท่านชำระเงินเป็นสำคัญ

หากท่านไม่มีใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยหรือต้องการชำระหนี้สินใดๆ ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ท่านสามารถติดต่อขอทราบขั้นตอนการชำระเงินได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373

 *กรณีการชำระด้วยบัตรเครดิต
 
 1. เป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยมากกว่า 5 ปี หรือ กรมธรรม์แบบต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง1 ปี และสามารถต่ออายุอัตโนมัติได้
 2. บัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเบี้ยประกันภัยต้องเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องมีนามสกุลเดียวกับผู้เอาประกันภัย
 3. สงวนสิทธิ์ในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น (ไม่รวมถึงการชำระหนี้สิ้นทุกประเภท)
 • สามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน โดยใช้หนังสือยินยอมในการชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต หรือ ผู้เอาประกันภัยสามารถจ่ายที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ และ สาขาทั้ว 9 แห่งของบริษัทฯ
 • จ่ายผ่านระบบ Online ด้วยบัตรวีซ่า และ มาสเตอร์ทุกธนาคาร และบัตร JCB
 • ต้องเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
 • ช่องทาง BASSURANCE เท่ากับ 5 ปี จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้

จ่ายบัตรเครดิตได้เฉพาะแบบประกันที่มีการจ่ายมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป /เฉพาะค่าเบี้ยไม่สามารถใช้ชำระเงินกู้ได้

ต้องเป็นบัตร cop card ที่บริษัทฯ ออกให้และมีชื่อผู้บริหารที่ระบุบนหน้าบัตรเครดิตที่เป็นผู้เอาประกันภัย

ต้องเจ้าของบัตรมาชำระเบี้ยด้วยตนเอง และแสดงตนได้ว่าเป็นเจ้าของบัตรเอง ไม่สามารถชำระผ่านระบบ online (omise) ได้ 

แนบเอกสารหนังสือยินยอมชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ลูกค้าแจ้งความจำนงค์ต้องการใช้สิทธิ 0% /ใบรับเงินชั่วคราว ส่งเข้ามาที่ สนญ.หรือ SC ทั่วประเทศ ไม่สามารถผ่านระบบ online ได้