อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันเพื่ออนาคตบุตร ประกันเพื่อการออมและลดหย่อนภาษี ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางตัวแทน ธนาคาร และช่องทางขายตรง

ด้วยแนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราจึงพร้อมให้บริการลูกค้าผ่านทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์, คอลเซ็นเตอร์ 1373, LINE @azayfan และ แอปพลิเคชัน My Allianz ที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้สะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง

อลิอันซ์ อยุธยา เป็นประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข เราทำให้เรื่องประกันให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา

ประกันชีวิต ดูทั้งหมด
ประกันสุขภาพ ดูทั้งหมด
ประกันอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด
ประกันเพื่ออนาคตลูก ดูทั้งหมด
ประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณ ดูทั้งหมด
ประกันเพื่อการออมและลดหย่อนภาษี ดูทั้งหมด
คณะผู้บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ

อลิอันซ์ อยุธยา จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคงคุ้มครองทุกครอบครัวไทย

ในฐานะผู้นำด้านประกันชีวิตในประเทศไทย อลิอันซ์ อยุธยา ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า อลิอันซ์ อยุธยา จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคง คุ้มครองทุกครอบครัวไทย เราสัญญาที่จะมอบบริการอย่างดีเยี่ยมในทุกๆช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของลูกค้า เราเชื่อในการรับฟังลูกค้าเพื่อการพัฒนาความเข้าใจรูปแบบของการใช้ชีวิตที่ หลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะเปิดรับทุกความคิดเห็น ไม่ว่าจากลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย รวมทั้งองค์กรวิจัยภายนอก เพื่อที่จะนำทุกความคิดเห็นมาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ การบริการ และช่องทางการจัดจำหน่าย อลิอันซ์ อยุธยา เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต พร้อมมอบบริการแบบ ทุกเมื่อ เพื่อคุณ

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ดำรงอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสาธารณชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งมั่นอยู่บนหลักความซื่อสัตย์สุจริต และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ฝ่ายอย่างเป็นธรรม และตั้งอยู่บนความถูกต้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเสมอมา แม้ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ความผันผวนต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการทำงานที่มีความชัดเจนโปร่งใส รวมถึงระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน
  3. การรักษาความสุจริต บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสุจริตเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ เพราะเล็งเห็นว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตนั้น ย่อมส่งผลกระทบในด้านลบและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่บริษัทฯ และสังคมในหลายๆ ด้าน
บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้สาธารณชนทราบ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามด้านล่าง
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับมติการต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ รับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นตัวอย่างที่ดีในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ​10330