ประกันชีวิต, แผนประกันเพื่อการลงทุน ยูนิตลิงค์ มาย สไตล์ พลัส

 

 

#ให้เงินดูแลสุขภาพคุณ

ปิดการขาย

กรมธรรม์ฉบับเดียว ที่มาพร้อมทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และการลงทุน สามารถปรับเพิ่ม ลด ความคุ้มครองชีวิตได้ในแต่ละช่วยวัย เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าเลือกลงทุนและบริหารความเสียงของพอร์ตการลงทุนจากกองทุนที่มีพื้นฐานดีเพื่อให้ผลดำเนินงานการลงทุนที่ยั่งยืนที่ผ่านการคัดเลือกจากบริษัท 

 • เลือกความคุ้มครองเองได้สูงสุด 250 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง ปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงชีวิต
 • เลือกลงทุนได้ตามไลฟ์สไตล์ สามารถเพิ่มเบี้ยส่วนการลงทุนได้สูงสุด 120 ล้านบาทต่อปี เพื่อเลือกลงทุนกับกองทุนที่ได้รับการคัดสรรว่ามีผลประกอบการดี บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน
 • เลือกหยุดพักชำระเบี้ยหลังชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ 2 ปี ได้ แต่ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง

กรมธรรม์ฉบับเดียว ที่มาพร้อมทั้งความคุ้มครองชีวิต และการลงทุน 

 • เบี้ยประกันภัยจะถูกแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะนำไปซื้อความคุ้มครองชีวิตก่อน ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนตามที่เราเลือก 
 • มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเพิ่ม ลด ความคุ้มครองชีวิตได้ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต 
 • มีระบบบริหารจัดการ คัดเลือก กองทุนที่มีพื้นฐานดี  มีแนวโน้มการเติบโต เพื่อได้ผลดำเนินงานการลงทุนที่ยั่งยืน  และสะดวกกับลูกค้าในการเลือกและบริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ของคุณด้วยบริการสับเปลี่ยนกองทุน และปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ
 • สามารถถอนและหยุดพักชำระเบี้ยได้ แต่ความคุ้มครองยังคงอยู่ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเหลือเพียงพอต่อการหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (RSP) ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี  สูงสุด 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP)
 • เบี้ย Top Up ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี

กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์ จำนวนสำหรับอ้างอิงการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ สำหรับอ้างอิงการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตตามกฏหมาย

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยงผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิต รวมทั้งเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และการเวนคืนกรมธรรม์
 • กองทุนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งออกหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดังนั้น บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกกองทุนของผู้เอาประกันภัยและผลประกอบการของกองทุน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 • การลงทุนในกองทุนรวมในบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนนั้น มีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนของผลประโยชน์ที่จะได้รับค่อนข้างสูงและอาจเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่คุ้มกับมูลค่าที่ลงทุนไป ขณะที่กองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็จะต่ำกว่าเช่นกัน
 • การที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า อาจไม่ได้เกิดจากการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองที่สูงที่สุด แต่อาจเกิดจากการเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองกับการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาอย่างรอบคอบในอัตราส่วนการชำระเบี้ยประกันภัยของทั้งสองประเภทจากตัวอย่างในการคำนวณหลายๆ แบบ
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต