ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, แผนประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิลแคร์

#เรื่องสุขภาพต้องห้ามพลาด

คำนวนเบี้ยประกัน

ปี
ไม่พบประกันที่ตรงกับคุณ

ความคุ้มครองและเบี้ยประกัน

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นการคำนวนจากแผนความคุ้มครองชีวิตแบบ มาย โฮล ไลฟ์ A90/21 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาทและผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในขั้นอาชีพที่ 1 และ 2  เลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เท่านั้น
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด ข้อยกเว้น เงื่อนไขและผลประโยชน์จากกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

สนใจแผนนี้

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text?

Swipe to view more

  แผน 1 แผน 2 แผน 3
วงเงินผลประโยชน์

สูงสุด 8,000,000

บาท/รอบปีกรมธรรม์

สูงสุด 15,000,000

บาท/รอบปีกรมธรรม์

สูงสุด 30,000,000

บาท/รอบปีกรมธรรม์

พิเศษ วงเงินผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า หากได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเป็น 1 ใน 10 โรคร้ายแรง* เป็นครั้งแรก

สูงสุด 16,000,000

บาท/รอบปีกรมธรรม์

สูงสุด 30,000,000

บาท/รอบปีกรมธรรม์

สูงสุด 60,000,000

บาท/รอบปีกรมธรรม์

1. ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อวัน** 3,000 บาท

6,000 บาท

15,000 บาท

1.2 ค่าบริการทางการพยาบาล**

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.3 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาลในห้อง ICU** จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษา ต่อวัน** 2,000 บาท 4,000 บาท 10,000 บาท
1.5 ค่ายากลับบ้าน ต่อครั้ง (สูงสุด 15 วันต่อการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง) 20,000 บาท 30,000 บาท 50,000 บาท
1.6  ค่ารักษาพยาบาลในรายการอื่นๆ ตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา
 • ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
 • ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
 • ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
2.1 ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ค่าเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ค่ารังสีรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.2 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชม. ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.3 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี และค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และภายใน 60 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น) เช่น ค่า X-ray, CT scan, MRI, Ultrasound และ ค่าตรวจเลือด เป็นต้น จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.4 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (OPD follow up) (สูงสุด 2 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.5 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง (สูงสุด 2 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.6 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.7 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก เช่น ผ่าฝี หูด ริดสีดวงทวาร เป็นต้น      
3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
3.1 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี และ/หรือ ค่าฉีดวัคซีน รวมกันสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ (สัญญาต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน) 1,000 บาท 2,500 บาท 5,500 บาท
3.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สำหรับการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยจะต้องมีการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. ของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้น เช่น หมอนัดติดตามอาการ (follow up) ล้างแผล ตัดไหม เป็นต้น จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
**ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์

จะเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามที่ระบุในกรมธรรม์เป็นครั้งแรกและการเพิ่มผลประโยชน์นี้จะเพิ่มต่อเนื่องไปอีก 4 รอบปีกรมธรรม์ถัดไป และสามารถเพิ่มได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 โรคร้ายแรง

ทั้งนี้ จำนวนผลประโยชน์สูงสุดต่อวัน และ/หรือต่อครั้ง ที่กำหนดไว้ในแต่ละความคุ้มครอง (ข้อ 1 ถึง ข้อ 3) ยังคงเป็นไปตามเดิม ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์

ตัวอย่างวงเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ และ 10 โรคร้ายแรง* dummy คลิก

1 เบี้ยเริ่มต้น แผนความคุ้มครอง1 กรณีผู้ขอเอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี ซื้อประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ แบบมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

2 การเพิ่มวงเงินผลประโยชน์สูงสุดเป็น 2 เท่า ต่อรอบปีกรมธรรม์ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามที่ระบุในกรมธรรม์เป็นครั้งแรก และการเพิ่มผลประโยชน์นี้จะเพิ่มต่อเนื่องไปอีก 4 รอบปีกรมธรรม์ถัดไป และสามารถเพิ่มได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 โรคร้ายแรง

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย

      - อายุ 1 เดือน 1 วัน – 10 ปี ซื้อได้แผน 1

      - อายุ 11 – 70 ปี ซื้อได้แผน 1 – แผน 3

      (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)

 • สามารถแนบได้กับสัญญาหลักที่บริษัทกำหนด โดยสัญญาหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขั้นไป
 • ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
 • สามารถซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แนบได้
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ถ้ามี)
 • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ และบันทึกสลักหลังผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ
 • การจ่ายผลประโยชน์ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ หลังจากหักด้วยจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกนอกประเทศไทยในแต่ละครั้ง (ตามวันและเวลาของประเทศไทย)
 • ความรับผิดส่วนแรก คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายในส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล โดยหักออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกจะไม่เกินจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
 • จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่รวมถึงผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ ตามข้อ 3.1 ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและ/หรือค่าฉีดวัคซีน
 • บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ เฉพาะการป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต