Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันชีวิต สูงวัย สบายสบาย (เพื่อผู้สูงอายุ)

สนใจแผนนี้

 • จ่ายเบี้ยเพียง 10 ปีคุ้มครองยาว ถึงอายุ 90 ปี
 • ค่าเบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา 
 • สบายๆ แบ่งจ่ายค่าเบี้ยฯ เป็นรายเดือนได้
 • ค่าเบี้ยฯ เริ่มต้นเพียงวันละ 25 บาท (คำนวนจากค่าเบี้ยฯ รายปีสำหรับเพศหญิง อายุ 50 ปี แผน 1)
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ อยู่ครบสัญญา รับเงินก้อน สูงสุด 360,000 บาท กรณีเสียชีวิตมีมรดกให้ลูกหลาน สูงสุด 300,000 บาท (สำหรับความคุ้มครองแผน 5) 
 • เมื่อซื้อให้ตัวเอง สามารถนำค่าเบี้ยฯ ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัย สร้างเป็นมรดกเงินก้อนไว้ให้ลูกหลาน ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 - 300,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ในระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 2%*
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 2%* และรับเงินผลประโยชน์เพิ่มเติมอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป รับเงินผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ากรณีอยู่ครบสัญญา เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย มีอายุครบ 90 ปี รับเงินผลประโยชน์ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ บันทึกสลักหลังอื่นๆ และ/หรือ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 50-70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
 • คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น ในขณะที่รู้สึกผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ค่าเบี้ยฯ ส่วนความคุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท  และเฉพาะกรณีซื้อให้ตนเองเท่านั้น กรณีลูกซื้อให้พ่อแม่ จะไม่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • แผนประกันชีวิต สูงวัย สบายสบาย (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฎในกรมธรรม์ คือ มาย สบาย สบาย A90/10
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินจึงไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต