Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

เทคนิคการใช้สิทธิ์ "เรียกคืนภาษี" ให้เร็วที่สุด

จริงๆแล้ว เทคนิคการใช้สิทธิ์เรียกคืนภาษีนั้นทำได้ง่ายๆ คือการซื้อ ประกันชีวิต, LTF หรือ RMF ระหว่างปี ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เลย ซึ่งสามารถนำมาลดหย่อนภาษีตามกฎสรรพากร นอกจากนี้ การซื้อระหว่างปียังช่วยกระจายความเสี่ยงดีกว่าซื้อครั้งเดียว ในช่วงปลายปีเพราะส่วนใหญ่หุ้นจะขึ้นปลายปี ทำให้เสียผลประโยชน์การลดหย่อนภาษีอีกด้วย
ซื้อประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี

Swipe to view more

ตารางเปรียบเทียบ ทางเลือกต่างๆ กรมธรรม์ ประกันชีวิต กองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) กองทุนรวม หุ้นระยะยาว (LTF)
เงินออมสามารถลดหย่อนภาษี   ไม่เกิน 15% ของรายได้ และเมื่อรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กบข. ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 15%ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท
สภาพคล่องของการลงทุน
ความคล่องตัวในการถอนมาใช้ (ไม่มีค่าปรับภาษี กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด) / - -
สามารถเพิ่มการออม / / /
ความคล่องตัวในการถอนมาใช้ (ไม่มีค่าปรับภาษี กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด) - / /
ความมั่นคง
คุ้มครองเงินต้น / - -
กรณีทุพพลภาพ ไม่สามารถหารายได้ได้ (กรณีแนบ WP) / - -
ผลตอบแทนขั้นต่ำที่ได้รับ ขึ้นกับแผนประกัน - -