Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

วันนี้คุณวางแผนการศึกษาให้ลูกน้อยแล้วหรือยัง?

ผมอยากเป็นหมอรักษาคุณพ่อตอนไม่สบาย....
หนูจะเป็นพยาบาลคอยดูแลคนไข้...
ผมอยากเป็นตำรวจเป็นผู้หมวดจับผู้ร้าย...
ประกันเพื่อวางแผนการศึกษาให้ลูก

เด็กๆ มักจะมีความฝัน ว่าอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ พ่อแม่ก็อยากจะช่วยทำให้ฝันของลูกเป็นจริง แต่การจะไปถึงฝันนั้นได้ คงต้องเตรียมตัวกันอย่างมากเลย ดังนั้นแล้วควรมาเริ่มวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาเสียแต่เนิ่นๆ โดยเริ่มตั้งแต่ลูกยังเล็กก็ยิ่งดีค่ะ ถ้าพร้อมแล้วมาดูหลักการวางแผนกันเถอะ

เริ่มต้นวางแผน ด้วยการตั้งเป้าหมายการออมเพื่อการศึกษาลูกคำถามที่มักเกิดขึ้นเสมอ คือ ก่อนจะทราบว่าเราจะออมต่อเดือนเป็นจำนวนเท่าไหร่ เราควรต้องทราบว่า จริงๆ แล้ว เราต้องการเงินมากน้อยแค่ไหนกันแน่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้สำหรับการศึกษาของลูก

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มีหลักการง่ายๆ เพื่อให้คุณเริ่มต้นวางแผนเพื่อการศึกษาของลูกในขั้นแรกของการประเมินเงินที่ต้องการเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูกนั้น คุณควรต้องคาดการอนาคตทางการศึกษาของลูกคุณเสียก่อน ปัจจัยที่จะเป็นตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรดังนี้

1. ประเภทของสถานศึกษา เช่น สถานศึกษาของรัฐบาล เอกชน หรือ หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งสถานศึกษาแต่ละประเภทจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ดูตารางค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาประเภทต่างๆ ที่นี่ ซึ่งแต่ละสถาบันมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน

2. สายการเรียนที่จะเลือกเรียน ในบางวิชาชีพ เช่น  แพทย์ วิศวกร มีค่าใช้จ่ายในการเรียนที่สูงกว่าสายการเรียนทั่วไปในการเทียบค่าใช้จ่ายแบบปีต่อปี

3. ระดับการศึกษาที่ตั้งเป้าหมายไว้ เช่น  ถ้าคุณมุ่งหมายจะสนับสนุนการศึกษาของคุณจนถึงระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า เป้าหมายในการออม ก็ต้องสูงขึ้น หรือแม้แต่ในระดับปริญญาตรี คุณอาจจะต้องเตรียมเงินสำรองไว้ในกรณีที่ลูกของคุณเลือกเรียนในสาขา ที่ใช้เวลาการเรียนมากกว่าสาขาอื่นๆ เช่น แพทย์ หรือ สถาปัตยกรรมศาสตร์

4. สถานที่ตั้งของสถานศึกษา สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่าน อาจจะต้องเผื่อค่าใช้จ่ายในส่วนเสริมอื่นๆ ไว้ด้วย เช่น ค่าที่พักขณะศึกษาระดับสูง โดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ตามเมื่องใหญ่ที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา หรือในกรณีที่ลูกของท่านตัดสินใจเรียนในสถาบันการศึกษาที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านของ ครอบครัวได้