คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย และ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (“บริษัท“/“เรา”)  เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอลิอันซ์ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจ “คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” ฉบับนี้ ซึ่งจะอธิบายให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และใครที่เราจะเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลให้ รวมทั้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ - นามสกุล เพศ สัญชาติ สถานภาพการสมรส วันเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ ภาพบนหนังสือเดินทาง ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพบนเอกสารอื่นๆ ที่ราชการออกให้ เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์บ้านหรือมือถือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) หรือรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ หรือการกระทำความผิดในการทำงานหรือทางวินัย เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ค่าบริการ เลขที่บัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากร และข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย เช่น สถานะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกฎหมายล้มละลาย กฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศ (FATCA) เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ต่างๆของบริษัท การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุมต่างๆ เป็นต้น
 • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เช่น ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
    ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับทราบและรับรองว่าท่านมีอำนาจในการดำเนินการในนามของบุคคลดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคล และบุคคลดังกล่าวได้รับทราบถึงคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว

เราได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างไร

2.1 บริษัทได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:

 • บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หรือจากนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาหรือคู่ค้าของเราซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พนักงาน ผู้รับจ้าง ของนิติบุคคลนั้น
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น บุคคลอื่นที่แนะนำท่านให้เรา แหล่งข้อมูลสาธารณะ สื่อสังคมออนไลน์ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือการค้าของท่าน

2.2 เราจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เช่น การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา การยืนยันตัวตน การเรียกเก็บหรือจ่ายค่าตอบแทน การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาที่มีอยู่ เป็นต้น
 • เพื่อการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การพิจารณา ประเมิน หรือคัดเลือกผู้รับจ้างหรือคู่ค้าในกระบวนการจัดจ้าง การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนและระหว่างสัญญา การป้องกันหรือตรวจสอบการทุจริตหรือการก่ออาชญากรรม การประเมินผลการดำเนินงานของท่าน การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) การตรวจสอบภายใน การวางแผนทางธุรกิจ การจัดทำสถิติ เป็นต้น
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ หรือคำสั่งระเบียบหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ เช่น คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสรรพากร เป็นต้น
 • เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ได้รับความยินยอม เช่น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเท่าที่จำเป็น เว้นแต่เป็นการประมวลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หรือไม่ได้รับข้อมูลอ่อนไหวที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย บริษัทอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่มีอยู่ได้
 • เพื่อเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือการดำเนินการตามคำขอ หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นการเฉพาะตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม (ในกรณีที่ต้องขอความยินยอม) กับบริษัทในกลุ่ม บุคคลที่สาม หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ หรือบุคคลที่กระทำการในนามบริษัทไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทย
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ได้รับความยินยอมไว้เป็นครั้งคราว เว้นแต่วัตถุประสงค์นั้นบริษัทสามารถประมวลผลได้โดยชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใคร

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศหรือต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  ดังนี้

 • อลิอันซ์ เอสอี หรือบริษัทในกลุ่มอลิอันซ์
 • บุคคลที่สาม เช่น ที่ปรึกษาภายนอกบริษัท คู่สัญญา ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการ cloud computing เป็นต้น
 • หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เป็นต้น
 • ผู้รับโอนหรือผู้สืบสิทธิในส่วนใด ๆ ของเราเนื่องจากการซื้อหรือขายที่เกิดขึ้นจริงหรือการเสนอซื้อหรือขายบริษัท หรือกลุ่มบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บุคคลอื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งตามวัตถุประสงค์ที่เป็นการเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลที่ไหน

    ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกประมวลผลทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทยโดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางสัญญาที่เกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูล

    เมื่อใดก็ตามที่เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการประมวลผลนอกราชอาณาจักรไทยหรือไปยังบริษัทในกลุ่มอลิอันซ์ เราจะปฏิบัติตาม “มาตรฐานการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอลิอันซ์” (Allianz‘ BCR) ซึ่งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้

ท่านมีสิทธิอะไรบ้างในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและช่องทางไหนที่ท่านสามารถขอใช้สิทธิ

ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • เข้าถึง หรือข้อรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 • ยกเลิกหรือเพิกถอนการให้ความยินยอมได้ในทุกโอกาส สำหรับการประมวลผลข้อมูลภายใต้ความยินยอมของท่าน
 • ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอีกต่อไป
 • จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านโต้แย้งถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ในระยะเวลาที่เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมถึง กรณีที่ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตัวของท่านเอง หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายใหม่ของท่าน
 • ยื่นข้อร้องเรียนโดยตรงกับเรา หรือยื่นต่อหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พบการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    ในกรณีที่ท่านขอเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญา หรือเกิดข้อจำกัดในการทำธุรกรรมหรือให้บริการบางประเภท

    บริษัทอาจจะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้ในกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือบริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอของท่านตามที่บริษัทเห็นสมควร

เราจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด

    เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี ภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทเห็นว่าบริษัทยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท เป็นต้น

    เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเกินความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรักษาเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่อสอบถาม

หากท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเราได้โดย

    ก)      ติดต่อมาที่ผู้แทนของบริษัทที่ติดต่อกับท่านในปัจจุบัน หรือ

    ข)       ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ข้างล่างนี้ หรือ

Swipe to view more

  บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใดๆในคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือต้องการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ DPO_report@azay.co.th

    คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ข้อความระหว่าง 2 ภาษานั้นขัดหรือแย้งกัน ให้ใช้ภาษาไทยเป็นสำคัญ    

    คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564