Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

 • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
 • สำหรับลูกค้า ttb ที่กรมธรรม์ถึงกำหนดต่ออายุตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564 และชำระค่าเบี้ยประกันภัยภายในวันหมดอายุของกรมธรรม์ฉบับเดิม
 • สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันสุทธิตั้งแต่ 3,000 -14,999 บาท (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษี) รับโค้ดบริการฉีดพ่นยับยั้งเชื้อโควิด 19 ภายในรถจาก B-Quik จำนวน 1 สิทธิ์
 • สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันสุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษี) และเป็นลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี) รับโค้ดบริการฉีดพ่นยับยั้งเชื้อโควิด 19 ภายในบ้านหรือสถานประกอบการ จาก De Hygienique จำนวน 1 สิทธิ์ และรับโค้ดบริการฉีดพ่นยับยั้งเชื้อโควิด 19 ภายในรถ จาก B-Quik จำนวน 1 สิทธิ์
 • สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันสุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษี) และเป็นลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัด รับโค้ดบริการฉีดพ่นยับยั้งเชื้อโควิด 19 ภายในรถ จาก B-Quik จำนวน 4 สิทธิ์
 • ลูกค้า ttb จะได้รับโค้ดเพื่อเข้ารับบริการ ผ่านช่องทางที่ได้แจ้งบริษัทภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ชำระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว หรือนับแต่วันที่ออกกรมธรรม์ (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านล่าง หรือ ณ จุดรับบริการ
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร1292 (ทุกวัน เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน คืน หรือทอนเป็นมูลค่าเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้  
 • บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าวข้างต้น
 • ติดต่อนัดหมายเพื่อรับบริการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ De Hygienique Call Center เบอร์โทร       02-281-7103, 089-255-9663, 084-925-6936 หรือ LINE: @dh-Thailand
 • สามารถใช้โค้ดเพื่อรับบริการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 3 วัน
 • เนื่องด้วยบริการพ่นควันฆ่าเชื้อเป็นแบบระบบควัน จึงขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการในพื้นที่เปิดโล่ง
 • โปรดปิดเครื่องดักจับควัน (smoke detector) เพื่อไม่ให้สัญญาณดังขณะรับบริการ
 • หากลูกค้าไม่สามารถเข้ารับบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การรับบริการดังกล่าว
 • ให้บริการสำหรับพื้นที่ไม่เกิน 80 ตารางเมตร หากพื้นที่รับบริการเกินกว่าที่กำหนดไว้อาจมีค่าใช้จ่าย
 • จำกัดการใช้ 1 โค้ด / 1สิทธิ์ / 1ครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ B-Quik ทุกสาขาทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • โปรดแสดงโค้ดแก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ B-Quik call center 1153
 • หากลูกค้าไม่สามารถเข้ารับบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การรับบริการดังกล่าว
 • จำกัดการใช้ 1 โค้ด / 1 คัน / 1สิทธิ์ / 1ครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า