Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

เมื่อสมาชิกเคทีซีซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต หรือเบี้ยประกันภัย ที่ร่วมรายการของผู้มอบสิทธิประโยชน์ ทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก และปีต่ออายุ ด้วยบัตรเครดิต KTC จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

สิทธิประโยชน์ที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต หรือ เบี้ยประกันภัย ต่อเซลส์สลิป ตามที่กำหนด ดังนี้ (เครดิตเงินคืน / เดือน / หมายเลขบัตรฯ ที่ร่วมรายการ)

 • ชำระค่าเบี้ยประกันฯ 500,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท
 • ชำระค่าเบี้ยประกันฯ 100,000 – 499,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
 • ชำระค่าเบี้ยประกันฯ 80,000 – 99,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
 • ชำระค่าเบี้ยประกันฯ 60,000 – 79,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
 • ชำระค่าเบี้ยประกันฯ 40,000 – 59,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
 • ชำระค่าเบี้ยประกันฯ 20,000 – 39,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท

***โดยสมาชิกเคทีซีจะได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเดือน ต่อหมายเลขบัตรฯ และสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ตลอดระยะเวลารายการ ต่อหมายเลขบัตรฯ

สิทธิประโยชน์ที่ 2 : ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 130 บาท ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 1,000 บาท ต่อเซลส์สลิป โดยสมาชิกเคทีซีสามารถใช้คะแนนได้ตามจํานวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ต่อเซลส์สลิป

เงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์ :    

 1. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์ที่ 2 ได้
 3. สมาชิกเคทีซีที่ประสงค์จะรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามวิธีการที่เคทีซีกำหนด
 4. สมาชิกเคทีซีที่ได้รับเครดิตเงินคืนตามสิทธิประโยชน์ที่ 1 จะไม่ได้รับคะแนนเคทีซีทุกประเภทจากยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือเบี้ยประกันภัยที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามสิทธิประโยชน์ที่ 1 ของรายการนี้ โดยสมาชิกเคทีซีจะได้รับคะแนนเคทีซี จากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเคทีซีไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเคทีซี ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกเคทีซีจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกเคทีซีทั้งจำนวน
 5. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือเบี้ยประกันภัยแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท, รายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตประเภท Unit Linked รายการหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต KTC,ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 6. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเคทีซี ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกเคทีซีทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยชีวิต/ประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้
 7. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
 8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 10. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหรือประกันภัย การพิจารณาการรับประกันชีวิตหรือประกันภัยหรือการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันชีวิตหรือประกันภัยตามรายการนี้
 11. กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้บัตรฯสำหรับโครงการนี้คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับรายละเอียด ความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหรือประกันภัยภั ผู้มอบสิทธิประโยชน์จะเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าว
 12. เงื่อนไขรายการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เคทีซีกำหนด