ชื่อผลงาน: อบรมเยาวชนมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา รุ่น 3

บริษัท/หน่วยงาน: บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานร่วม: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานที่อบรม: ชั้น 22 อาคารพหลโยธินเพลส

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเยาวชนไทยเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งในยุคโลกไร้พรมแดนปัจจุบัน ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสมบัติล้ำค่าในการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวให้เท่าทันชาติต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี เป็นการสร้างเยาวชนไทยผู้เปรียบเสมือนต้นกล้าให้เติบโตมีสติปัญญาล้ำเลิศ มีองค์ความรู้สมบูรณ์ คิดดี ประพฤติดี มีคุณธรรม มีระเบียบ และดำรงคนในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญในการนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต การช่วยส่งเสริมเตรียมต้นกล้าเหล่านี้ให้เป็นผู้มีทักษะ มีจินตนาการ รักการเรียนรู้ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

อลิอันซ์ อยุธยา ได้ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาโดยตลอด บริษัทฯ มีความปรารถนาและตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยของเราได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้นเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมไทยให้ดีขึ้นภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย”

ด้วยเหตุนี้ อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้จัดหลักสูตรอบรมยุวมัคคุเทศก์ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เคยเข้าร่วมโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ได้แสดงศักยภาพ และได้มีโอกาสพัฒนา และเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ และสามารถเป็นวิชาชีพต่อไปในอนาคต

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ยุวมัคคุเทศจะได้ฝึกฝนและปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์ ช่วยเหลือแนะนำนักท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของบรรพชน ตลอดจนการแสดงอัธยาศรัยไมตรีของเจ้าของบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เยาวชนจะช่วยกันสืบสานต่อไป อีกทั้งยังได้เป็นยุวมัคคุเทศก์นำนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก

สำหรับโครงการ อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา จะจัดขึ้นในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเปิดภาคการศึกษา ด้วยการอบรม ที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

วิชาความรู้พื้นฐาน 

 1. ประวัติศาสตร์ประเทศไทย - ศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
 2. สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย - ศึกษาความหมายของสังคมไทย ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ค่านิยมของสังคมไทย วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
 3. วัฒนธรรมสมัยทวารวดี และอารยธรรมขอมและประวัติศาสตร์สมัยลพบุรี
 4. เทศกาลและประเพณีไทย - ศึกษาเทศกาลและประเพณีไทยที่สำคัญๆ ในช่วงเวลาต่างๆ ของปี
 5. อาหารไทยและผลไม้ไทย - ศึกษาลักษณะของอาหารไทยทั้ง 4 ภาค

ภาควิชาท่องเที่ยวเรียนรู้นอกสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 1. นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 สังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 50 คน และเข้าร่วมโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” 
 2. นักเรียนจะได้สิทธิ์เข้าอบรม ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คนเท่านั้น
 3. มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 4. กล้าแสดงออก และกล้าพูดหน้าชั้นเรียน

ผู้ที่มีสิทธิสอบวัดผล เพื่อรับประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมดในภาคความรู้วิชาการ
 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องไปศึกษานอกสถานที่ครบทุกรายการตามที่กำหนด
 3. ได้รับคะแนนความประพฤติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยการประเมินจากวิทยากร

การสอบวัดผล การสอบวัดผลจะแบ่งเป็น 2 ภาคดังนี้

ภาคความรู้ทางวิชาการสอบข้อเขียนแบบ ปรนัย และอัตนัย ประกอบด้วย วิชาความรู้ พื้นฐานและความรู้เฉพาะอาชีพ

ภาคปฏิบัตินำชมสถานที่สำคัญ

 • สอบข้อเขียนเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่ที่เรียนมา
 • นำชมสถานที่สำคัญตามที่วิทยากรกำหนด

เกณฑ์การรับประกาศนียบัตร: ต้องผ่านการสอบวัดผลภาคความรู้ทางวิชาการ และภาคปฏิบัตินำชมสถานที่สำคัญตามเกณฑ์การอบรมที่คณะกรรมการกำหนดแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 60%

ระยะเวลาในการอบรม

กำหนดการอบรม: สิงหาคม-กันยายน 2558 (70 ชั่วโมง)

นักเรียนจำนวน 50 คน

เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม: การบรรยายในสถานที่: ชั้น 22 อาคารพหลโยธินเพลส บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

Swipe to view more

ครั้ง  วัน เวลา เรื่อง สถานที่อบรม
1 ส. 8 ส.ค.58 09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ พหลฯ ชั้น 22 ห้อง Taen-Jai
09.30 - 12.00 น. การแบ่งยุคประวัติศาสตร์และยุคก่อนประวัติศาสตร์
13.00 - 16.00 น. อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2 อา. 9 ส.ค.58 09.00 - 12.00 น. อาณาจักรทวารวดี (1) พหลฯ ชั้น 22 ห้อง Taen-Jai
13.00 - 16.00 น. อาณาจักรทวารวดี (2)
3 ส. 15 ส.ค.58 09.00 - 12.00 น. อารยธรรมขอมและประวัติศาสตร์สมัยลพบุรี เพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง Wai-Jai
13.00 - 16.00 น. ศิลปวัตถุและโบราณสถานที่สำคัญของชาติ (1)
4  อา. 22 ส.ค. 58 09.00 - 12.00 น. ศิลปวัตถุและโบราณสถานที่สำคัญของชาติ (2) เพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง Wai-Jai
13.00 - 16.00 น. อาณาจักรศรีวิชัยและคาบสมุทรภาคใต้
5 ส. 29 ส.ค.58 09.00 - 12.00 น. อาณาจักรล้านนาและกลุ่มอาณาจักรภาคเหนือก่อนประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 18 เพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง Wai-Jai
13.00 - 16.00 น. อาณาจักรโบราณในไทยศตวรรษที่ 18 สุโขทัย (1)
6 อา. 30 ส.ค.58 09.00 - 12.00 น. อาณาจักรโบราณในไทยศตวรรษที่ 18 สุโขทัย (2) พหลฯ ชั้น 22 ห้อง Taen-Jai
13.00 - 16.00 น. อาณาจักรพระนครศรีอยุธยา (1)
7 ส. 5 ก.ย.58 09.00 - 12.00 น.
อาณาจักรพระนครศรีอยุธยา (2) พหลฯ ชั้น 22 ห้อง Taen-Jai
13.00 - 16.00 น.
กรุงธนบุรี
8 อา. 6 ก.ย.58 09.00 - 12.00 น. ทัศนศึกษา ณ อยุธยา นอกสถานที่
13.00 - 16.00 น.
9 ส. 12 ก.ย.58 09.00 - 12.00 น. ทดสอบความรู้ครั้งที่ 1 พหลฯ ชั้น 22 ห้อง Taen-Jai
13.00 - 16.00 น. รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-3
10 อา. 13 ก.ย.58 09.00 - 12.00 น. รัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลง รัชกาลที่ 4-7 พหลฯ ชั้น 22 ห้อง Taen-Jai
13.00 - 16.00 น.
พระบรมมหาราชวัง (1)
11 ส. 19 ก.ย.58 09.00 - 12.00 น.
พระบรมมหาราชวัง (2) พหลฯ ชั้น 22 ห้อง Taen-Jai
13.00 - 16.00 น. พระบรมมหาราชวัง (สาแหรก) เครื่องราชอิสริยยศและอิสริยาภรณ์ไทย
12 อา. 20 ก.ย.58 09.00 - 12.00 น. ทดสอบความรู้ครั้งที่ 2 เพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง Wai-Jai
13.00 - 16.00 น.
เครื่องราชอิสริยยศและอิสริยาภรณ์ไทย

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา ได้พานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมโครงการฯ จำนวน 38 คน และอาสาสมัครพนักงาน บริษัท เดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทัศนศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย และฝึกประสบการณ์ การเป็นยุวมัคุเทศก์

ช่วงเช้า น้องๆได้เข้าศึกษาที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ อยุธยา จากนั้นเข้าชมวัดพระราม ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ช่วงบ่ายมุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และปิดท้ายด้วยการเข้าชมวัดไชยวัฒนาราม

น้องๆได้เข้าในประวัติศาสตร์ไทยได้ดีมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้เข้าอบรมภาคทฤษฏี หลักสูตร อบรมยุวมัคุเทศก์ มาแล้ว 9 ครั้ง กับ อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งการอบรม จะดำเนินการต่อเนื่องไปถึง วันที่ 20 กันยายน 2558 นี้

เมื่อน้องๆผ่านการอบรมภาคทฤษฎีแล้ว จะมีโอกาสเข้าฝึกภาคปฏิบัติ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในปีต่อไป