Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ด้วยเหตุที่ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวให้เท่าทันนานาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนไทยเพื่อให้เติบโตด้วยสติปัญญาที่ล้ำเลิศ มีความรู้สมบูรณ์ คิดดี ประพฤติดี มีคุณธรรมมีระเบียบวินัย และดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณภาพ คุณสมบัติเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญในการนำพาประเทศชาติ สู่ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้ การส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยให้เป็นผู้มีจินตนาการ รักการเรียนรู้ และมีทักษะสามารถปรับตัวอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขนั้น กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบใหญ่อย่างมีคุณค่า การทัศนศึกษาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้มีมุมมองในเชิงกว้างมากขึ้น ได้รับรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การซึมซับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติไทยจะช่วยสร้างพลังความรักชาติ ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยและปลูกฝังความรู้สึกหวงแหนแผ่นดินในจิตใจของเยาวชนไทยเหล่านี้ตลอดไป

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 9 ซึ่งเป็นกิจกรรมทัศนศึกษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนและครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 243 โรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนเพิ่มพูนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจความเป็นมาของบ้านเมืองและร่วมปลูกฝังสร้างค่านิยมความเป็นไทยให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์แก่นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการเข้าเยี่ยมชม สัมผัส เรียนรู้จากสถานที่จริง
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 243 โรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
  3. เพื่อปลูกฝัง และสร้างค่านิยมความเป็นไทย อนุรักษ์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยให้นักเรียนเกิดความรักในแผ่นดินไทย
  4. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีพัฒนาการทางความคิด การสื่อสาร มีจินตนาการ กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  5. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร สภาพแวดล้อม มรดกอันล้ำค่าทางด้านการท่องเที่ยว ให้คงอยู่ตลอดไป
  6. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว “โครงการ เที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกเดือน” ของการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
  7. เพื่อเป็นโครงการทัศนศึกษาเปิดโลกกว้างเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและครูสังกัดกรุงเทพมหานคร

“อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 9 เป็นกิจกรรมทัศนศึกษา 1 วัน ย้อนอดีตร่วมรำลึกถึงบางกอกเมื่อวันวานตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรีถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากกว่า 40 แห่ง มีอายุร่วม 100-200 ปีของเมืองเทวดา กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ ขับขานเรื่องราวอันมีมนต์ขลังตลอดเส้นทางสายประวัติศาสตร์ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง และเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ นำบรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ดังนี้

  1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง (บรรยายโดยวิทยากรสำนักพระราชวัง)
  2. วัดพระเชตุพนวิมลมัคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
  3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 9 รวมถึง อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่าง และน้ำดื่ม รวมทั้งการประกันภัยอุบัติเหตุด้วยวงเงินประกันชีวิตคนละ 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดโครงการต่อยอดจาก “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 9 ด้วยการนำน้องๆ เข้าอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ อบรมและฝึกงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมนำเที่ยวสถานที่สำคัญของแผ่นดินไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ตารางการเดินทาง กิจกรรม “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 9 ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ทุกวันเสาร์วันละ 2 รถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง

Swipe to view more

07:00 น.        นักเรียนและคุณครูผู้ดูแลลงทะเบียนพร้อมกันที่ สำนักงานเขต รับประทานอาหารเช้า ขึ้นรถบัสพร้อมวิทยากร
08:30 น.   มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนราชดำเนิน ผ่านลานพระบรมรูปทรงม้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สนามหลวง ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร และถนนหน้าพระลาน เข้าพระบรมมหาราชวัง
09:00 น.   เข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นำบรรยายโดยวิทยากร 1.30 ชั่วโมง
11.00 น.    เข้าเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
12:30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดมหาธาตุ
13:30 น.    เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นำบรรยายโดยยุวมัคคุเทศก์ และวิทยากร 2 ชั่วโมง
16:30 น.   เสร็จสิ้นการเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิการ
หมายเหตุ เวลาและสถานที่รับส่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของการเดินทาง

นักเรียนโรงเรียนละ 15 คนรวม 215 โรงเรียน จำนวน 3,225 คน
คุณครูผู้ดูแลนักเรียนทัศนศึกษาโรงเรียนละ 2 ท่าน จำนวน 430 ท่าน
รวมจำนวนทั้งหมด 3,655 คน

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในปีการศึกษาปี 2557 ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2557 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศวันละ 2 คัน ๆ ละ 50 ที่นั่ง สำหรับ 6 โรงเรียนต่อวัน การคัดเลือกนักเรียน และการจัดลำดับวันเวลาให้แต่ละโรงเรียน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จนครบ 215 โรงเรียน

การคัดเลือกนักเรียน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือให้แต่ละโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ที่เรียนดีแต่ยากจน หรือเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี สมควรสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการฯ