ด้วยเหตุที่ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวให้เท่าทันนานาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนไทยเพื่อให้เติบโตด้วยสติปัญญาที่ล้ำเลิศ มีความรู้สมบูรณ์ คิดดี ประพฤติดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณภาพ คุณสมบัติเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญในการนำพาประเทศชาติ สู่ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้ การส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยให้เป็นผู้มีจินตนาการ รักการเรียนรู้ และมีทักษะสามารถปรับตัวอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขนั้น กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบใหญ่อย่างมีคุณค่า การทัศนศึกษาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้มีมุมมองในเชิงกว้างมากขึ้น ได้รับรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การซึมซับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติไทยจะช่วยสร้างพลังความรักชาติ ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยและปลูกฝังความรู้สึกหวงแหนแผ่นดินในจิตใจของเยาวชนไทยเหล่านี้ตลอดไป

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 10 ซึ่งเป็นกิจกรรมทัศนศึกษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนและครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 227 โรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนเพิ่มพูนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยและร่วมปลูกฝังสร้างค่านิยมความเป็นไทยให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์แก่นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการเข้าเยี่ยมชม สัมผัส เรียนรู้จากสถานที่จริง
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 227โรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 3. เพื่อปลูกฝัง และสร้างค่านิยมความเป็นไทย อนุรักษ์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยให้นักเรียนเกิดความรักในแผ่นดินไทย
 4. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีพัฒนาการทางความคิด การสื่อสาร มีจินตนาการ กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 5. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร สภาพแวดล้อม มรดกอันล้ำค่าทางด้านการท่องเที่ยว ให้คงอยู่ตลอดไป
 6. เพื่อเป็นโครงการทัศนศึกษาเปิดโลกกว้างเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและครูสังกัดกรุงเทพมหานคร

“อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 10 เป็นกิจกรรมทัศนศึกษา 1 วัน ย้อนอดีตร่วมรำลึกถึงบางกอกเมื่อวันวานตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรีถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากกว่า 40 แห่ง มีอายุร่วม 100-200 ปีของเมืองเทวดา กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ ขับขานเรื่องราวอันมีมนต์ขลังตลอดเส้นทางสายประวัติศาสตร์ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง และเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ นำบรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์

ในปีนี้สถานที่ในการทัศนศึกษา จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก กิจกรรมทัศนศึกษาวันเสาร์-อาทิตย์ (ตามตารางแนบท้าย) จำนวน 36 เที่ยว ซึ่งจะเดินทางไปสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร พิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ส่วนที่สองเพื่อเฉลิมฉลอง 125 ปี ของกลุ่มอลิอันซ์ บริษัทฯ จึงจัด กิจกรรมทัศนศึกษาพิเศษ ขึ้นในวันศุกร์ 2 เที่ยว เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์นิทรรศรัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน รวมทั้งสิ้น 38 เที่ยว

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 10 รวมถึง อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่าง และน้ำดื่ม รวมทั้งการประกันภัยอุบัติเหตุด้วยวงเงินประกันชีวิตคนละ 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดโครงการต่อยอดจาก “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 10 ด้วยการนำน้องๆ จำนวน 50 คน ที่เคยเข้าร่วมทัศนศึกษาในโครงการฯ เข้าอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมนำเที่ยวสถานที่สำคัญของแผ่นดินไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ตารางการเดินทาง กิจกรรม “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 10
ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ รถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง วันละ 2 คัน

Swipe to view more

07:00 น.        นักเรียนและคุณครูผู้ดูแลลงทะเบียนพร้อมกันที่ สำนักงานเขต ขึ้นรถบัส รับประทานอาหารเช้า พร้อมวิทยากรประจำรถ และเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ฝั่งธนบุรี ผ่านบริเวณที่อยู่ขุนนางและคหบดีเก่า ตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรี
08:00 น.   เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ ข้างทางผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ ฝั่งธนบุรี และรอบเกาะรัตนโกสินทร์
09:00 น. เข้าเยี่ยมชมวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร บรรยาย โดยยุวมัคคุเทศก์ 1.30 ชั่วโมง
10.30 น.    เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี โดยวิทยากร 1 ชั่วโมง
12:30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดมหาธาตุ
13:30 น.    เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นำบรรยายโดยยุวมัคคุเทศก์ และวิทยากร 2 ชั่วโมง
15:30 น.   ออกเดินทางโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: เวลาและสถานที่รับส่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของการเดินทาง
ตารางการเดินทาง กิจกรรม “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 10
ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย รอบพิเศษ ชมพิพิธภัณฑ์นิทรรศรัตนโกสินทร์
รถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 จำนวน 1 โรงเรียน นักเรียน 50 คน และครู 2 คน
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 โรงเรียน นักเรียน 50 คน และครู 2 คน

Swipe to view more

08:00 น.        นักเรียนและคุณครูผู้ดูแลลงทะเบียนพร้อมกันที่ สำนักงานเขต ขึ้นรถบัส รับประทานอาหารเช้า พร้อมวิทยากรประจำรถ และเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ฝั่งธนบุรี ผ่านบริเวณที่อยู่ขุนนางและคหบดีเก่า ตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรี
08:00 น. - 09.30 น. เพลินเพลินไปกับบรรยากาศ ข้างทางผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ ฝั่งธนบุรี และรอบเกาะรัตนโกสินทร์
09:30 - 12.00 น. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นิทรรศรัตนโกสินทร์ เส้นทางที่ 1 ( 2.30 ชั่วโมง)
12:00 - 13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.00 น. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นิทรรศรัตนโกสินทร์ เส้นทางที่ 2 ( 2.30 ชั่วโมง)
16:30 น. เสร็จสิ้นการเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: เวลาและสถานที่รับส่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของการเดินทาง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 10
นักเรียนโรงเรียนละ 15 คนรวม 218 โรงเรียน 
จำนวน 3,270 คน
คุณครูผู้ดูแลนักเรียนทัศนศึกษาโรงเรียนละ 2 ท่าน
จำนวน 436 ท่าน
กิจกรรมรอบพิเศษจำนวน 2 รอบ
จำนวน 104 คน

รวมจำนวนทั้งหมด 3,810 คน

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในปีการศึกษาปี 2558 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศวันละ 2 คัน ๆ ละ 50 ที่นั่ง สำหรับ 6 โรงเรียนต่อวัน การคัดเลือกนักเรียน และการจัดลำดับวันเวลาให้แต่ละโรงเรียน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จนครบ 227 โรงเรียน

การคัดเลือกนักเรียน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือให้แต่ละโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ที่เรียนดีแต่ยากจน หรือเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี สมควรสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการฯ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง กรอกแบบสอบถามที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและประเมินผลสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 1. บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประสานงานกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 218 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการฯ
 2. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯจนครบ 218 โรงเรียน และประสานงานให้แต่ละโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ที่เรียนดีแต่ยากจน หรือเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี ที่สมควรสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการฯ
 3. บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการฯ สำหรับนักเรียน และ คุณครูที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3,706 คน
 4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และอื่นๆ

ตารางการเดินทางพาน้องเที่ยวบางกอกปี 10


ตารางการเดินรถ (รอบปกติ)

 1. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 2. พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี
 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ตารางการเดินรถ (รอบพิเศษ)
พิพิธภัณฑ์นิทรรศรัตนโกสินทร์

Swipe to view more

เดือน วันที่
กรกฏาคม (8 ครั้ง) 4,5,11,12,18,19,25,26
สิงหาคม (10 ครั้ง) 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30
กันยายน (8ครั้ง) 5,6,12,13,19,20,26,27
กันยายน (รอบพิเศษ) 11
พฤศจิกายน (6ครั้ง) 7,8,14,15,21,22
ธันวาคม (4ครั้ง) 7,8,14,15,21,22
ธันวาคม (รอบพิเศษ) 18