Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ส่งเกราะให้หมอห่างไกล

ส่งเกราะ (ชุด PPE) ให้คุณหมอ 40 โรงพยาบาล ในพื้นที่ห่างไกล 17 จังหวัด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวนปริมาณผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน ภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้โรงพยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าในการรองรับ คัดกรองเชิงรุก และติดตามดูแลผู้อยู่ป่วยนี้ ดังนั้นชุดและอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง ทั้งชุด PPE และหน้ากาก N 95 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน จึงต้องจัดหาให้เพียงพอ

ในแต่ละวันโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ ต้องใช้ชุด PPE กว่า 200 ชุดต่อวัน เพื่อดูแลผู้ป่วยหนัก หรือแม้แต่โรงพยาบาลระดับอำเภอ ก็ต้องใช้ชุด PPE ไม่ต่ำกว่า 50 ชุดต่อวัน ยิ่งกรณีมีออกหน่วยตรวจโควิด-19 เชิงรุก ยิ่งต้องใช้ชุดเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในโรงพยาบาลสนาม รวมถึงโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 หน้ากาก N95 เป็นของจำเป็นอย่างยิ่ง ใช้ไม่ต่ำกว่า 100 ชิ้นต่อวัน เพื่อปกป้องเชื้อให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกๆคน

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด “We care for tomorrow” จึงขอร่วมเป็นแกนนำส่งต่อความห่วงใยจากทุกภาคส่วน สานต่อ โครงการ “ส่งเกราะให้หมอห่างไกล” ภาคต่อจากโครงการ “ส่งเกราะให้หมอกัน” มุ่งระดมทุนจากทุกภาคส่วน จัดซื้อ ชุด PPE และหน้ากาก N 95 ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ส่งมอบให้ 40 โรงพยาบาลเป้าหมาย ในพื้นที่ 17 จังหวัดติดต่อชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และอยู่ในพื้นที่สถานการณ์การระบาดโควิด-19ยังคงรุนแรง เพราะทุกความห่วงใยของพวกเราต้องไปให้ถึง

ยอดบริจาค รวมทั้งสิ้น 2,024,039.63 บาท ส่งชุด PPE `ถึงมือหมอ จำนวน 2,608 ชุด และ หน้ากาก N95 จำนวน 4,460 ชิ้น  รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับบริจาคทั้งหมด 25 โรงพยาบาล 

 1. โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 2. โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา
 3. โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 5. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
 6. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
 7. โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา
 8. โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
 9. โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จังหวัดนราธิวาส
 10. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
 11. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 12. โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 13. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 14. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
 15. โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 16. โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 18. โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร
 19. โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่
 20. โรงพยาบาลท่าแพ จังหวัดสตูล
 21. โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 22. โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 23. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 24. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลูบี จังหวัดนราธิวาส
 25. โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ประสานงานกับ 40 โรงพยาบาลเป้าหมาย ในพื้นที่ 17 จังหวัดติดต่อชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และอยู่ในพื้นที่สถานการณ์การระบาดโควิด-19ยังคงรุนแรง

2.จัดซื้อชุด PPE ทั้งประเภทใช้แล้วทิ้ง และแบบใช้ซ้ำได้ รวมถึงหน้ากาก N95 ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ บางส่วนจากเงินตั้งต้น ของ อลิอันซ์ อยุธยา 1 ล้านบาท

3.จัดซื้อชุด PPE ทั้งประเภทใช้แล้วทิ้ง และแบบใช้ซ้ำได้ รวมถึงหน้ากาก N95 อีกครั้ง เมื่อได้รับเงินระดมทุน หลังจากที่ปิดรับบริจาค

4.จัดส่งอุปกรณ์ถึงโรงพยาบาลเป้าหมาย (โดย อลิอันซ์ อยุธยา เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด) 

รายชื่อ 40 โรงพยาบาล ใน 17 จังหวัด 

1.โรงพยาบาลระนอง11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 

2.โรงพยาบาลหัวหิน 30/2 ถ. เพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3.โรงพยาบาลปราณบุรี 19 หมู่ที่ 5 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

4.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 237 ซอย พิทักษ์ชาติ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

5.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

6.โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 ม.10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 51180

7.โรงพยาบาลแม่อาย 191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280

8.โรงพยาบาลฝาง 70 ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 (ชั้น 1 อาคาร 100ปี)

9.โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 365 หมู่ 12 ต. นางแล อ. เมือง จ. เชียงราย 57100

10.โรงพยาบาล แม่สาย 101 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

11. โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

12. โรงพยาบาลพระปกเกล้า38 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

13. โรงพยาบาลมะขาม 253 ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

14. โรงพยาบาลขลุง 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110.

15 .โรงพยาบาลนครพนม 270 อภิบาลบัญชา ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

16. โรงพยาบาลอรัญประเทศ ถนน มหาดไทย ตำบล อรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 27120

17 .โรงพยาบาลลค่ายสุรสีห์ 281 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

18. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 978/1 ถนนแสงชูโตสายใหม่ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

19. โรงพยาบาล ทองผาภูมิ 279 หมู่1 ตำบลท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

20. โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 ม.1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

21. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรายบ้านดุง 145 ม.7 ถ.บริบาลดำริ ตำบล ศรีสุทโธ อำเภอ บ้านดุง อุดรธานี 41190

22.โรงพยาบาลกุมภวาปี 97 หมู่ 7 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

23 .โรงพยาบาลหาดใหญ่ มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

24. รพ. สนามสงขลา (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ) 472 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

25. โรงพยาบาลนาหม่อม *จัดตั้งเป็น รพ.สนาม 120/3 ม.3 ต.พิจิตร อ นาหม่อม จ สงขลา 90310

26. โรงพยาบาลปัตตานี 2 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

27. โรงพยาบาลสนาม 1 (สำนักบริหารเขตอุตสาหกรรม ต.บานา) ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

28. โรงพยาบาลสนาม 2 (ศูนย์พักพิงร่วมใจ อุ่นไอรัก ต.บ่อทอง) 904 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

29. โรงพยาบาลบ้านกรวด 120 หมู่ 3 ถนนไมยรัตน์ ตำบลปราสาท อำเภอ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180

30. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

31. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 147 หมู่ 13 ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

32. โรงพยาบาลราชบุรี 85 ถนน สมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

33. โรงพยาบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

34. โรงพยาบาลแม่สอด 175/16 ถนนศรีพานิช ในเขตเทศบาล ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

35. รพ.สต.บ้านร่มเกล้าสหมิตร (โรงพยาบาลแม่ข่าย คือโรงพยาบาลพบพระ) หมู่ 5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

36. รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนา 1 (โรงพยาบาลแม่ข่าย คือโรงพยาบาลพบพระ) หมู่ 10 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160

37. รพ.สต. บ้านซอโอ (โรงพยาบาลแม่ข่าย คือโรงพยาบาลพบพระ) หมู่ 7 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

38. รพ.สต.จระเข้หิน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

39. โรงพยาบาลสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

40. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี