Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Allainz Ayudhya Goes for Green

ริเริ่มเมื่อปี 2020 ด้วยการกำหนดเส้นทางขยะ บันทึกข้อมูลขยะ พร้อมทั้งจัดเตรียมถังขยะประเภท รีไซเคิล ทั่วไป เศษอาหาร และพลาสติกใช้ครั้งเดียว รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมแลกขยะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มพนักงาน