Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

แยกแลกของ

นอกจากพนักงานอลิอันซ์ อยุธยา จะแยกขยะที่ออฟฟิศแล้ว ทุกเดือน พนักงานจะนำพลาสติกจากที่บ้าน ที่คนในครอบครัวของตัวเองช่วยกันแยก

มาแลกเป็นของ ซึ่งอลิอันซ์ อยุธยา ได้ส่งเข้าระบบรีไซเคิล และเผาเป็นพลังงานทดแทน