Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

มุ่งมั่นใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ริเริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด รวมถึงวางระบบการบริหารจัดการการใช้น้ำ ไฟฟ้า การเดินทางในธุรกิจ กระดาษ และขยะ อย่างเป็นระบบ เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายสร้าง “การจัดการขยะ” ให้เป็นคุณค่าร่วมขององค์กร ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากภายในสู่ภายนอก แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดการขขยะ เพื่อลดปริมาณกองภูเขาขยะ ด้วยการกำหนดเส้นทางขยะ ให้เข้าสู่กระบวนการ recycle และ upcycle ตั้งต้นจากสำนักงานและขยายต่อไปที่บ้านของพนักงาน
สร้าง “การจัดการขยะ” ให้เป็นคุณค่าร่วมขององค์กร ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากภายในสู่ภายนอก แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดการขขยะ เพื่อลดปริมาณกองภูเขาขยะ ด้วยการกำหนดเส้นทางขยะ ให้เข้าสู่กระบวนการ recycle และupcycle ตั้งต้นจากสำนักงานและขยายต่อไปที่บ้านของพนักงาน