วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลออนไลน์

customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-payment
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - วิธีการชำระเงิน

หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ

โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373 หรือ ตัวแทนบริษัทฯ หรือ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ทุกสาขา ตัวแทน/นายหน้าบริษัทฯ หรือสำนักงานของตัวแทนประกันชีวิตใกล้บ้านท่าน ธนาคารที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

 •   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 •   ธนาคารกรุงเทพ
 •   ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหักค่าเบี้ยประกันภัย ที่นี่

หักบัตรเครดิตอัตโนมัติ

หักบัตรเครดิตอัตโนมัติ

โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373 หรือ ตัวแทนบริษัทฯ หรือ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ทุกสาขา ตัวแทน/นายหน้าบริษัทฯ หรือสำนักงานของตัวแทนประกันชีวิตใกล้บ้านท่าน บัตรเครดิตที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

บัตรวีซ่า (ทุกธนาคาร)
บัตรมาสเตอร์ (ทุกธนาคาร)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหักค่าเบี้ยประกันภัย ที่นี่

*เงื่อนไขการชำระด้วยบัตรเครดิต

[1] เป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยมากกว่า 5 ปี หรือ กรมธรรม์แบบต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง1 ปี และสามารถต่ออายุอัตโนมัติได้
[2] บัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเบี้ยประกันภัยต้องเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องมีนามสกุลเดียวกับผู้เอาประกันภัย
[3] สงวนสิทธิ์ในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น (ไม่รวมถึงการชำระหนี้สิ้นทุกประเภท)

ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์, เซอร์วิสเซ็นเตอร์, สำนักงานของตัวแทน, ผ่านตัวแทน/นายหน้าผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ

ชำระเป็นเงินสด และ/หรือ เช็คสั่งจ่าย "บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต" โดยขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" และระบุเลขที่กรมธรรม์หรือชื่อผู้เอาประกันภัยด้านหลังเช็ค* * กรุณาขอใบรับเงินชั่วคราวทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระโดยบัตรเครดิต* ณ ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ หรือ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ หรือ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ

 • บัตรวีซ่า (ทุกธนาคาร)
 • บัตรมาสเตอร์ (ทุกธนาคาร)
 • บัตรเครดิต JCB


*เงื่อนไขการชำระด้วยบัตรเครดิต

 1. เป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยมากกว่า 5 ปี หรือ กรมธรรม์แบบต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง1 ปี และสามารถต่ออายุอัตโนมัติได้
 2. บัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเบี้ยประกันภัยต้องเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องมีนามสกุลเดียวกับผู้เอาประกันภัย
 3. สงวนสิทธิ์ในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น (ไม่รวมถึงการชำระหนี้สิ้นทุกประเภท)

ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ

ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ

ชำระเป็นเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร 8 แห่งทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารธนชาต

ขั้นตอนการชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร

 1. กรอกรายละเอียดในใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย “ส่วนที่ 3 (สำหรับธนาคาร)” โดยระบุ สาขาผู้รับฝาก และวันที่ชำระเบี้ยฯ
 2. นำใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว พร้อมเงินสดไปชำระ ณ เคาน์เตอร์ธนาคารที่ท่านสะดวก
 3. ธนาคารจะฉีก ส่วนที่3 (สำหรับธนาคาร) เก็บไว้ และ ประทับตราพร้อมเซ็นชื่อลงบนส่วนที่ 1 (สำหรับผู้เอาประกันภัย) หรือออกชุดชำระเงิน หรือสำเนาใบบันทึกรายการให้ท่านเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 4. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของกรมธรรม์หลังจากที่ธนาคารทำรายการเรียบร้อยแล้ว

ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทั้ง 6 แห่ง โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยของท่านหรือผู้อื่น ผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 •  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ชำระผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นั้น สามารถชำระเบี้ยประกันภัยของตนเองหรือผู้อื่นได้ และต้องเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกกรุงศรีออนไลน์ โดยจะตัดเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสมาชิก ผ่านเว็บไซด์ www.krungsrionline.com ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหน้าจอ Bill Payment โดยระบุเลขที่กรมธรรม์ที่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยในช่อง Customer ID. (Ref.#1) และระบุวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยในช่อง Bill Reference No. (Ref.#2)

นอกจากนี้ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ผ่านทางธนาคารอื่นๆ ดังนี้

ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ หากท่านมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเผื่อเรียกกับธนาคารดังต่อไปนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร.1572
 • ธนาคารกรุงเทพ โทร.1333
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร.0-2888-8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-2777-7777
 • ธนาคารทหารไทย โทร.1558
 • ธนาคารกรุงไทย โทร.1551
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร.0-2626-7777

ชำระด้วยวิธีอื่นๆ

ณ สถานที่ที่มีเครื่องหมายดังนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และรับชำระเบี้ยประกันภัยได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งหนี้

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • ทำการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • สำนักงานบริการ เอไอเอส/ร้านเทเลวิช ทุกสาขา ที่มีเครื่องหมาย

* โปรดเก็บใบรับเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน

ชำระทางไปรษณีย์ เป็นเช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต" โดยขีดคร่อมเช็ค และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมแนบใบแจ้งส่วนที่ 2 ส่งมายังฝ่ายการเงิน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

การชำระหนี้สินตามกรมธรรม์
จำนวนดอกเบี้ยของหนี้สินที่ปรากฏในใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยนั้น เป็นดอกเบี้ยที่คิด ณ วันครบกำหนดชำระ หากท่านชำระเงินไม่ตรงวันครบกำหนดชำระ ดอกเบี้ยของหนี้สินจะเปลี่ยนไป โดยบริษัทฯ จะยึดจากวันที่ที่ท่านชำระเงินเป็นสำคัญ

หากท่านไม่มีใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยหรือต้องการชำระหนี้สินใดๆ ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ท่านสามารถติดต่อขอทราบขั้นตอนการชำระเงินได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered