บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care)

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - nursing-1

สนใจบริการโทร 1373 หรือ www.healthyliving.in.th

บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service)  บริการโดยบุคลากรพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพื่อให้คุณอุ่นใจได้ว่า คุณจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและหมดความกังวลเรื่องการหาคนดูแลยามพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล  รวมถึงการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)* โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

*การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) หมายถึง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายจากภาวะเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิตในช่วงระยะสุดท้าย โดยวิธีการประคับประคองให้ผู้ป่วยมีความสุขสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยผ่านกระบวนการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินผู้ป่วยในระยะนี้คือแพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดและมีอาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

จุดเด่นบริการ

 • บริการโดยบุคลากรพยาบาลทั้ง 4 สาขา ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ  ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด และ ผู้ดูแลทั่วไปที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลผู้ป่วย
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Nursing-care-details
 • อุ่นใจตลอดช่วงระยะเวลาพักฟื้นและระยะเวลาที่ต้องการการดูแล คุณหรือคนที่คุณรักจะได้รับการดูแลและฟื้นฟูสภาพร่างกายตามใบสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยบริการครอบคลุมตั้งแต่การทำความสะอาดแผลผ่าตัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ การช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย การดูแลและให้ทานยาตามใบสั่งแพทย์ การป้อนอาหารทางสายยางหรือการใช้อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ รวมไปจนถึงการทำกายภาพบำบัด

 • กำหนดเข้าบริการดูแลแน่นอน ตามวัน และเวลาที่นัดหมายล่วงหน้า โดยท่านจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล สำหรับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น ดูแลคุณสูงสุด 7 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในแต่ละครั้ง และสำหรับการดูแลแบบประคับประคอง ดูแลคุณสูงสุด 14 วัน (1 ครั้งตลอดระยะเวลาที่คุ้มครอง) โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 -19.00 น.

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“เอ ดับเบิล ยู พี”) เป็นผู้ให้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น หลังออกจากโรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการดังกล่าว และมีประสบการณ์อย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

รายละเอียดของบริการ                                                       

การบริการดูแลคุณยามพักฟื้น มีรายละเอียดประเภทการให้บริการ ดังนี้

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-type-nursing

หมายเหตุ :

1. เอ ดับเบิลยู พี จะเป็นผู้พิจารณาประเภทการให้บริการ และจำนวนวันในการให้บริการจากภาวะ และ/หรืออาการของผู้รับบริการในแต่ละวัน เพื่อนำมาพิจารณาและปรับเปลี่ยนประเภทการให้บริการ และ/หรือจำนวนวันได้ตามความเหมาะสม

2. การบริการดูแลคุณยามพักฟื้น นี้ ไม่รวมถึง

2.1 ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ ) เครื่องช่วยค้ำยัน รถเข็นของผู้รับบริการ อุปกรณ์ออกซิเจน และรวมถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา

2.2 ค่าเดินทางเพื่อพาไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดหมาย

2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากบริการที่กำหนดไว้ในตารางรายละเอียดการบริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล

3. ผู้รับบริการที่เข้ารับการผ่าตัดในกรณีการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในกรณีผู้ป่วยใน ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

4. ผู้รับบริการต้องยืนยันการรับบริการ และใช้บริการนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันแรกที่ออกจากโรงพยาบาล สำหรับกรณีที่ได้รับการอนุมัติเรียกร้องสินไหม ณ วันที่ออกจากโรงพยาบาล  หรือ ภายใน 35 วันนับจากวันแรกที่ออกจากโรงพยาบาล สำหรับกรณีที่ได้รับการอนุมัติเรียกร้องสินไหม หลังจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล

5. เอ ดับเบิลยู พี ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้รับบริการที่พักรักษาตัวหลังออกจากโรงพยาบาลในที่อยู่ประจำ หรืออาศัยกับเครือญาติของผู้รับบริการ และอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

6. เอ ดับเบิลยู พี เป็นผู้ให้บริการและรับผิดชอบในเงื่อนไขการบริการดูแลคุณยามพักฟื้น และจะเป็นผู้รับผิดชอบความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ บริการดูแลคุณยามพักฟื้นแต่เพียงผู้เดียว

7. บริการดังกล่าว ถือเป็นบริการเพิ่มพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้  กรณีที่ท่านไม่ได้ขอรับบริการดังกล่าวภายในเงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่า ท่านสละสิทธิการใช้บริการในครั้งนั้นๆ และ เอ ดับเบิลยู พี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. หากท่านมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับแผนการดูแลสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล กรุณาติดต่อที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า เอ ดับเบิลยู พี โทร 02-342-3278

9. บริการดูแลคุณยามพักฟื้น เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฎในสัญญาบริการ คือ บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล

10. สำหรับการดูแลแบบประคับประคองบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะในพื้นที่ ที่ไม่มีข้อจำกัดในการจัดหานางพยาบาลเท่านั้น

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - azay-nursing-care-step

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้า บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - nursing-4

รายชื่อแบบประกันสุขภาพที่ได้รับสิทธิ์ใช้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น

ช่องทางการขายผ่านตัวแทน

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HSS)
 • ประกันสุขภาพปลดล็อค (HSMHP)
 • ประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า (HSMHPE)
 • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า (HSMHPU)
 • สัญญาเพิ่มเติมอยุธยาแคร์ผู้ป่วยในแบบพรีเมียร์ (HSP)
 • สัญญาเพิ่มเติมอยุธยาแคร์ผู้ป่วยใน (HSPS)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบเพิ่มผลประโยชน์ (HSC, HSCS)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (ส และ HAS)
 • ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส (HSMFCP, HSMFCB)
 • ประกันสุขภาพลูก หมดห่วงค่ารักษา (HSMKC)
 • ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (HSMMK)

ช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันกลุ่ม (GHB)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม แบบอีซี่ (GHSE)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มแบบ แฮปปี้ เฮลธ์ (GHSH)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม แบบ แฮปปี้ เฮลธ์ (แบบมีจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก) (GHSH_D)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษกลุ่ม (GHBP)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันกลุ่ม แบบทวีคูณ (GHBT)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (GAME)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองเงินชดเชยรายวัน (GAHB)
 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองกระดูกแตกหัก (GEABB)

ช่องทางการขายผ่านธนาคาร

 • กรุงศรี กู๊ด เฮลธ์ แพคเกจ (Krungsri Good Health Package)
 • กรุงศรี สุขภาพ เหมาจ่าย

ช่องทางขายผ่านอีคอมเมิร์ซ

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบ เมดิแคร์ (HSMD)

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพข้างต้น เฉพาะการขายผ่านช่องทางตัวแทน, ช่องทางธนาคาร ,ช่องทางขายผ่านทางโทรศัพท์ และช่องทางขายผ่านอีคอมเมิร์ซ

 บริษัทขอมอบบริการพิเศษบริการดูแลคุณยามพักฟื้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากบริษัท

การให้บริการดังกล่าว จัดทำโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิชเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เอ ดับเบิลยู พี เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (“กลุ่มบริษัทฯ”)

ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2517 ซึ่งแรกเริ่มกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทางแก่นักเดินทาง หรือนักท่องเที่ยวทั่วโลก อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้มีการขยายประเภทของการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง หลังออกจากโรงพยาบาล

สิทธิพิเศษ! สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา รับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  สำหรับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น ดูแลคุณต่อเนื่องสูงสุด 7 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในแต่ละครั้ง และสำหรับการดูแลแบบประคับประคอง ดูแลคุณต่อเนื่องสูงสุด 14 วัน (1 ครั้งตลอดระยะเวลาที่คุ้มครอง) โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 -19.00 น.

(การบริการมีเงื่อนไข กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการ)

สนใจบริการโทร 1373 หรือ www.healthyliving.in.th

แบบประกันแนะนำ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-mhpe 

ประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-kids 

ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-bdms 

ประกันสุขภาพ เฟิรส์คลาส @บีดีเอ็มเอส (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัม, สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนบียอนด์ แพลทินัม) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered