การขอรับใบรับรองชำระเบี้ยฯ และเอกสารอื่นๆ ง่ายๆ แค่โทร 1373 กด 8

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลออนไลน์

customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - การขอรับใบรับรองชำระเบี้ยฯ

บริการขอรับเอกสารและแบบฟอร์ม

4 ขั้นตอนง่ายๆ บริการขอรับเอกสารและแบบฟอร์มด้วยตัวท่านเอง

ขั้นตอนที่ 1 โทร 1373
ขั้นตอนที่ 2 กด 8 จากนั้น กด 1 เพื่อเลือกแบบฟอร์มต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 เลือกแบบฟอร์มต่างๆ

 • กด 1 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่และข้อมูลทั่วไปในกรมธรรม์ประกันภัย
 • กด 2 คำร้องขอเปลี่ยนแปลง/ขอกลับคืนสู่สถานะเดิมและขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
 • กด 3 สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์
 • กด 4 หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันภัย และขอรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
 • กด 5 แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
 • กด 6 แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยในและอุบัติเหตุ
 • กด 7 แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4 เลือกช่องทางการรับเอกสาร

 • กด 1 หากต้องการรับเอกสารผ่านหมายเลขแฟกซ์ที่ท่านใช้โทรขณะนี้ > กรุณากดปุ่ม Start หลังจากได้รับเสียงสัญญาณ
 • กด 2 หากต้องการรับเอกสารผ่านหมายเลขแฟกซ์อื่น > กรุณาระบุเบอร์แฟกซ์

*ต้องการอัพเดทอีเมล โทร.1373 หรือบริการ My Insurance

บริการขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ย

4 ขั้นตอนง่ายๆ บริการขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯด้วยตัวท่านเอง

ขั้นตอนที่ 1 โทร 1373
ขั้นตอนที่ 2 กด 8 จากนั้น กด 2 เพื่อขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ
ขั้นตอนที่ 3 ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

 • ระบุหมายเลขกรมธรรม์
 • ระบุวันเกิดของท่าน
 • ระบุปีที่ชำระเบี้ยฯ

* หากต้องการหนังสือรับรองการชำระเบี้ยของปี 60 กด 2

ขั้นตอนที่ 4 เลือกช่องทางการรับเอกสาร

 • กดหมายเลขแฟกซ์ของท่าน
 • กด 3 เพื่อรับเอกสารทางอีเมลที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ

*ต้องการอัพเดทอีเมล โทร.1373 หรือบริการ My Insurance

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered