ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-download

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอรหัสผู้ใช้เพื่อรับบริการข้อมูลออนไลน์

แบบฟอร์มคำร้องขอรหัสผู้ใช้เพื่อรับบริการข้อมูลออนไลน์

ดาวน์โหลดทั่วไป

หนังสือยินยอม – เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย
สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ “new”

หนังสือขอเวนคืนกรมธรรม์ “new” 

หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันภัย และขอรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

แบบฟอร์มแจ้งออกเช็คฉบับใหม่

แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพของผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน

แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) หรือ เคลมออนไลน์คลิก

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI/PA/IPD) หรือ เคลมออนไลน์คลิก
หนังสือยินยอมการตรวจเชื้อ เอช ไอ วี
คำร้องขอเปลี่ยนแปลง/กลับคืนสู่สถานะเดิม และขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
หนังสือให้ความยินยอมในการสมัครรับเอกสารผ่านอีเมล

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากรเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี new !!

คู่มือลูกค้า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลเพื่อขอข้อเสนอประกันภัยกลุ่ม

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลเพื่อขอเสนอประกันภัยกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Exel File คลิกที่นี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม สำหรับประกันภัยกลุ่ม

แบบคำร้องขอรับสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยกลุ่ม กรณีมรณกรรม
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม กรณีผู้รับประโยชน์เป็นนิติบุคคล
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนทุพพลภาพ
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI/PA/IPD) หรือ เคลมออนไลน์คลิก
แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล (OPD) หรือ เคลมออนไลน์คลิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกันภัยกลุ่ม

คู่มือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม
เอกสารประกอบใบคำขอ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์
(ดาวน์โหลด Word File คลิกที่นี)
คู่มือสวัสดิการพนักงานประกันกลุ่ม
ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์
(ดาวน์โหลด Word File คลิกที่นี)
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ขอเอาประกันภัยกลุ่ม (New Business)
(ดาวน์โหลด Exel File คลิกที่นี)
ข้อตกลงการขอใช้บัตรประจำตัวสมาชิกประกันภัยกลุ่ม
หนังสือแต่งตั้งนิติบุคคลที่เป็นนายจ้างเป็นผู้รับประโยชน์สำหรับการประกันภัยกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Word File คลิกที่นี)
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Word File คลิกที่นี)
ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ขอเอาประกันภัย
(ดาวน์โหลด Word File คลิกที่นี)
หนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Word File คลิกที่นี)
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกผู้เอาประกันภัยกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Word File คลิกที่นี)
แบบฟอร์มแจ้งเพิ่มผู้ขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Exel File คลิกที่นี)
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกความคุ้มครองผู้เอาประกันชีวิตกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Exel File คลิกที่นี)
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัย/แผน ของผู้เอาประกันชีวิตกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Exel File คลิกที่นี)

หนังสือแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล(สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย)

(ดาวน์โหลด Word File คลิกที่นี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

คู่มือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
คู่มือสวัสดิการพนักงานประกันกลุ่ม
ใบคำขอประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Word File คลิกที่นี)
แบบฟอร์มการขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Exel File คลิกที่นี)
ข้อตกลงการขอใช้บัตรประจำตัวสมาชิกประกันภัยกลุ่ม
หนังสือแต่งตั้งนิติบุคคลที่เป็นนายจ้างเป็นผู้รับผลประโยชน์สำหรับการประกันภัยกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Word File คลิกที่นี)
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา
(ดาวน์โหลด Exel File คลิกที่นี)

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกผู้เอาประกันภัยกลุ่ม

(ดาวน์โหลด Word File คลิกที่นี)

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม

(ดาวน์โหลด Word File คลิกที่นี)
แบบฟอร์มแจ้งเพิ่มผู้ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Exel File คลิกที่นี)
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Exel File คลิกที่นี)
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัย/แผน ของผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
(ดาวน์โหลด Exel File คลิกที่นี)

หนังสือแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล(สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย)

(ดาวน์โหลด Word File คลิกที่นี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์

แบบฟอร์มใบนำส่งสำหรับธุรกิจใหม่

แบบฟอร์มคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์

แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

แบบแสดงข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์

หนังสือยินยอม

แบบฟอร์มการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์

Unit Linked sales sheet

ดาวน์โหลดแบบสอบถามจากฝ่ายพิจารณาฯ

หนังสือแสดงความจำนงขอซื้อสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส และขอยกเลิกสุขภาพ ปลดล็อค

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered