ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส (แบบมีเงินปันผล)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันออมทรัพย์มาย สมาร์ท แพลน 15/10

ข้อมูลแบบประกัน

เหนือกว่าด้วยเงินจ่ายคืนที่เพิ่มขึ้น พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม

แผนการออมเพื่อคุณและคนพิเศษ

 • รับเงินจ่ายคืนทุก 2 ปี ในอัตราที่เพิ่มขึ้น 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, 4% และ 5%ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 ตามลำดับ
 • จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี

มอบความคุ้มครองชีวิต

 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 100%ของจำนวนเงิน เอาประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ เบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมดทั้งนี้ไม่รวมเบี้ย ประกันภัยเพิ่มพิเศษ เบี้ยประกันภัยสำหรับบันทึก สลักหลังอื่นๆ และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา

 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 131% ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย

รับผลประโยชน์ทางภาษี

 • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - th-product-savingtax-15-10-2

เงื่อนไข

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อกรมธรรม์
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • การตรวจสุขภาพ : ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ลดหย่อนภาษี
 • ออมเงิน
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • ผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองโรคร้าย
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-sabai-kapao 

เคยคิดมั้ย ??? ถ้าเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานๆ อาจขาดรายได้

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered