ประกันออมทรัพย์ มาย ควิก รีเทิร์น 12/6 (มีเงินปันผล)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันออมทรัพย์ มายควิกรีเทิร์น 12/6

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ออมสั้น 6 ปีคุ้มครองชีวิต 12 ปี
 • การันตีเงินคืน 3% ทุกปีตั้งแต่ปีแรก
 • ง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ลดภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท

ข้อมูลแบบประกัน ออมทรัพย์

คุ้มครอง 12 ปี ชำระเบี้ยฯ 6 ปี ออมสั้น รับเงินคืนไว ได้เงินคืนคุ้ม

 • รับเงินคืนไว ตั้งแต่ปีแรก การันตีเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 -11 ปีละ 3%
 • การันตีรับเงินคืนรวมตลอดสัญญา 623%
 • ออมสั้นเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี 
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาท  (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรรมสรรพากร)

รายละเอียดการรับประกันภัย

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 เดือน 1 วัน -70 ปี
 • ตอบคำถามสุขภาพ 1 ข้อ
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ-สูงสุด 30,000-5,000,000 บาท
  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - th-product-savingTax-12-6-2

คำอธิบายภาพ

1 เงินปันผลรายปี บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาว่าจะจ่ายจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

2 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดและวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

หมายเหตุ

% หมายถึง % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

* หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด โดยไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ/ หรือบันทึกสลักหลักอื่นๆ (ถ้ามี) หรือเงินคืนค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า
- การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพ และเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
- เงื่อนไข ความคุ้มครองและผลประโยชน์เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์
- ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
- ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มาย ควิก รีเทิร์น 12/6 (มีเงินปันผล) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร จึงไม่มีดอกเบี้ยเหมือนกับการฝากเงินกับธนาคาร ทั้งนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย เป็นการให้บริการเท่านั้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

- กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งหลังสุด หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
- ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีหรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

การชำระเบี้ยประกันภัย

- งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี
- ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย : สำนักงานและสาขาของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / สำนักงานของตัวแทนประกันชีวิต หรือผู้แทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท/ หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปีต่ออายุ)/ เคาน์เตอร์ของธนาคาร เป็นต้น

คุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ออมเงิน
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-saving-10-6 

ออมสบายๆ เบี้ยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,620 บาท

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered